:: بایگانی بخش اسامی و مشخصات پزشکان: ::
:: ارائه خدمت پزشکان متخصص داخلی ، اطفال و دیابت در درمانگاه بیمارستان قدیم - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: لیست پزشکان متخصص بیمارستان جدید التاسیس شهدای بندرگز - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: اسامی پزشکان متخصص جدیدالورود بهبیمارستان شهداء بندرگز - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: اسامی متخصصین بیمارستان شهداء بندرگز - ۱۳۹۵/۴/۱۲ -