معاونت تحقیقات و فناوری- webometrics
webometrics

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی webometrics در جولای 2015 و مقایسه آن با ژانویه 2015

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.11377.21617.fa
برگشت به اصل مطلب