:: بایگانی بخش فرآیندها: ::
:: فرایند و معیارهای اصلی انتخاب مدیران - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: فرایند انتخاب مدیران گروه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: فرایند تصمیم سازی در خصوص فرصت های مطالعاتی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: فرایند تصمیم سازی در خصوص سفرهای علمی خارج از کشور - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: فرایند تصمیم سازی جهت برگزاری همایش ها - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: فرایند تصویب طرح های پژوهشی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: فرایند کارشناسی و تصویب و حمایت از انتشار آثار علمی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -