معاونت تحقیقات و فناوری- آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرمت جدید طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرمت جدید طرحهای تحقیقاتی 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.11188.20378.fa
برگشت به اصل مطلب