طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز : طرح های تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 
 
طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز در​ سالهای 1394 الی 1397


طرحهای مصوب شورای پژوهشی مرکز در سال 1393
1- بررسی بیان RNA غبرکدکننده بلندANCRدر نمونه های توموری و غیرتوموری مری
2-بررسی نقش مصرف مواد مخدر در بروز سرطان ریه در استان گلستان(مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر جمعیت)
3-مقایسه فراوانی بیان miR-21 و miR-92در سرم افراد مبتلا به سرطان کولورکتال و ادنوما با گروه شاهد
4-مقایسه وجود ژن ureC هلیکوباکترپیلوری در نمونه های بیوپسی معده ، مدفوع و بزاق  بیماران اوره آز مثبت
5-بررسی پروفایل جامع بیانی micro RNA و انتخاب و تایید اعتبار  micro RNA ها بعنوان بیومارکرهای خاص در تشخیص بیماران مبتلا به آشالازی
6-بررسی فراوانی موارد مشترک بیماران ثبت شده در مراکز تشخیصی و درمانی داخل و خارج استان گلستان در سال 1387
7-بررسی میزان بروز و مرحله (Stage) سرطانها در استان گلستان در سال 1393
8- بررسی مراحل تغییر انجام خودآزمایی پستان و ماموگرافی و ارتباط آنها با سازه های الگوی باور سلامتی  در کارکنان بهداشتی و درمانی  شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق قلا در سال 1393
9- ویروس درمانی سرطان کولورکتال با ویروس تخفیف حدت یافته فلج اطفال در شرایط  In-Vitro, In- Vivo
10-اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن (MBCT) بر سبک های مقابله ای، بهزیستی روانشناختی و علائم جسمانی بیماران سندرم روده تحریک پذیر
11-مقایسه میزان و کیفیت آماده سازی روده برای انجام کولونوسکوپی با دوزهای منقسم و دوز منفرد پلی اتیلن گلیکول در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان
12-غربالگری غیرآندوسکوپی سرطان مری در استان گلستان، یک مطالعه کار آزمایی بالینی
13-اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن (MBCT) بر سبک های مقابله ای، بهزیستی روانشناختی و علائم جسمانی بیماران سندرم روده تحریک پذیر

 
طرحهای مصوب شورای پژوهشی مرکز در سال 1392
1- بررسی بیان RNA غبرکدکننده بلندANCRدر نمونه های توموری و غیرتوموری مری
2- تاسیس و راه اندازی بیوبانک سرطان در استان گلستان
3- بررسی میزان بروز و مرحله سرطان ها در استان گلستان در سال 1392
4- بررسی اثر گیاع دارویی کبر و آسپرین بر تکثیر سلولی،سیکل سلولی و آپوپتوزیس در سلول های کبدHBVHBV-
5- بررسی فراوانی جهش های ژنUGT1A1  در بیماران مبتلا به سندرم گیلبرت  در استان گلستان در سال 1391
6- بررسی موتاسیون های ژن S ویروس هپاتیت B در بیماران HIV مثبت با هپاتیت مخفی
7- بررسی شیوع و علائم هایپرکلسیوری ایدیوپاتیک در سنین 15-12 ساله شهر گرگان
8- بررسی فراوانی کبدچرب غیرالکلی در بیماران بی علامت با افزایش ترانس آمینازهای کبدی مراجعه کننده به بیمارستان شهیدصیاد شیرازی گرگان در سال 1393
9- بررسی شیوع TTV در بیماران مبتلا به هپاتیت Bمزمن در استان گلستان
10- بررسی سطح سلنیوم و ارتباط آن با سطح هموگلوبین در بیماران دیالیزی و مقایسه با افراد سالم
11- بررسی ارتباط دیس لیپیدمی با سنگ کیسه صفرا و اثر کوله لیستکتومی  بر روی فایل لیپید بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان سال 92
12- بررسی ژنوتایپ، ساب تایپ و موتاسیون های ژنSویروس هپاتیتBدر عفونت همزمان با HIV
13- بررسی موتاسیون های ناحیه Pre Core/Core وBasal Core Promotorویروس هپاتیت Bدر عفونت همزمان با HIV
14- ارزیابی تغییرات بیان ریزRNAهای miR-625وmiR-302a در کارسینوم سلول های کلیوی
15- بررسی ارتباط بین اختلال عملکرد تیروئید با خطر ابتلا به سنگ مجرای صفراوی مشترک
16- بررسی میزان پاسخ سرولوژیک به واکسیناسیون یادآورهپاتیت بدر افراد زیرسال با خانوادگی هپاتیت ب شهرستانهای گنبدوکلاله
17- مولکولار اپیدمیولوژی ویروس های Neurotropic در بیماران مبتلا به آشالازی
18- مقایسه اثر پلی اتیلن گلیکول و سی لاکس بر کیفیت آمادگی روده در بیماران مراجعه کننده به بخش کولونوسکوپی مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان در سال 1392
19- بررسی تاثیر داروی پروبیوتیک برشدت فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو:کارآزمایی بالینی

20- بررسی تاثیر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری بر درمان میگرن-بیمارستان5آذر گرگان در سال 1392
21- بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط به آن در استان گلستان
22- بررسی ارتباط ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری با کلیرانس کراتینین در بیماران مبتلا به زخم پپتیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان در سال 1392-1391
23- بررسی تغییرات زمانی بروز سرطان های دستگاه گوارش و الگوی غذایی در استان گلستان طی سالهای 1389-1380
24- بررسی تاثیر عصاره قره قاط بر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به زخم پپتیک مراجعه کننده به بیمارستان 5آذر گرگان
25- بررسی ارتباط سطح کالپروتکتین مدفوعی در بیماران مبتلا به کولیت السراتیو با ایندکس فعالیت بیماری
26- بررسی تخلیه معده در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان 5آذر گرگان طی سال 92 به روش سینتی گرافی
27- مقایسه میزان تاثیر رژیم های درمانی ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیوی در مرکز آموزشی درمانی 5آذر شهر گرگان در سال 1392
28- مقایسه سطح استرانسیوم و آنتیموان سرم افراد سالم ساکن در مناطق با شیوع پایین و بالای سرطان مری در استان گلستان
29- مقایسه سطح سرمی ویتامینDدر ساکنین مناطق با شیوع بالا و پایین سرطان مری در استان گلستان

 
طرحهای مصوب شورای پژوهشی مرکز قبل از سال 1392
توزیع جغرافیایی سرطان ها در سطح دهستانهای استان گلستان
  سرواپیدمیولوژی هلیکوباکتر پیلوری و کمپیلوباکتر ژژونی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر در استان گلستان
  بررسی میزان بقای یک، سه و پنج ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان گلستان
  بررسی میزان بروز و مرحله ( Stage ) سرطانها در استان گلستان در سال 1389
  بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری در استان گلستان
  بررسی ارتباط بین عناصر موجود در خاک با بروز سرطان مری در استان گلستان
  بررسی شیوع مارکرهای سرمی هپاتیت B در کوهورت سنی متولدین 1368 استان
  تداوم نظام ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در استان گلستان در سال 1385
  بررسی بروز انواع سرطان ها در استان گلستان در طی سالهای 84-1383 (مطالعه مبتنی بر جمعیت )
  تعیین ارتباط بین بیماری سلیاک و سندرم روده تحریک پذیر
  بررسی تاٌثیر دوزهای مختلف واکسن هپاتیت B در درمان ناقلین مزمن HBV
  بررسی شیوع بیماری سلیاک در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده در استان گلستان
  بررسی میزان حساسیت آزمایش ترانس گلوتامیناز بافتی در تشخیص بیماری سلیاک
  بررسی رابطه بین اختلالات تیروئید و میزان ید با ابتلا به سرطان معده
  مقایسه ارزش تشخیصی MRI با یافته های پاتولوژیک در بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت B مزمن
  Genetics of inflammatory bowel disease
  بررسی آثار گازهای شیمیایی بر روی عملکرد کبدی و اندکسهای خون در مجروحین جنگ تحمیلی
  اثرات کانسروژنیک Fumonisin B1 بر بافت مری در مدل حیوانی
  بررسی سرواپیدمیولوژی HAV در افراد 17 ساله استان گلستان
  بررسی سطح سرمی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
  بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عفونت های همراه در استان گلستان
  بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک و تغذیه ای در مبتلایان به سرطان کولورکتال در استان گلستان (مطالعه مورد – شاهدی مبتنی بر جمعیت )
  بررسی میزان سیلیکا در آرد تولیدی دراستان گلستان
  بررسی بقاءکوتاه مدت (6 و 12ماهه) بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی ( مری و معده ) ساکن در روستاهای استان گلستان (موارد ثبت شده طی سال 1382 تا نیمه اول 1383 )

دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Golestan Research Center of Gastroenterology & Hepatology

Designed & Developed by : Yektaweb