معاونت تحقیقات و فناوری- کارکنان کتابخانه مرکزی
کارکنان کتابخانه مرکزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
مریم بنی صفار
سمت : مدیر داخلی کتابخانه مرکزی
رشته تحصیلی:ارشد مدیریت اطلاعات
پست الکترونیک : 
banisafar.mgoums.ac.ir
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۵۱۱۰- داخلی ۲۱۲
 
زینب فرخی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک:farrokhi.zgoums.ac.ir
شماره تماس: ۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۳
 
فهیمه شیخ ویسی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک:sheikvgoums.ac.ir
شماره تماس:۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۳
 
ندا ریاضی 
سمت:کارشناس امانت  و خدمات مرجع
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی 
پست الکترونیک:riyazigoums.ac.ir
شماره تماس: ۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۲
 
آشوربردی نورگلدی
سمت:کارشناس بخش پایان نامه ها  
رشته تحصیلی:کاردان کتابداری
پست الکترونیک:mam.namyahoo.com
شماره تماس: ۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۲
  
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.16671.52836.fa
برگشت به اصل مطلب