:: بایگانی بخش رادیولوژی: ::
:: خدمات تصویربرداری رادیولوژی در بیمارستان شهدای بندرگز انجام می گردد. - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -