:: بایگانی بخش دفتر پرستاری: ::
:: برگزاری کارگاه آموزشی اقدامات اولیه و پیشرفته حفظ حیات در بالغین و نوزادان - ۱۳۹۴/۶/۵ -
:: برگزاری دوره توجیهی بدو ورود در بیمارستان - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خطر و ایمنی بیمار - ۱۳۹۳/۵/۱۶ -
:: برگزاری کارگاه دو روزه تریاژ - ۱۳۹۳/۴/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی CPR پایه - ۱۳۹۳/۴/۱۵ -
:: کاهش آمار سزارین در بیمارستان آل جلیل آق قلا - ۱۳۹۳/۳/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اقدامات اولیه و پیشرفته حفظ حیات نوزادان- CPR بزرگسالان - ۱۳۹۲/۹/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران - ۱۳۹۲/۹/۲۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اختلالات الکترولیتی و پایش همودینامیک - ۱۳۹۲/۹/۲۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی "پسماندهای بیمارستانی" در بیمارستان آل جلیل - ۱۳۹۲/۹/۱۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی سندرم تنفسی کوروناویروس در بیمارستان - ۱۳۹۲/۸/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اصول بهداشت محیط و کنترل عفونت ویژه گروه خدمات بیمارستان - ۱۳۹۲/۸/۲۱ -
:: برگزاری دوره توجیهی بدو ورود کارکنان بیمارستان آل جلیل - ۱۳۹۲/۸/۱۴ -
:: برگزاری کارگاه یکروزه نحوه برخورد با بیماران ترومایی اورژانس و نحوه صحیح ثبت V/S در بیماران - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خطر - ۱۳۹۲/۷/۱۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی خون و مراقبت های بالینی - ۱۳۹۲/۶/۲۶ -
:: برگزاری آزمون صلاحیت و توانمندی پرسنل مامایی در بیمارستان - ۱۳۹۲/۵/۳۱ -
:: برگزاری جلسه مورنینگ ریپورت در بخش زنان - ۱۳۹۲/۵/۳ -
:: برگزاری جلسه ژورنال کلاب در بخش اطفال بیمارستان - ۱۳۹۲/۵/۳ -
:: برگزاری جلسه ژورنال کلاب در بیمارستان آل جلیل آق قلا - ۱۳۹۲/۴/۱۶ -
:: برگزاری جلسه توجیهی اولیه جهت پرسنل جدیدالورد بیمارستان - ۱۳۹۲/۴/۱۶ -
:: برگزاری جلسه case report در بخش زنان بیمارستان - ۱۳۹۲/۴/۱۶ -
:: برگزاری جلسه case report در بخش اطفال بیمارستان - ۱۳۹۲/۴/۱۶ -
:: برگزاری جلسه case report در بخش داخلی بیمارستان - ۱۳۹۲/۴/۱۵ -
:: آزمون دوره ای پرستاران - ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ -