معرفی کارکنان واحد سلامت خانواده وشرح وظایف

معرفی واحد سلامت خانواده:

 تامین ، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گرو ه های آسیب پذیر جامعه از جمله مادران باردار زنان شوهر دار 49-10 سال ، کودکان زیر 8 سال و سالمندان,  و میانسالان 30-59 ساله از اهداف این واحد می باشد .

 برنامه های واحد سلامت خانواده به شرح ذیل میباشد :

 سلامت مادران:

  مراقبت مادران (نظام مراقبت مرگ مادری/ زایمان ایمن / ماما روستا )

 باروری سالم ( روشهای پیشگیری از بارداری / شاخصهای جمعیتی / بارداری ناخواسته / کلاس آموزشی قبل ازدواج)

 کودکان ( مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال / نظام مراقبت مرگ کودک 1-59 ماهه / بیمارستان دوستدارکودک / کودک سالم )

 سالمندان ( سلامت سالمندان / آموزش سالمندان )

 میانسالان ( سلامت میانسالان / آموزش میانسالان )

  معرفی همکاران شاغل درواحد :

 نام ونام خانوادگی : منصوره شابدین

 کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده وجمعیت

 مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

 نام ونام خانوادگی : ناهید بابائی  

 کارشناس برنامه مادران  

 مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

 نام ونام خانوادگی : فاطمه گورسخوار

 کارشناس برنامه میانسالان / باروری سالم   

 مدرک تحصیلی : ارشد سلامت وسالمندی

 نام ونام خانوادگی : انسیه گرزین  

 کارشناس برنامه کودکان

 مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

 نام ونام خانوادگی : رقیه حاجی قلی خانی  

 کارشناس برنامه سالمندان  

 مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

  

شرح وظایف پیشنهادی  کارشناس مسئول بهداشت خانواده در ستاد شهرستان

 

  الف )‌‌ برنامه ریزی و مدیریت

 

رهبری و مدیریت تدوین طرح های  عملیاتی در سطح ستاد شهرستانها در خصوص باروری سالم و مراقبت مادران  ، سالمندان ، کودکان ، شیر مادر و میانسالان و نظام مرگ

 

رهبری و مدیریت تدوین طرحهای مداخله ای بر حسب ضرورت در خصوص کلیه ارائه خدمات بهداشت باروری   

 

برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزشیابی مناسبت های سلامت معاونت

 

رهبری و مدیریت  تدوین طرحهای ارتقای کیفیت

 

رهبری و مدیریت  تدوین تحقیقات بهداشتی

 

·رهبری و مدیریت  جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه برگزاری کارگاهها  و جلسات اموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده

 

رهبری و مدیریت  تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی به مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل

 

ب ) نظارت و پایش

 

ü نظارت بر چگونگی انجام پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

 

üنظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

 

ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مطب های خصوصی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

 

ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز ارائه دهنده مشاوره قبل از ازدواج

 

ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های استریلیزاسیون واحد مامائی مراکز تابعه

 

ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص ارائه خدمات مادران باردار  (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان )

 

üنظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای  بهداشتی در خصوص ارائه خدمات مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان )

 

ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای  بهداشتی در خصوص ارائه خدمات کودکان ، تغذیه و سالمندان

 

ü نظارت بر ارسال دستور العملهای اجرائی به مراکز بهداشتی درمانی   ،پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

 

ü نظارت بر چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی

 

ü نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان ) ، باروری سالم ، کودکان و.......

 

ü نظارت بر چگونگی پیگیری موارد مرگ مادر و کودک

 

ü نظارت بر توزیع نیروی انسانی

 

ج ) هماهنگی

 

هماهنگی درون بخش :

 

Ø هماهنگی با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضرورت فعالیت

 

Ø هماهنگی با مراکز و پایگاهها و مطب های خصوصی بر حسب ضرورت

 

Ø هماهنگی برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم

 

د ) اقدامات اجرائی

 

 رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه باروری سالم و سرطانهای شایع و مشاوره قبل از ازدواج و ارائه خدمات به  مادران باردارو ......

 

رسیدگی به شکایات پرسنل بهداشتی

 

همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

 

تشکیل کلاس و جلسات آموزشی جهت پرسنل شاغل

 

و) پشتیبانی

 

ü      پیگیری اعتبارات بهداشت خانواده

 

ü      بررسی و تائید  اقلام باروری سالم  مورد نیاز  بر حسب بر آورد کارشناسان باروری سالم

 

ü پیگیری جهت خرید  تجهیز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

 

ü بررسی و تائید  داروهای پیشگیری از بارداری هر سه  ماه یکبار جهت اعلام به معاونت بر حسب بر آورد کارشناسان تنظیم خانواده

 

ü       تائید  نیاز دفاتر و  فرمهای تنظیم خانواده و بوکلت مادران  و.... جهت واحدهای محیطی مراکز تابعه  بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده و اعلام به معاونت

 

ü  تائید  میزان مورد نیاز قرص و قطره   آهن و مولتی ویتامین    و قرص اسید فولیک در  ستاد شهرستانها جهت توزیع در مراکز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

 

ز) ارزشیابی

 

o ارزشیابی کمی و کیفی  ارائه فعالیت های باروری سالم ، و مراقبت مادران و ..... براساس بخشنامه های کشوری در مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

 o ارزشیابی پرسنل بهداشت خانواده بصورت سالیانه

o ارزشیابی میزان دسترسی به اهداف مد نظر در برنامه های عملیاتی تنظیم ، مادران و ...

 

 ط) عضویت درکمیته ها ، کمیسیون ها، شوراها وجلسات کارگروه وگروههای کارشناسی

 

شرح وظایف کارشناس برنامه مادران:

 

http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای برنامه ماردان
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
- هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی در خصوص برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 برنامه ریزی و تنظیم برنامه آموزشی برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ رابطین متخصص ادارات ـ پرسنل جدید الورود و ... در زمینه برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 بررسی علل زایمان زودرس گزارش شده از مراکز شهری و روستایی
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 عضویت در کمیته مرگ و میر مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 هماهنگی تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر مادران و زایمانهای زودرس به صورت فصلی
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 تهیه و تنظیم مطالب آموزشی ـ‌ جزوه آموزشی برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی جهت برگزاری کلاس آموزشی وی‍ژه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز، و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها

 

شرح وظایف کارشناس برنامه باروری سالم

 

-تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه تنظیم خانواده
- نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه تنظیم خانواده
- جمع بندی آمار ارسالی از مراکز محیطی
-  ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی به صورت فصلی
- برنامه ریزی و تنظیم برنامه کارگاه‌ها و کلاسهای آموزشی برنامه تنظیم خانواده
- هماهنگی با مسؤولین مافوق جهت تقدیر از پرسنل فعال در برنامه تنظیم خانواده
- تهیه مطالب آموزشی در زمینه برنامه تنظیم خانواده
- ارسال مطالب آموزشی جهت چاپ در روزنامه های محلی
- آموزش پرسنل ستادی ـ رابطین متخصص ادارات مربیان و سوادآموزان نهضت، مربیان مهدکودک و پرسنل جدیدالورورد
- برآورد میزان داروهای پیشگیری از بارداری
-  نظارت بر درخواست داروهای پیشگیری از بارداری مراکزبصورت ماهانه
- نظارت بردرخواست دارویی شهرستان
- برنامه ریزی جهت معرفی افراد جهت انجام توبکتومی درکمیته شهرستانی

 - جمع بندی آمار TL

 


دفعات مشاهده: 2212 بار   |   دفعات چاپ: 323 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

© 2019 All Rights Reserved | aghala                                                                                       کلیه جقوق  این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت ودرمان آق  قلا می باشد
Designed & Developed by : Yektaweb                                                                                                    طراجی و برنامه نویسی : یکتاوب افرار شرق