آیین نامه : آیین نامه همکاری دانشگاه و صنعت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ | 
بسمه تعالی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
معاونت تحقیقات و فناوریآیین نامه همکاری دانشگاه و صنعت

نیاز روز افزون صنایع و موسسات دولتی و خصوصی به توانمندیهای دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش و خدمات فنی و مشاوره و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی- اقتصادی جامعه و ضرورت اجرائی نمودن دانش و یافتههای جدید دانشگاه، استفاده بهینه از امکانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دانشگاه است.هدف آیین نامه حاضر قانونمند کردن و تسهیل ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی است.

ماده 2: کلیات
1-2 فعالیتهای اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت که در قالب مفاد این آیین نامه انجام میشود یک ارزش تلقی شده و تلاش در این راستا مورد حمایت و تایید دانشگاه خواهد بود.
2-2 کلیه طرحهای تحقیقاتی، آموزشی و خدمات فنی و مشاورهای که تمامی منابع اعتباری آن خارج از دانشگاه از قبیل صنایع، موسسات خصوصی و دولتی تامین گردد مشمول این آیین نامه است.
3-2 انجام فعالیتهای مرتبط با صنعت موضوع این آییننامه، مغایرتی با فعالیتهای تمام وقتی، حق محرومیت از مطب و سایر
امتیازاتی که با رعایت مقررات مربوطه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه میشود، نخواهد داشت.

ماده 3: تعاریف
صنعت: به کلیه موسسات، وزارتخانه ها، سازمانها، مراکز، نهادها، شرکتها و سایر مجتمعهای اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج کشور اعم از دولتی و غیر دولتی اطلاق میشود که طرف قرارداد دانشگاه و یا اعضای هیات علمی دانشگاه باشند.

طرح: کلیه نیازهای پژوهشی، آموزشی، فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که اعتبار کامل آن را نیز تامین نموده باشند.

تبصره: هرگونه ماموریت عضو هیات علمی به صنعت در صورتی که وظایف آموزشی و پژوهشی جاری وی مختل نگردد با موافقت دانشکده یا مرکز مربوطه به عنوان خدمات مشاورهای موضوع این آییننامه تلقی میشود.

مجری: به فرد و یا افرادی حقیقی و یا حقوقی اطلاق میشود که مسؤول مستقیم اجرا و پیشبرد موضوع طرح میباشد.
آورنده طرح: فرد و یا افرادی که در هر یک از دو مرحله معرفی " طرح و صنعت به دانشگاه " و " فراهم نمودن موافقت ضمنی صنعت " ، یا پیگیری برای توافق قطعی و انعقاد قرارداد، نقش اصلی را بر عهده دارند.

ماده 4 : شورای همکاری دانشگاه و صنعت
به منظور تقویت همکاریهای فیمابین دانشگاه و صنعت و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه شورای همکاری دانشگاه و صنعت که از این پس در این آیین نامه شورا نامیده میشود با ترکیب و مشخصات زیر برای یک دوره دو ساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید میباشد، تشکیل می گردد.
1-4 اعضاء شورا:
- رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا
- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان نایب رئیس شورا
- معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه
- معاون بهداشتی دانشگاه
- رئیس پارک فناوری دانشگاه
- مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بعنوان دبیر شورا
-3 نفر از روسای دانشکده ها یا پژوهشکده ها و یا مراکز رشد دانشگاه با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و ابلاغ رئیس
دانشگاه
-3 نفر از خبرگان و یا مدیران حوزه اقتصاد و یا صنعت، وزارت بهداشت و مدیران ارشد اجرائی با پیشنهاد معاون تحقیقات
و فناوری و ابلاغ رئیس دانشگاه

تبصره 1: روسای دانشکدهها و یا مراکز غیرعضو شورا ،حسب نیاز شورا و با دعوت دبیر بدون حق رای در جلسات شورا دعوت خواهند شد.
تبصره 2: جلسات شورا با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت.

2-4 وظایف شورا :
- سیاستگزاری و تدوین استراتژیهای ارتباط با صنعت
- تصویب برنامه های سالانه و بلند مدت دانشگاه در ارتباط با صنعت و مراکز رشد و پارک فناوری دانشگاه
- تصویب دستورالعملهای مرتبط
- تصویب تعرفه خدمات قابل ارائه دانشگاه به صنعت ، مراکز رشد و پارک فناوری دانشگاه
- بررسی گزارش عملکرد مالی ارتباط با صنعت دانشگاه ، مراکز رشد و پارک فناوری دانشگاه
- بررسی گزارش پیشرفت برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط با صنعت دانشگاه، مراکز رشد و پارک فناوری دانشگاه
- تصویب شاخص های ارزیابی ارتباط با صنعت دانشگاه ، مراکز رشد و پارک فناوری دانشگاه
- تایید شرکت های دانش بنیان

ماده 5: کمیته اجرائی ارتباط با صنعت
به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین نامه و مصوبات شورای همکاری دانشگاه و صنعت، کمیته اجرائی ارتباط با صنعت که منبعد در این آیین نامه کمیته اجرائی نامیده میشود با ترکیب و وظایف زیر در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برای یک دوره دو ساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید می باشد، تشکیل میگردد.
1-5 اعضاء کمیته اجرائی:
- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بعنوان رئیس کمیته
- مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بعنوان دبیر کمیته
- نماینده معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
- نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه
- نماینده معاونت آموزشی
- نماینده معاونت بهداشت
- نماینده معاونت درمان
- نماینده پارک فناوری دانشگاه
- مدیر امور پژوهش دانشگاه
- مدیر مراکز تحقیقاتی دانشگاه
- مدیر ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات دانشگاه
- یک نفر از روسای مراکز رشد دانشگاه با پیشنهاد مدیر دفتر ارتباط با صنعت و ابلاغ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
- یک الی 3 نفر از روسا یا معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی با پیشنهاد مدیر دفترارتباط با صنعت و ابلاغ معاون تحقیقات
و فناوری
-3 نفر از معاونین پژوهشی دانشکدهها به پیشنهاد مدیر دفتر ارتباط با صنعت و ابلاغ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
تبصره: جلسات کمیته اجرائی ارتباط با صنعت با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.
5- 2وظایف کمیته اجرائی:
- بررسی و تصویب پروژه ها و طرحهای مرتبط با صنعت
- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ها و شیوه های اجرائی مرتبط با آیین نامه
- تعیین سهم دانشگاه، مجری، آورنده طرح و سایر موارد مشابه با رعایت مفاد این آیین نامه
- تعیین مجری برای موارد نامشخص، ناظر و داور برای طرحها حسب مورد و با رعایت آیین نامه
- تهیه برنامههای پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط با صنعت
- تهیه و پیشنهاد شاخصهای ارزیابی ارتباط با صنعت
- بررسی و پیشنهاد برنامه های آموزشی به دفتر ارتباط با صنعت
- بررسی گزارش عملکرد مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان دانشگاه
- انجام سایر تکالیف محوله از طرف شورا در راستای این آیین نامه
 
ماده 6: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
1-6 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مسئول اجرای این آئین نامه و توسعه فعالیت های دانشگاه در ارتباط با صنعت و همچنین ایجاد ارتباط میان سایر بخشهای مختلف دانشگاه با شورااز طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه خواهد بود.
2-6 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بعنوان دبیرخانه شورا و کمیته اجرایی، مسئول سازماندهی کارگروهها، تشکیل جلسات، پیگیری و اجرای مصوبات شورا و کمیته اجرائی خواهد بود.
3-6 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است برای تهیه پیش نویس دستورالعملها و شیوههای اجرایی مورد نیاز، کارگروه هائی را از میان کارشناسان و اساتید خبره تشکیل دهد.
4-6 دانشگاه موظف است جهت ایجاد ساختار سازمانی همراه با پرسنل مناسب و تامین منابع کافی برای دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه، اقدامات لازم بعمل آورد.
تبصره :مسئولیت انجام تکالیف مربوط به پارک فناوری ،مراکز رشد ،مالکیت فکری و پبت اختراعات بعهده واحدهای مربوطه خواهد بود.
5-6 به منظور هماهنگی در گزارش عملکرد ارتباط با صنعت دانشگاه ، کلیه مراکز تحقیقاتی مستقل و یا معاونتهای دانشگاه که
راساً با صنعت قرارداد منعقد میکنند، موظفند یک نسخه از قرارداد و یا اسناد مربوطه را که بیانگر موضوع، حجم مالی و زمان
قرارداد باشد به دفتر ارتباط به صنعت ارسال نمایند.
6-6 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است با تهیه دستورالعملی که پس از تایید کمیته اجرائی به تصویب شورا میرسد، شرایط تشویق (از قبیل امتیاز ارتقاء، فرصت مطالعاتی، پرداخت مالی و غیره) اعضاء هیئت علمی دانشگاه که در ارتباط با صنعت فعال میباشند را فراهم کند.

ماده 7: مالکیت فکری و ثبت اختراعات :
معاونت پژوهشی دانشگاه موظف است برای اعمال مالکیت فکری و ثبت اختراعات در دانشگاه ،ساختار مناسبی را طراحی و پس از تصویب در شورا به مورد اجرا درآورد.

ماده 8: شرکت های دانش بنیان
با توجه به تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم (اعضای هیئت علمی دانشگاه با تصویب هیئت امنا همان دانشگاه می توانند شرکت های صددرصد خصوصی دانش بنیان تاسیس نمایند)و همینطور براساس مصوبات سی و ششم و سی نهم هیئت امنا دانشگاه (به دانشگاه اجازه داده میشود براساس ضوابط پیشنهادی شورای ارتباط با صنعت دانشگاه در مورذ تاسیس شرکت های دانش بنیان و به منظور تسهیل ارتباط با صنعت ،طبق شیوه نامه ای که به تایید شورا می رسد ،دانشگاه موظف است زمینه تاسیس و حمایت شرکت های دانش بنیان را فراهم نماید.

تبصره : دانشگاه میتواند امکانات تجهیزاتی و اداری خود را طبق ضوابط قانونی و با موافقت گروههای آموزشی و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه و در صورت حفظ ماموریتهای جاری آنها طبق ضوابطی که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می رسد در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهد.

ماده 9: مراکز رشد
دانشگاه موظف است با رعایت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ،تسهیلات لازم برای تاسیس مراکز رشد را در دانشگاه فراهم نماید.

ماده 10 : پارک فناوری
دانشگاه با بهره گیری از قابلیت های موجود در دانشگاه و با همکاری های بین بخشی ، اقدامات لازم برای تاسیس پارک فناوری
سلامت بعمل آورده و طبق ضوابطی که به تصویب شورا می رسد نسبت به توسعه آن و استقرار واحدهای دانش بنیان اقدام نماید.

ماده 11 : امور مالی
1-11 دانشکده ها، پژوهشکدهها، مراکز تحقیقاتی و معاونتهای دانشگاه موظفند پیشنهاد تعرفه کلیه خدمات و دستگاههای موجود خود
را اعم از تعرفه مصوب و غیرمصوب که به نحوی میتواند جهت انجام طرحهای همکاری با صنعت مورد استفاده قرار گیرند به
دفتر ارتباط با صنعت اعلام تا پس از تصویب در شورا به مورد اجرا گذاشته شود.
2-11 به منظور تشویق ارائه طرح های ارتباط با صنعت ، حداکثر تا سقف 3 درصد از مبلغ قرارداد با تصویب کمیته اجرائی از سهم مجری کسر و به آورنده طرح پرداخت خواهد شد.
3-11 از محل هر یک از قرارداد های ارتباط با صنعت (اعم از قراردادهای معاونت تحقیقات و فناوری و یا مراکز تحقیقاتی و یا شرکتهای دانش بنیان و یا معاونتهای دانشگاه) 5 درصد سهم دانشگاه (دانشکده، پژوهشکده یا مرکز تحقیقاتی) و 5 درصد سهم واحد مربوطه کسر خواهد شد.
تبصره 1: قراردادهایی که منجر به ارائه گواهی کیفیت محصول صنعت با آرم دانشگاه گردد، سهم دانشگاه 40 درصد قرارداد محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: در شرایط ویژه و با تشخیص کمیته ارتباط با صنعت سهم دانشگاه و واحد مربوطه قابل بخشش خواهد بود.
تبصره 3: تامین کلیه هزینههای مربوط به مواد و وسایل مصرفی، هزینه های پرسنلی، هزینه های آنالیز دستگاهی و خرید وسایل غیرمصرفی بعهده مجری بوده که از محل سهم خود باید پرداخت نماید.
تبصره 4: واحدهای مختلف دانشگاه مجاز هستند حداکثر تا 40 % از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها (سهم مربوطه) را به
همکاران فعال در حوزه مربوطه پرداخت نمایند. مابقی سهم باید صرف فعالیت های پژوهشی و نظارتی و رفاهی شود.
4-11 پرداخت مبلغ طرح در هر مرحله و تسویه نهائی منوط به تایید صنعت (کارفرما) بوده ومجریان طرح موظفند گزارشات مرحلهای و پایان کار را به دفتر ارتباط با صنعت تحویل نمایند.
5-11 در صورتی که حاصل طرح منجر به تولید محصول یا اختراع شود حقوق مادی و معنوی دانشگاه مطابق مقررات جاری ثبت ابداع و اختراع اعمال شده و استفاده از نام، آدرس، و آرم دانشگاه روی محصول منوط به تایید کمیته اجرایی میباشد.
6-11 جبران کلیه خسارات احتمالی ناشی از تعلل در اجرای طرح ها و یا قصور در استفاده از دستگاهها، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بعهده مجری طرح بوده و با تخلفات در این زمینه طبق آیین نامه انتظامی هیئت علمی رفتار خواهد شد.

ماده 12 : مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی میان مجری و دانشگاه یا واحدهای تابعه با واحد های خارج دانشگاه در اجرای طرحها، کمیسیون موضوع ماده 94 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه خواهد بود و رای صادره برای طرفین لازم الاجرا است. در صورت عدم حل اختلاف، طرفین میتوانند مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.
این آییننامه در 12 ماده و 10 تبصره و 19 بند در مسیر بررسی و تصویب مراجع بالادستی قرار خواهد گرفت.

 

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیین نامه : ارایه تسهیلات سربازی جهت اعضای فعال در شرکتهای دانش بنیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۵ | 
ارایه تسهیلات سربازی جهت اعضای فعال در شرکتهای دانش بنیان

./files/roshd/files/3825.zip

بسمه تعالی 
 
معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 
با سلام؛
       احتراما" عطف به نامه شماره 15511/11 مورخ 7/7/1397 مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان با هدف تسهیل "زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان"، برنامه هایی در زمینه تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور را در قالب دو طرح زیر اجرا می نماید:
1- انجام پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری:
نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح پروژه ای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری انجام دهند.
  2- امریه در شرکت دانش بنیان:
نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز های لازم می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، به عنوان مامور (امریه) در طول مدت خدمت، در یکی از شرکت های دانش بنیان فعالیت نمایند.
براین اساس افراد فعال در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری با توجه به جدول مقایسه ای پیوست و توضیحات مختصر ارائه شده، میتوانند از طریق سامانه سینا Sina.bmn.ir در خواست خود را ارسال نموده و از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بهره مند گردند. اطلاعات تفضیلی درباره دو طرح فوق در سامانه Daneshbonyan.ir  نیز قرار دارد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع خواشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم در این خصوص به اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور مستقر صورت پذیرد.  
 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره توسعه فناوری سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | 24/5000 Health Technology Development Bureau

Designed & Developed by : Yektaweb