دانشگاه علوم پزشکی گلستان- صفحه اصلی
پست الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نکته: هرگونه تقاضا جهت دریافت کلمه عبور کاربران از جانب مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه نبوده و فاقد اعتبار می باشد، لذا خواهشمند است تحت هیچ شرایطی به این نامه‌ها جواب ندهید و به هیچ لینکی در داخل این نوع نامه‌ها کلیک نکنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=1.74.8325.fa
برگشت به اصل مطلب