:: بایگانی بخش برنامــــه تحــــــول سلامـــــــت: ::
:: بهسازی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در راستای اجرای نظام تحول سلامت - ۱۳۹۳/۶/۱۲ -
:: بهسازی فضای فیزیکی بخش نوزادان در بیمارستان طالقانی گنبد - ۱۳۹۳/۵/۲۱ -