مرکز تحقیقات کودکان- ریاست
ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 
     
                                              
      جناب آقای دکتر سید علی آقاپور      
   dr.aghapourgoums.com
s.a.aghapourgmail.com

  مسئولیتهای اجرایی                                   
   سرپرست مرکز- فوق تخصص آسم ،آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات کودکان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=105.14223.30142.fa
برگشت به اصل مطلب