نظارت بر مواد غذایی : واحدکنترل ونظارت برموادغذایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۰/۵/۲۱ | ارسال‌کننده: Admin | نویسنده: مهندس غلامعلی لشکربلوکی | 

  

  1- معرفی واحد:

  واحدکنترل ونظارت برموادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بندرگز

  

  2- اهداف وشرح وظایف :

  هدف این واحد، برقراری ایمنی موادغذایی ( food safety )درجامعه ازطرق زیرمیباشد :

  الف : افزایش سطح آگاهی مردم

  ب: برقرار ی سیستم نظارتی

  ج : ارتقاء وضعیت بهداشتی کارخانجات تولید کننده موادخوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی

  

  اهم شرح وظایف :

  1- بازدید ونظارت برعملکرد کارخانجات

  2-نمونه برداری ازتولیدات ومحصولات صنایع تولیدی

  3-ارائه آموزش

  4- شرکت درجلسات درون وبرون بخشی

  5- صدورپروانه های بهداشتی کارخانجات

  6- معرفی متخلفین ازمقررات بهداشتی به مراجع قضایی

  

  3- قوانین ومقررات

  قانون موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی مصوب 1346 شامل 18 ماده ،

  وقانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی درمانی مصوب 1367

  ازمجموعه قوانین مورداستفاده دراین واحدمیباشد .

  

  4- تقویم سالیانه

  درتقویم سالیانه این واحد:

  -آموزش

  - بازدید

  - نمونه برداری

  - اجرای قوانین موجودمیباشد .

  

  5- برنامه هاودوره های آموزشی :

  - آموزش سالیانه به مدیرعامل کارخانجات تولیدکننده موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی درراستای اصول GHP ,GMP

  - آموزش به مسئولین فنی کارخانجات درراستای اصول HACCP- GHP-GMP

  

  6-اطلاعات وآمارعمومی

  واحدکنترل ونظارت برموادغذایی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بندرگز ،نظارت بر دوقطب عمومی تولید به نام های شهرک صنعتی باغووناحیه صنعتی گزغربی ویک شهرک خصوصی به نام مقاومت بندر رابر عهده دارد .

  که درمجموع ، تعداد27 کارخانه تولید موادغذایی درآن وجوددارد .

  22 کارخانه درحیطه تولید موادخوردنی وآشامیدنی و 5 کارخانه درحیطه تولید موادآرایشی وبهداشتی فعالند .

  

  3 کارخانه تولید فرآورده های لبنی ، 3 کارخانه تولید آرد ، 3 کارخانه تولید نوشابه های گازداروآب معدنی

  3 کارخانه تولید کنسروهای غیرگوشتی درزمره بیشترین صنایع موجود دراین شهرستان میباشند .

  

  7-برنامه های اجرایی وعملیاتی واحددرزمان بحران

  بحران دراین واحدبه زمانی اطلاق میگرددکه محصولی نامنطبق وغیرقابل مصرف به بازارعرضه گردد .

  دراینصورت برنامه عملیاتی واجرایی برای آن درقالب بازخوانی یا RECAL محصول مدنظرگرفته میشود

  که سیستم بازخوانی یا RECAL بردونوع فعال یا active وغیرفعال یا pasive میباشد .

  درصورتیکه برنامه بازخوانی قابل اجرانباشد ومحصولات تولیدی به دست مصرف کننده رسیده باشد خواه آنکه منجربه آسیب شده یانشده باشد متخلف ازمقررات به مراجع قضایی معرفی وبرخوردهای قانونی بامشارالیه صورت می پذیرد .

  

  

  

  8- نمودارچرخش فعالیتها :

  

  

  الف صدورپروانه های بهداشتی

  

  - براساس ماده 7 قانون موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی کلیه تولید کنندگان موظف به تحصیل پروانه های بهداشتی ازوزارت بهداشت میباشند . بنابراین یکی ازمهمترین وظایف این واحد ، صدورپروانه های بهداشتی است .

  این پروانه هاشامل :

  

  A : پروانه بهره برداری B : پروانه مسئول فنی C : پروانه ساخت وبسته بندی

  

  

  -A مدارک لازم جهت صدورپروانه بهره برداری :

  

  1- درخواست کتبی موسسه (درکاغذسربرگ دارشرکت A5 ) مبنی برصدورپروانه

  2- تصویرپشت وروبرابراصل شده پروانه بهره برداری صنایع / جهادکشاورزی

  3- تکمیل فرم شماره 1 (فرم وضعیت وامکانات ساختمانی موسسه ) درکاغذ A4

  4- کروکی آدرس محل (درکاغذسربرگ دارشرکت )

  5- نقشه ساختمانی (کامپیوتری ) درمقیاس 200/1 باراهنماوذکرمتراژ کلیه قسمتهای مختلف

  6- ارائه مدارک مربوط به ثبت شرکت وارائه روزنامه رسمی

  7- اصل فیش واریزی به شماره حساب سیبا 2173319012006 نزدبانک ملی شعبه شهرک قدس کد 1458 به نام معاونت غذاودارووزارت بهداشت ودرمان به مبلغ 4356000 ریال بابت صدور

  8- فرم بررسی کارشناسی پروانه بهره برداری (این فرم توسط کارشناس شبکه وپس ازتهیه کلیه تجهیزات تولید وآزمایشگاه تکمیل خواهدشد) .

  9- نامه ارسال مدارک به شبکه ( نامه باید درکاغذسربرگ دارباامضاء مدیرعامل شرکت بوده وشماره وتاریخ خورده باشد).

  

  

  B -مدارک لازم جهت صدورپروانه مسئول فنی:

  

  1- معرفی مسئول فنی به اداره نظارت برموادغذایی ( درکاغذسربرگ دارشرکت A5 )

  2- معرفی مسئول فنی به شبکه بهداشت وگواهی پرداخت هزینه GMP (درکاغذسربرگ دارشرکت )

  3- تصویرپشت وروکارت پایان خدمت

  4- تصویرپشت وروکارت ملی

  5- تصویرصفحه اول شناسنامه

  6- تصویرمدرک تحصیلی برابراصل شده

  7- فرم پرسشنامه وتعهدنامه مدیرومسئول فنی (صحت امضاء دردفترخانه اسنادرسمی ثبت شود )

  8- تعهدنامه مدیرومسئول فنی (صحت امضاء دردفترخانه اسنادرسمی ثبت شود )

  9- پنج قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده (نام ونام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، نام پدر، تاریخ تولد )

  10- گواهی عدم سوء پیشینه (اصل سجل کیفری ) وگواهی عدم اعتیاد

  11- ارائه استعفای قطعی مسئول فنی قبلی باامضاء مدیرومسئول فنی یارای اداره کار

  12- اصل فیش واریزی به شماره حساب سیبا2173319011008 نزدبانک ملی شعبه شهرک قدس کد 1458 به نام معاونت غذاودارووزارت بهداشت ودرمان به مبلغ 435600 ریال

  13- نامه ارسال مدارک به شبکه ( نامه باید باامضاء مدیرعامل شرکت بوده وشماره وتاریخ خورده باشد )

  

  

  

  C - مدارک لازم جهت صدورپروانه ساخت وبسته بندی :

  

  1- ارائه پروانه های بهداشتی (تاسیس ،بهره برداری وپروانه مسئول فنی ) وتصویرآخرین پروانه بهره برداری صنایع

  2- تکمیل وارائه فرم درخواست صدور/ تمدید پروانه ساخت باامضای مسئول فنی (درصورت امکان درکاغذسربرگ دارشرکت a4 )

  3- ارائه کپی استاندارد مربوطه یامنابع مورداستفاده درتکمیل فرم سه برگی ساخت

  4- ارائه گواهی یاآگهی رسمی ثبت علامت تجارتی باقید اعتبارده ساله

  5- لیبل مشخصات محصول یااتیکت مشخصات مطابق تعهدنامه ماده 11

  6- تعهدنامه ماده 11 قانون موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی ( صحت امضاء دردفترخانه اسنادرسمی ثبت شود )

  7- اصل فیش واریزی به شماره حساب سیبا 2173319011008 نزدبانک ملی شعبه شهرک قدس کد 1458 به نام معاونت غذاودارووزارت بهداشت ودرمان به مبلغ 1122000 ریال بابت صدور(جهت هرپروانه فیش جداگانه واریزگردد )

  8- نامه ارسال مدارک به شبکه ( نامه باید باامضاء مدیرعامل شرکت بوده وشماره وتاریخ خورده باشد) .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


دفعات مشاهده: 1458 بار   |   دفعات چاپ: 463 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 55 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بندرگز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb