پایان نامه : عناوین پایان نامه ها به تفکیک سال

 | تاریخ ارسال: 1399/2/21 | 

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۰

 
بررسی موتاسیون ژنهای RT و Protease در افراد HIV مثبت
بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت با hiv,hbv,hcv و کلامیدیا و رفتارهای پرخطر در معتادین مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش اسیب در شهر گرگان
بررسی ژنوتایپهای گلیکو پروتیین Bسایتومگالو ویروس جدا شده از عفونتهای مادرزادی و پیوند کلیه شهرگرگان به روش PCR ELIZA

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۱

 
بررسی ارتباط تغییرات ناحیه عملکردی و پلی مورفیسم ۵۸۲- ژن هپسیدین با سل ریوی
طراحی و بکارگیری نانو بیوپلیمر های کیتوزان بعنوان حامل ایمونوژن E۷  در مدل موش توموری
بررسی موتاسیون های مقاومت داروئی  ژن  RT  ویروس HIV و تعیین ژنوتایب و ساب تایپ آن در بیماران تحت درمان با داروهای ضد رتروویروسی در کرمانشاه
بررسی کمی میزان بیان miRNA های سلولی مداخله گردر همانند سازی ویروس HIVدر افراد HIVمثبت و سالم
بررسی ژنوتایپ‌های مرحله لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات اهلی در استان گلستان
بررسی تشکیل بیوفیلم و برخی ژنهای کد کننده آن در اشریشیاکلی­های جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۲

 
ارزیابی ایمونولوژیک  DNA واکسن بیان کننده ژن  M۲ ویروس آنفلوانزا(پرایم)و پروتئین  M۲ (بوستر) در مدل موشی انفلوانزا
شناسایی و تعیین ژنوتیپهای ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) در نمونه های بافت اسکواموس سل کارسینومامری به روش Nested PCR وتعیین توالی ژنوم در استان مازندران در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
نقشه بندی نرخ بروز بیماری سل در استان گلستان طی سالهای ۹۱-۱۳۸۶  با استفاده از هموارسازی بیز ی تجربی
بررسی تغییرات ویرال لود در ژنوتایپ های مختلف HCV در بیماران تحت درمان استاندارد

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۳

 
بررسی ژنوتایپ ، ساب تایپ و موتا سیون های مقا ومت دارویی ژن پروتئاز ویروس HIV-۱ در افراد HIV مثبت تحت درمان با داروهای آنتی رتروویروسی 
بررسی فراوانی ژن های کد کننده سیدروفورها و تاثیر غلظت های مختلف عنصر آهن بر روی رشد اشرشیا کلی یوروپاتوژن
بررسی سل اسکلتال در استان گلستان در سال ۱۳۸۴-۱۳۹۲
تولید فرم ترشحی فیوژن پپتیدMBP-CBT  و بررسی اولیه پتانسیل شاخصه های آنتی ژنی آن در تحریک تولید آنتی بادی اختصاصی درمقایسه با پپتید سنتزی MBP در مدل حیوانی

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۴

 
بررسی اثر اعتیاد به مواد مخدر در پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سل شهر گرگان در سال ۱۳۹۳
بررسی سطح سرمی عنصر روی در بیماران مبتلا به زگیل غیرتناسلی مراجعه کننده به بخش خصوصی شهرگرگان در سال ۹۳
بررسی مقایسه ای سطح سرمی ایمونوگلبولین ها  و تعداد مطلق لنفوسیت ها در کودکان دارای لنفادنیت ناشی از تزریق  واکسن BCG و کودکان سالم.
بررسی سطح سرمی سایتوکاینهای IL-۶ ، IL-۱۷ و TGF-β در افراد مبتلا به عفونت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از نمونه های بالینی در استان گلستان با استفاده از تکنیک MIRU-VNTR
بررسی آپوپتوزیس، پیروپتوزیس ، اتوفاژی و نکروپتوزیس در ژن درمانی سلولهای سرطانی کولورکتال با ژن M وحشی و موتانت وزیکولار استوماتیت ویروس در شرایط in vitro
بررسی اثر تلقیح ژن M وحشی و موتانت ویروس وزیکول استوماتیت بر آپوپتوزیس، پیروپتوزیس، اتوفاژی و نکروپتوزیس در رده سلول سرطانی مری KYSE-۳۰ 
بررسی اثرانکولایتیک واکسن تخفیف حدت یافته سه ظرفیتی پولیوویروس بر رده های سلول های سرطانی سینه MCF-۷  و  MDA-MB۲۳۱  و سالم MCF-۱۰A 
بررسی فراوانی الل موتانت ۳۲CCR۵  مرتبط با مقاونت HIV۱ در افراد سالم و HIV مثبت
بررسی اثر غلظتهای مختلف  ویتامین  Cبر رشد میکوباکتریوم توبرکلوزیس در محیط کشت 
مقایسه فراوانی ویروسهای BK  وJC   و تعیین ژنوتایپ های آن  در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه  و افراد سالم شهر گرگان 

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۵

 
بررسی فراوانی و تعیین ژنوتایپ ویروس اپشتین بار و سایتومگالو ویروس در نمونه PBMC بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در شهر گرگان
بررسی فراوانی پلی مورفیسمهادر جایگاه  اینترون ۴ژنPD-۱در افرادHIV مثبت،لوپوس اریتماتوز سیستمیک و کنترل سالم
بررسی تست Avidity انتی بادیIgG  توکسوپلاسموز در زنان باردار شهرستان گرگان در سه ماهه اول بارداری
تعیین فراوانی لنفادنیت گرانولوماتوز در افراد مراجعه کننده با توده گردنی به مراکز آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سالهای ۹۵-۱۳۹۳ 
بررسی فراوانی ماستیت گرانولوماتوز در زنان مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی شهرستان گرگان با توده پستان در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۹
بررسی فراوانی انتی ژن مدفوعی  انتاموبا هیستولیتیکا در بیماران با اسهال خونی کمتر از ۳هفته، مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال ۹۵
مقایسه پلی مرفیسم ژن (acr)hspxدر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه بیجینگ و غیر بیجینگ
فراوانی باسیلهای گرم منفی مولد آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان پنج آذر
بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در استان گلستان از فروردین سال ۱۳۹۰ تا پایان اسفند سال ۱۳۹۴
بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروزیس در استان گلستان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
بررسی اپیدمیولوژی، علائم بالینی، نحوه تشخیص و نتایج  درمان در بیماران مبتلا به انواع سل خارج ریوی  در گرگان  از سال ۸۶-۹۶
بررسی اثر اسانس گیاهان آویشن باغی و بادرنج بویه بر روی ویروس هرپس سیمپلکس(HSV)  تیپ ۱ در رده سلولی A۵۴۹
بررسی شیوع هپاتیت B (مخفی و آشکار) در خویشاوندان درجه اول افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن در شهرستان گرگان، ۹۶-۱۳۹۵
طراحی و بکارگیری استراتژی هترولوگ  Prime(DNA Vaccine) – Boost(Recombinant protein) در القا پاسخ های ایمنی ضد سایتومگالو ویروس
بررسی پاسخ ایمنی سلولی  و همورال القاء شده توسط DNA واکسن E۷/E۶/L۱پاپیلوما ویروس انسانی تیپ ۱۶ به همراه اجوانت NSP۴ در مدل موش C۵۷BL/۶

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۶

 
بررسی اتوآنتی بادیهای تیروئید در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان در استان گلستان ومقایسه با گروه کنترل، سال ۹۶-۱۳۹۵
بررسی اختلالات متابولیسم گلوکز در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن شهرستان گرگان، سال ۹۶-۱۳۹۵
بررسی توزیع فراوانی علل عفونی منجر به بستری در بیماران ESRD مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
بررسی توزیع فراوانی علل هموپتزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی صیاد شیرازی با شکایت هموپتزی در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
تولید آنتی بادی پلی کلونال ضد روتاویروس انسانی گروه  Aسویه (RV۴ ) و ارزیابی آنتی بادی تولید شده
بررسی فراوانی ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ ۱و۲ در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان در سال ۹۷-۱۳۹۶

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۷

 
بررسی ریسک فاکتور، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پیامد بالینی در عفونت های ناشی از کلبسیلا در بیماران بستری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهرستان گرگان، ایران در سال ۹۸-۱۳۹۶
بررسی میزان گزارش دهی و علل عدم گزارش دهی مواجهه با نیدل استیک در میان کادر درمان در بیمارستان صیاد شیرازی و ۵ آذر در سال ۱۳۹۸
بررسی تاثیر مکمل روی بر میزان بهبودی زخم بستر در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان
بررسی مداخلات جراحی در بیماران مبتلا به توبرکلوزیس ریوی و پلورال و عوارض پس از عمل در بیماران بستری در بیمارستانهای ۵ آذر و صیاد شیرازی شهر گرگان در سالهای ۹۵ تا ۹۷
تعیین روند اپیدمیولوژی و مدیریت بیماران مبتلابهHIV در مرکز مشاوره ایدز گرگان
ارزیابی کیفیت میکروبی غذا های بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهد
بررسی اثر پوشش آلژینات سدیم حاوی اسانس میخک و به‌لیمو با دو نوع بسته‌بندی (آئروبیک و بسته‌بندی در اتمسفر اصلاح شده) بر افزایش ماندگاری سینه مرغ نگهداری شده در دمای یخچال (C°۴)
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی فاکتورهای ویرولانس ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزا و تیپ بندی آنها با تکنیک Rep-PCR
کلونینگ و بیان پروتئین X ویروس هپاتیت B در رده سلولی HepG۲ و تاثیر آن در میزان بیان miR-۱۳۲ , mir۲۲ , mir۱۲۲, mir۲۱ mir۲۲۲
بررسی اثرات ایمنومدولاتوری کورکومین کپسوله شده در نانوذرات نیوزوم بر ایمنوپاتوژنز ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) در مدل موشی
ارزیابی استفاده از نانوذرات حاوی کورکومین بر بیماری زایی Pseudomonas aeruginosa
شناسایی ویروس ها ی HSV۱,HSV۲,CMV,HBV به روش Multiplex Real Time PCR در نمونه های مایع منی افراد نابارور و بارور
سنجش بیان ژن HBXویروس هپاتیت B و ژن هایT-bet,Foxp۳و Rorγt در افراد مبتلا به هپاتیت B
ایمن سازی خوکچه هندی با روتا ویروس انسانی گروه A جهت تولید انتی بادی پلی کلونال
بررسی اثرضد ویروسی ترکیب گیاهی Punicalagin برروی ویروس آنفلوانزا تیپ A( H۱N۱) در شرایط آزمایشگاه
استفاده از ادجوانت NSP۴ جهت افزایش کارایی پللسمید کد کننده ژن‌های E۶/E۷/L۱ ویروس پاپیلومای انسانی تیپ ۱۶ در مدل موش توموری
تعیین فراوانی ژن های مقاومت انتی بیوتیکی بتالاکتامازی در ایزوله های اشریشیا کولی و کلبسیلا پنومونیه بدست آمده از بیماران بستری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۷-۹۸
بررسی موتاسیون های مقاومت دارویی ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزا تیپ A(H۱N۱) پاندمیک وتیپ A(H۳N۲) به داروی اسلتامیویر طی سال های ۹۴ تا ۹۶ در استان مازندران
بررسی موتاسیون های مقاومت دارویی در ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزا تیپB به داروی اسلتامیویر طی سال های ۹۴ تا ۹۶ در استان مازندران
آنالیز سکانس های ژن (NSP۴) non-structural protein ۴ روتا ویروس های جدا شده از نمونه های بالینی شهر گرگان
بررسی اثر غلظت های مختلف اگزاسیلین و نیسین بر روی بیوفیلم و میزان بیان ژن icaA در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متی سیلین در شرایط آزمایشگاهی

 عناوین پایان نامه های سال ۱۳۹۸

 
شناسایی و تعیین کمی ژنوم پولیوماویروس سلول مرکل (MCPyV) در نمونه های سرطان پوست غیرملانومایی شهرستان بابل
بررسی سرولوژیکی و ژنتیکی مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو و افراد کنترل
جداسازی و تعیین مشخصات مخمر جدا شده از کامبوجا و اثر آن بر سیستم ادراک حد نصاب باکتری Yersinia enterocolitica
ارزیابی تاثیر مهار و افزایش بیان پروتئین ضدالتهابی A۲۰ بر تکثیر ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) و پاسخ های ایمنی ضد ویروسی در مدل کشت سلولی
بررسی ژنوتیپ و دینامیک مولکولی تیمیدین کیناز ویروس هرپس سیمپلکس تیپ۱ مقاوم شده به آسیکلوویر
بهینه سازی و سنجش کمی سطح بیان رونوشت های پاپیلوما ویروس تیپ ۱۸

 

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات عفونی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | ofoni

Designed & Developed by : Yektaweb