دانشگاه های آزاد : وب سایت دانشگاه های آزاد سراسر ایران

 

  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 

  دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر

  http://www.iauabadan.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد آباده

  http://www.iauabadeh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

  http://www.iauazadshahr.ir /

  دانشگاه آزاد واحد آستارا

  http://www.iau-astara.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آشتیان

  http://www.iau-ashtian.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آمل

  http://www.iauamol.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

  http://www.abarkouhiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

  http://www.iau-abhar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اداره کل تربیت بدنی

  http://www.iausport.org

  دانشگاه آزاد واحد اراک

  http://www.iau-arak.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

  http://www.iaua.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد استهبان

  http://www.iauestahban.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

  http://www.iiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اقلید

  http://www.iaueghlid.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد انار

  http://www.iauanar.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد اهر

  http://www.iau-ahar.ac.ir /

  اهواز – علوم و تحقیقات

  http://www.iau-asrc.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر

  http://www.iau-iranshahr.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ایلام

  http://www.ilam-iau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد بابل

  http://www.baboliau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد بافت

  http://www.iau-baft.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بجنورد

  http://www.bojnourdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بردسیر

  http://www.bardsiriau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد بم

  http://www.bam-iau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد بناب

  http://www.bonabiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی

  http://www.bandaranzaliiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

  http://www.iauba.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

  http://www.iaubandarlengeh.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد بوشهر

  http://www.iaubushehr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بهبهان

  http://www.behbahaniau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد بیرجند

  http://www.iau-birjand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

  http://www.iaupmogan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

  http://www.iautmu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پیشوا

  http://www.iauvaramin.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تاکستان

  http://www.tiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد تبریز

  http://www.iaut.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تربت جام

  http://www.iautj.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه

  http://www.torbat-h-iau.com /

  دانشگاه آزاد واحد تفت

  http://www.taftuniv.com /

  دانشگاه آزاد واحد تفرش

  http://www.iautb.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

  http://www.azad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx

  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد جهرم

  http://www.iaujahrom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد جیرفت

  http://www.azadjiroft.com /

  دانشگاه آزاد واحد خاش

  http://www.iau.khash.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد خدابنده

  http://www.khiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد خمین

  http://www.iaukhomein.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

  http://www.cohandej-un.net

  دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

  http://www.khuisf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خوی

  http://www.iaukhoy.org

  دانشگاه آزاد واحد داراب

  http://www.iaudarab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دامغان

  http://www.damghaniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد اسلامی

  http://www.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دزفول

  http://www.iaud.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

  http://www.iaudolatabad.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد دهدشت

  http://www.iaudehdasht.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد رشت

  http://www.iaurasht.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

  http://www.iaurafsanjan.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://roudehen.persianblog.com /

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://www.iauro.org

  دانشگاه آزاد واحد زابل

  http://www.iauzabol.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد زاهدان

  http://www.iauzah.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زرند

  http://www.iau-zarand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زنجان

  http://www.azu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ساری

  http://iausari.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ساوه

  http://www.iau-saveh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سبزوار

  http://www.iaus.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سپیدان

  http://www.iausepidan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سمنان

  http://www.semnaniau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد سنندج

  http://www.iausanandaj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

  http://www.iausk.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد سیرجان

  http://www.iausirjan.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد شاهرود

  http://www.iau-shahrood.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شبستر

  http://www.iaushab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شمال

  http://www.iaunt.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شوشتر

  http://www.iau-shoushtar.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

  http://www.iaumajlesi.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

  http://www.iaush.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  http://www.iausr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیراز

  http://www.iaushiraz.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیروان

  http://www.iau-shirvan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  http://sr.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

  http://www.aliabadiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فارس

  http://www.fsriau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد فراهان

  http://www.iau-farahan.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد فردوس

  http://www.ferdowsiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد فسا

  http://www.iaufasa.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

  http://www.falavarjan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

  http://www.iaufb.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

  http://www.iauf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

  http://www.ghaemshahriau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قاینات

  http://www.qaen-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قزوین

  http://www.gazviniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قم

  http://www.azad-qom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قوچان

  http://www.iauq.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iauk.net

  دانشگاه آزاد واحد کاشمر

  http://www.iau-kashmar.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد کرج

  http://www.kiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

  http://www.iauksh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iaukazeroon.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کرمان

  http://www.iauk.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گچساران

  http://www.iaug.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرگان

  http://www.gorganiau.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرمسار

  http://www.iau-garmsar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گلپایگان

  http://www.giau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد لارستان

  http://www.iaularestan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد لامرد

  http://www.iaulamerd.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

  http://www.iau-lahijan.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ماکو

  http://www.maku-iau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

  http://www.mahshahriau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه

  http://www.mau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان

  http://www.mouniv.org

  دانشگاه آزاد واحد مراغه

  http://www.iau-maragheh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

  http://www.iau-boukan.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد مرند

  http://www.marandiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

  http://www.miau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mshdiau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mashdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد منطقه یک

  http://www.iauro.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مهاباد

  http://www.iau-mahabad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

  http://www.iaum.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد میانه

  http://www.m-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

  http://www.maybod.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نائین

  http://www.naeiniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد نتایج دانشگاه آزاد

  http://www.ana.ir

  http://www.azmoon.org

  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

  http://www.iaun.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نراق

  http://www.iau-narag h.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نطنز

  http://www.natanziau.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد نور

  http://www.iaunur.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد نی ‌ریز

  http://www.iauneyriz.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد نیشابور

  http://www.iau-neyshabur.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد ورامین

  http://www.iauvaramin.ac.ir /

  دانشگاه آزاد واحد همدان

  http://www.iauh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یاسوج

  http://www.iauyasooj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یزد

  http://www.iauyazd.ac.ir /


دفعات مشاهده: 2083 بار   |   دفعات چاپ: 633 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 68 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بندرگز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb