:: بایگانی بخش فرم ها و آزمون ها: ::
:: آزمون دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: اطلاع رسانی آزمون استخدامی - ۱۳۹۵/۹/۷ -
:: صفحه اطلاع رسانی دوره آموزشی قانون مناقصه - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: صفحه اطلاع رسانی دوره آموزشی سیستمها و روشها - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: صفحه اطلاع رسانی دوره آموزشی بهبود و بهره وری - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: صفحه اطلاع رسانی دوره آموزشی قانون مالیاتها - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: قابل توجه شرکت کنندگان درمصاحبه تخصصی کادر پرستاری شرکتی - ۱۳۹۴/۹/۵ -
:: قابل توجه شرکت کنندگان آزمون بکارگیری کارگر فصلی - ۱۳۹۴/۹/۲ -
:: بکارگیری کارگر فصلی سمپاش، لاروکش و بهساز محیط - ۱۳۹۴/۸/۱۵ -
:: بکارگیری کادر پرستار شرکتی - مرحله سوم - ۱۳۹۴/۸/۱۵ -
:: آزمون حسابداری مالیاتی - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: آزمون طبقه‌بندی مشاغل - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: آزمون استانداردهای بخش دولتی1 - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: آزمون استانداردهای بخش دولتی2 - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 11 - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 11 - کارپرداز و انباردار - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: آزمون قانون مبارزه با پولشویی - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: آزمون کنترل و تنظیم بودجه - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: فرم آمار پرسنلی - ۱۳۹۴/۱/۲۳ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 6 - ۱۳۹۳/۱۱/۵ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 8 - ۱۳۹۳/۱۱/۵ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 8 - کارپرداز و انباردار - ۱۳۹۳/۱۱/۵ -
:: آزمون آشنایی با دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 3 - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 3 - کارپرداز و انباردار - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آزمون سیستم حسابداری - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آزمون فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آزمون مدیریت حسابداری - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آزمون نقش موسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی واقتصادی اخیر - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آزمون دوره آموزشی احکام زندگی در اسلام - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: دوره آموزشی حسابداری مالیاتی - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 2 - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: آزمون استانداردهای حسابداری 1 - ۱۳۹۳/۹/۱۶ -
:: نظرسنجی رفاهی - ۱۳۹۳/۹/۲ -