کارگزین 4

کار گزین4
نام ونام خانوادگی : تایماز سلاق 
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف :
 
انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می گردند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، فوت)
 
برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
 تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق
 تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل
 شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی
 ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق
 انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش، طبقه بندی مشاغل، قوانین و مقررات استخدامی و غیره
 تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
 انجام امور مربوط به صدور گواهیهای انجام کار ماهیانه کارکنان، اضافه کار، کشیک ایام تعطیل و غیره کارکنان
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 

دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه آموزشی نرم افزار حضوروغیاب در آق قلا

 | تاریخ ارسال: 1397/9/27 | نویسنده: مهین فنائی | 

آموزش نرم افزار جدید حضور و غیاب کیمیا پردازان با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان آق قلا، مسئولین و ....


دفعات مشاهده: 210 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگزین 4

کار گزین4
نام ونام خانوادگی : تایماز سلاق 
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف :
 
انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می گردند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، فوت)
 
برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
 تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق
 تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل
 شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی
 ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق
 انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش، طبقه بندی مشاغل، قوانین و مقررات استخدامی و غیره
 تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
 انجام امور مربوط به صدور گواهیهای انجام کار ماهیانه کارکنان، اضافه کار، کشیک ایام تعطیل و غیره کارکنان
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 

دفعات مشاهده: 122 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگزین 4

 | تاریخ ارسال: 1397/12/20 | 
کار گزین4
نام ونام خانوادگی : تایماز سلاق 
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف :
 
انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می گردند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، فوت)
 
برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
 تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق
 تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل
 شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی
 ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق
 انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش، طبقه بندی مشاغل، قوانین و مقررات استخدامی و غیره
 تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
 انجام امور مربوط به صدور گواهیهای انجام کار ماهیانه کارکنان، اضافه کار، کشیک ایام تعطیل و غیره کارکنان
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگزین 4

کار گزین 4
نام ونام خانوادگی :تایماز سلاق
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف :

 

انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می گردند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، فوت)
 
برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

 اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
 تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق
 تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل
 شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی
 ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق
 انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش، طبقه بندی مشاغل، قوانین و مقررات استخدامی و غیره
 تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
 انجام امور مربوط به صدور گواهیهای انجام کار ماهیانه کارکنان، اضافه کار، کشیک ایام تعطیل و غیره کارکنان
 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

دفعات مشاهده: 567 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

© 2019 All Rights Reserved | aghala                                                                                       کلیه جقوق  این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت ودرمان آق  قلا می باشد
Designed & Developed by : Yektaweb                                                                                                    طراجی و برنامه نویسی : یکتاوب افرار شرق