:: بایگانی بخش سلامت: ::
:: بازدید حاج آخوند رهبر و دکتر شیرمحمدلی از بیمارستان آل جلیل آق قلا - ۱۳۹۴/۸/۱۲ -
:: برگزاری جلسه آموزش گروهی ویژه بیماران دیابتی و فشارخون در بیمارستان - ۱۳۹۳/۸/۲۶ -
:: ویزیت رایگان بیش ااز400نفر از مردم روستای چن سولی آق قلا - ۱۳۹۳/۶/۱۳ -