بایگانی بخش آیین نامه شورای توسعه و برنامه ریزی استان

:: اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان - ۱۳۹۴/۷/۷ -
:: آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان - ۱۳۹۴/۷/۷ -