:: بایگانی بخش جدول برنامه کلاسی ترم دوم نیمسال دوم89-88: ::
:: برنامه کلاسی ترم دوم پزشکی - ۱۳۸۸/۱۱/۷ -