:: بایگانی بخش مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان: ::
:: مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان - ۱۳۸۸/۸/۵ -