:: بایگانی بخش مرکزبهداشتی ودرمانی فارسیان: ::
:: روستای دور مانده از چشم گردشگران(فارسیان)ماسوله گلستان<<تصاویر>> - ۱۳۹۴/۳/۱ -
:: ویزیت رایگان فارسیان - ۱۳۹۴/۱/۶ -