بیمارستان برزویه گنبد کاوس- حاکمیت بالینی
حاکمیت بالینی چیست ؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محورهای حاکمیت بالینی

مشارکت عمومی و بیماران Patient and Public involvement 

ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات

به بیمار بعنوان شریک در منافع نگاه شود

فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بیماران

رضایت سنجی از بیماران به شکل منظم

مدیریت ریسک Risk Management

سلامت و ایمنی بیمار

کاهش ریسک بالیی

پایش شکایات بیماران

تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده

راه اندازی سیستم های گزارش دهی منظم

ممیزی رویداد های نامطلوب مثل سقوط بیمار از تخت

رویکرد پذیرفته شده در حاکمیت بالینی برخورد سیستماتیک با خطاها و ریشه یابی آنها در سیستم است ، چرا که تا زمانی که سیستم اصلاح نگردد و امکان وقوع خطا به صفر رسانده نشود، خطاها توسط افراد مختلف تکرار خواهند شد . در این شیوه از طریق ارزیابی نظام مند حوادث ، بازبینی آنها و سپس جستجوی روش هایی برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها، از احتمل بروز خطاها و خطرات ناشی از آنها کاسته شود .

مدیریت کارکنان Staff Managment

خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده و قراردادها

پایش عملکرد کارکنان

توسعه کارکنان

آموزش و یادگیری Eduction and Training

تخصیص زمان آموزشی جهت کارکنان

استراتژی و برنامه عملی مشخص جهت آموزش کارکنان

دسترسی مناسب و مرتبط کارکنان به منابع آموزشی

مدیریت آموزش پرسنل

استفاده از نتایج پایش عملکرد کارکنان جهت برنامه ریزی آموزشی

استفاده از اطلاعات Use Of Information

استفاده از فناوری اطلاعات

مدیریت جامع اطلاعات

ایجاد و ارایه اطلاعات برای بیماران

اثر بخشی بالینی

استفاده از بهترین دانش، برگرفته از پژوهش، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرآیندها و نتایج مطلوب مراقبت از بیماران

ممیزی بالینی

به طور مرتب منعکش کننده آنچه در حال انجام است می باشد

معرفی فعالیت ها و واحدهای عالی

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان برزویه گنبد کاوس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=114.8081.10480.fa
برگشت به اصل مطلب