معاونت تحقیقات و فناوری- ویژه ها
affilation

حذف تصاویر و رنگ‌ها

Affiliation انگلیسی 

Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

Deputy Of Reaserch and Technology

Affiliation  فارسی

معاونت تحقیقات ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

Affiliation مراکز تحقیقاتی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.16266.27057.fa
برگشت به اصل مطلب