برنامه استراتژیک : برنامه استراتژیک

 | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در
مامایی ( 1395 - 1399 )
نگارش:
- خانم دکتر اسیه السادات بنی عقیل
- خانم دکتر طیبه ضیایی
- خانم دکتر الهام خوری
- خانم کتایون جلالی اریا
- خانم دکتر نرجس سادات برقعی
- خانم فاطمه سیفی
1395
2
معرفی
مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی واحد تحقیقاتی زیر مجموعه ی معاونت تحقیقات
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد. این مرکز در تاریخ 2 / 95 موفق به کسب موافقت
داخلی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان شده است.
نام کامل مرکز به صورت زیر می باشد:
Counseling and Reproductive Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
اسامی هیات موسس
- خانم دکتر طیبه ضیایی سرپرست مرکز
- خانم دکتر اسیه السادات بنی عقیل معاون پژوهشی مرکز
- خانم دکتر الهام خوری عضو تمام وقت مرکز
- خانم کتایون جلالی اریا عضو تمام وقت مرکز
- خانم دکتر نرجس سادات برقعی عضو تمام وقت مرکز
- خانم فاطمه سیفی عضو نیمه وقت مرکز
کارشناس مرکز: خانم مهشید قنادان
مکان: گرگان، کیلومتر 4 جاده گرگان ساری، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علومپزشکی گلستان
3
چشم انداز 1 :
کسب جایگاه برتر پژوهش در حوزه سلامت باروری و جنسی در کلان منطقه یک، 1404 .
رسالت 2 :
ارتقا سلامت باروری و جنسی جامعه از طریق پژوهش و حرکت در راستای تولید و ارتقا دانش.
ارزش ها 3 :
- اخلاق محوری
- جامعه نگری
- شایسته سالاری
- اولویت دهی به گروه های آسیب پذیر
اولویت ها 4 :
- سلامت باروری و جنسی در حوزه ی کودک و نوجوان
- سلامت باروری و جنسی در حوزه ی قبل از ازدواج
- سلامت باروری و جنسی در حوزه ی قبل از بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان
- سلامت باروری و جنسی در حوزه ی نازایی
- سلامت باروری و جنسی در حوزه ی سالمندی
- سلامت باروری و جنسی در حوزه ی خانواده
- سلامت باروری و جنسی در حوزه ی سلامت روان
1 Vision
2 Mission
3 Values
4 Priorities
4
نقاط قوت 5
ردیف
قوت ها
S1
نیروی انسانی متخصص در زمینه ی سلامت باروری و جنسی و مشاوره
S2
وجود نیروهای مستعد و علاقه مند )دانشجو و استاد( در زمینه پژوهش
S3
وجود دوره ی تحصیلات تکمیلی مشاوره در مامایی در دانشکده
S4
دسترسی کافی دانشجو به استاد
S5
وجود مراکز تحقیقاتی متعدد با گرایش های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی گلستان
و خارج از دانشگاه
S6
برخورداری از فرهنگ کارگروهی در اعضا مرکز
S7
ارتباطات نزدیک و موثر مرکز با سایر مراکز
S8
همکاری متخصصین مجرب رشته های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی گلستان
S9
اخذ مجوز موافقت داخلی
S10
امکان شرکت اعضاء در کنگره ها و سمینارهای داخل و خارج از کشور
S11
وضعیت مناسب تجهیزات
S12
پشتیبانی مناسب )دانشکده و دانشگاه(
5 Strengths
5
نقاط ضعف 6
ردیف
ضعف ها
W1
کمبود اطلاعات و مطالعات همه گیر شناسی مرتبط با سلامت باروری و جنسی در کشور
W2
وضعیت نامناسب نیروی انسانی متخصص از نظر کمی ) فقدان متخصص علوم آمار،
زبان انگلیسی، پژوهشگر تمام وقت استخدامی و نیروی انسانی خدماتی و اداری(
W3
دسترسی ناکافی به منابع اطلاعاتی
W4
نبود ردیف بودجه ای مستقل
W5
فقدان فضای فیزیکی جهت مشاوره برای فعالیت های تحقیقاتی
W6
کاهش انگیزه در محققین به دلیل کمبود منابع جهت پژوهش
W7
تعدد وظایف اعضا هیات علمی
W8
قطعی نبودن مجوز تاسیس مرکز
W9
قوانین و مقرارت دست و پاگیر اداری
W10
طولانی بودن فرایند انجام طرح های تحقیقاتی
W11
زمان بر بودن دریافت تسهیلات
W12
عدم حضور اعضای مرکز در مسئولیت های اجرائی
6 Weaknesses
6
فرصت ها 7
ردیف
فرصت ها
O1
نگرش مثبت به جایگاه پژوهش در کشور
O2
اهتمام حاکمیت به تحقیق در برنامه پنجم و ششم توسعه
O3
وجود اقوام متعدد در استان
O4
توجه دولت به انتقال فناوری و تولید ثروت بر پایه دانایی
O5
وجود مشکلات بهداشتی متعدد قابل پژوهش در منطقه
و
تهدید 8
ردیف
تهدیدها
T1
نامشخص بودن نیازهای تحقیقاتی جامعه و نظام بهداشتی درمانی -
T2
نامشخص بودن اولویت های تحقیقی کشور در حوزه سلامت یاروری و جنسی
T3
تغییر مکرر اولویت های پژوهشی در کشور
T4
پایین بودن سهم بخش پژوهش در سرانه درآمد ملی
T5
نوسانات وضعیت اقتصادی کشور
T6
بی ثباتی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در کشور
T7
تعدد و ناسخ و منسوخ بودن قوانین کشور
T8
ضعف و انفعال در ارتباطات بین دانشگاهی
T9
فقدان قوانین کافی در جهت بهره وری مادی پژوهشگران از فروش دانش و مالکیت معنوی
7 Opportunities
8 Threat
7
اهداف کلان
G1 : توسعه کمی و کیفی حوزه پژوهش
اهداف کلی
G1O1 : بهبود فرایند حاکمیت و رهبری
G1O2 : ظرفیت سازی و توسعه توانمندی محققین
G1O3 : تولید، انتشار و توسعه کیفی دانش
8
O1 : توسعه فرایند حاکمیت و رهبری
S1 : تعیین و انتصاب 2 سالانه ی سرپرست و معاون مرکز بر اساس نظرات اعضا
S2 : تعیین و انتصاب 2 سالانه ی اعضا هیات موسس مرکز بر اساس نظرات اعضا
S3 : تعیین و انتصاب 2 سالانه ی اعضا شورای پژوهشی مرکز
S4 : بکارگماری یک کارشناس توانمند در سال 1395
S5 : تشکیل حداقل 4 جلسه ی برنامه ریزی در سال با هدف برنامه ریزی و سیاست
گزاری و رسیدگی به امور داخلی مرکز
S6 : تدوین برنامه ی استراتژیک مرکز با تشکیل حداقل 4 جلسه برنامه ریزی استراتژیک
جهت تدوین و به روز رسانی آن بر اساس برنامه ی ششم توسعه تا پایان سال 95 .
S7 : تشکیل 6 - 8 جلسه ی پژوهشی سالانه
S8 : ارتقا و به روزرسانی اطلاعات پرسنلی نیروی انسانی مرکز
9
O2 : ظرفیت سازی وتوسعه توانمندی محققین
S1 : مشارکت فعال در برگزاری 2 همایش کشوری پرستار، ماما پژوهش تا پایان
برنامه
S2 : برگزاری 2 دوره آموزش عملی یا کارگاه سالانه بمنظور توانمندسازی
محققین
S3 : ارتقا و به روزرسانی اطلاعات پژوهشی نیروهای انسانی مرکز در سامانه ی
مرکز
10
O3 : تولید، انتشارو توسعه دانش
S1 : راهنمایی 4 - 5 پایان نامه ی دانشجویی کارشناسی ارشد سالانه با عنوان کامل مرکز
تحقیقات 9
S2 : مشاوره 2 پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد سالانه عنوان کامل مرکز
تحقیقات
S3 : چاپ یا پذیرش 4 - 5 مقاله )پایان نامه ای( سالانه با عنوان کامل مرکز تحقیقات
S4 : ارائه 4 مقاله در همایش های داخلی با عنوان کامل مرکز تحقیقات
S5 : ارائه 1 مقاله سالانه درکنگره های خارجی/ بین المللی با عنوان مرکز تحقیقات
S6 : تعداد 1 ارجاع سالانه به مقالات منتشر شده با عنوان کامل مرکز تحقیقات
S7 : انتشار 2 مقاله سالانه اوریجینال )پایان نامه ای( در مجلات نمایه شده
S8 : انجام 3 طرح مداخله ای )پایان نامه ای( سالانه با نام مرکز تحقیقات
S9 : انجام 3 طرح پژوهشی سالانه توسط اعضاء هیئت علمی
S10 : تالیف یا گردآوری کتاب در راستای محور خاص تحقیقاتی مرکز تا پایان برنامه
9 Counseling and Reproductive Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.


دفعات مشاهده: 348 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Reproductive Health research center

Designed & Developed by : Yektaweb