برنامه عملیاتی : برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۶ | 

برنامه عملیاتی دانشکده دندانپزشکی سال 96

برنامه

برنامه خاص

وزن نسبی

(درصد)

فعالیت

وزن نسبی

(درصد)

مسئول پایش

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ستاد

دانشگاه

ارتقاء و تدوین برنامه های آموزشی در دانشکده دندانپزشکی

30

 • بررسی وضعیت موجود آزمون های جامع
 • بررسیوضعیتموجودآزمونهایصلاحیت بالینی
 • تدوین برنامه عملیاتی جهت ارتقاء سطح موجود
 • پیگیری جهت اجرایی شدن برنامه پس از تأیید رئیس دانشکده
 • ارائه گزارش فصلی از اقدامات انجام شده در برنامه عملیاتی تدوین شده

رییس دانشکده

1/2/96

1/2/96

15/2/96

1/4/96

1/5/96

15/2/96

15/2/96

31/3/96

31/4/96

31/7/96

بهبود فعالیت های گروه های آموزشی بر اساس استاندارد های موجود

40

 • برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید (طرح درس، طرح دوره، ارزیابی درونی)
 • تدوین آیین نامه ضرورت ارایه طرح درس، دوره و ارزشیابی درونی گروه ها برای پرداخت تمام وقتی اعضای هیات علمی پایه و بالینی
 • بازنگری آیین نامه محرومیت از مطب و کارانه اعضای هیات علمی توسط دانشکده ها و معاونت آموزشی دانشگاه
 • تکمیل نمودن برنامه های آموزشی توسط گروه های آموزشی
 • ارزیابی دانشجویان بالینی
 • بازنگری برنامه ها
 • بررسی نیازمندی های گروه (نیروی انسانی، تجهیزات)
 • تامین نیازمندی ها بر اساس بررسی انجام شده
 • بروز رسانی طرح درس و طرح دوره
 • ارزیابی درونی گروه های علوم پایه و بالینی

20

20

20

20

10

10

5

5

5

5

رییس دانشکده

1/3/96

1/3/96

1/3/96

1/3/96

1/7/96

31/7/96

1/3/96

1/4/96

1/5/96

1/5/96

31/6/96

31/5/96

1/4/96

1/6/96

31/9/96

31/9/96

31/3/96

31/6/96

31/6/96

31/6/96

بهبود روند ارزشیابی اساتید

 • تدوین آیین نامه برای ارزشیابی گروه های آموزشی
 • بررسی نرم افزارهای جدید ارزشیابی
 • خرید نرم افزارهای جدید
 • بازبینی نیروی انسانی ارزشیابی کننده (EDO)
 • بازنگری در نحوه بهره برداری بهینه نمرات ارزشیابی
 • تدوین معیارهای اساتید برتر و گروه های آموزشی

30

10

15

15

20

20

رییس دانشکده

1/3/96

1/4/96

1/5/96

1/3/96

1/3/96

15/1/96

31/4/96

31/4/96

31/6/96

31/3/96

31/3/96

1/2/96

ساخت فضای فیزیکی دانشکده دندانپزشکی

برآورد هزینه

30

 • طرح درشورای آموزشی دانشکده و تعیین نیازمندی ها
 • برآورد فضای مورد نیاز
 • طراحی نقشه
 • برآورد تجهیزات
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 • مشخص نمودن مکان

20

10

30

20

10

10

رییس دانشکده

15/2/96

15/2/96

15/2/96

15/2/96

15/2/96

31/4/96

30/2/96

15/3/96

31/4/96

15/3/96

15/3/96

15/5/96

راهکارهای جذب اعتبار

40

 • رایزنی با خیرین
 • هماهنگی با معاون آموزشی، معاونت توسعه
 • هماهنگی با ریاست دانشگاه
 • پیگیری تا ایجاد جانمایی مشخص (کلنگ زنی)

20

20

20

40

رییس دانشکده

15/5/96

15/5/96

15/5/96

15/5/96

اخذ موافقت نامه

30

 • پیگیری جهت اخذ موافقت نامه

100

رییس دانشکده

1/1/97

31/6/97

راه اندازی آموزش مجازی

پیگیری آئین نامه های استاندارد

آموزش مجازی

30

-بررسی آئین نامه های گروه ای آموزش در خصوص آموزش مجازی

- نشست با مدیران آموزشی گروه ها جهت اقدام به آموزش مجازی

-تدوین دستورالعمل های لازم جهت تسهیل در آموزش مجازی و ترغیب اساتید

40

20

40

رییس دانشکده

1/2/96

1/4/96

1/3/96

1/4/96

1/6/96

1/5/96

آموزش اساتید

30

-بررسی دوره های توانمندسازی اساتید وآموزش مجازی

 -توانمندسازی اساتید در خصوصآموزش مجازی

50

50

رییس دانشکده

1/2/96

1/4/96

31/3/96

1/10/96

تامین فضا و تجهیزات

20

-نشست با it دانشگاه و مسئول مجازی سازی برنامه های  تحول در خصوص امکانات مورد نیاز

-بررسی تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز

-بررسی تجهیزات نرم افزاری مورد نیاز

 • -پیگیری جهت ایجاد فضای مورد نیاز

20

40

20

20

رییس دانشکده

1/2/96

1/2/96

1/2/96

1/2/96

31/2/96

31/2/96

31/2/96

1/4/96

شناسایی رشته های مجازی با امکان جذب دانشجو

20

-بررسی نیزوی انسانی مورد نیاز

-پیگیری جذب نیزوی انسانی مورد نیاز

-هماهنگی با وزارتخانه به جهت شناسایی رشته های جدید مجازی

-هماهنگی با معاون آموزشی جهت فراهم سازی بهتر آموزش مجازی در رشته های جدید

20

40

20

20

رییس دانشکده

1/2/96

1/2/96

1/2/96

1/2/96

31/2/96

31/2/96

31/2/96

1/4/96

برنامه

برنامه خاص

وزن نسبی

فعالیت

وزن نسبی

مسئول پایش

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشگاه

ستاد

بهبود کیفیت ITدانشکده

کنترل مستمر در بروز رسانی IT دانشکده

100

 • تدوین زمان بندی جهت اصلاح سخت افزاری دانشکده
 • ابلاغ زمان بندی به مسئول IT دانشکده
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز
 • تخصیص و ابلاغ اعتبار مورد نیاز
 • اصلاحات

( تعمیر- خرید- نصب و راه اندازی تجهیزات

 • اصلاح ( سایت دانشکده ) براساس زمان بندی تدوین شده
 • پایش و بازخورد مستمر بر IT دانشکده
 • خرید نرم افزارهای جدید آموزشی
 • Log book الکترونیک ، آزمونهای صلاحیت بالینی

25

5

10

10

10

10

10

10

10

رییس داشکده

1/2/96

1/3/96

15/3/96

1/4/96

1/4/96

1/4/96

1/4/96

1/4/96

1/4/96

31/2/96

15/3/96

1/4/96

15/5/96

1/5/96

1/5/96

1/11/96

1/6/96

1/4/96

 

برنامه

برنامه خاص

وزن نسبی

(درصد)

فعالیت

وزن نسبی

(درصد)

مسئول پایش

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ستاد

دانشگاه

بهبود سازماندهی چارت تشکیلاتی

نیازسنجی تشکیلات موردنیاز دانشکده

100

 • برنامه ریزی ردیف تشکیلاتی دانشکده
 • ساماندهی ردیف تشکیلاتی دانشکده
 • اخذ ردیف سازمانی برای اعضای هیئت علمی
 • اخذ ردیف سازمانی برای کارکنان
 • صدور احکام برای ردیفهای جذب شده

30

30

15

15

10

رییس دانشکده

15/1/96

31/1/96

31/4/96

31/5/96

30/8/96

31/3/96

31/4/96

30/7/96

30/8/96

30/10/96

بهبود سطح کیفی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تدوین و اولویت بندی طرحها

50

 • اولویت بندی طرحهای پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکده
 • تعیین زمانبندی مناسب جهت انعکاس تایید طرح پژوهشی
 • هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اختصاص بودجه

40

30

30

رییس دانشکده

15/2/96

31/4/96

31/6/96

31/4/96

31/6/96

30/8/96

تجهیز مرکز تحقیقات دانشکده

50

 • اخذ مجوز خرید وسایل تحقیقاتی از معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه
 • تعیین اولویت بندی تجهیزات موردنیاز مرکز تحقیقات دانشکده
 • نصب و راه اندازی تجهیزات در مرکز تحقیقات

40

30

30

رییس دانشکده

31/2/96

31/3/96

1/5/96

31/3/96

31/4/96

31/6/96

بهبود فعالیتهای فرهنگی دانشجویی دانشکده

تدوین برنامه های فرهنگی

100

 • فراهم نمودن بستر مناسب جهت گسترش فعالیتهای فرهنگی
 • شرکت در جشنواره های فرهنگی در سطح کشور
 • برگزاری جشنواره های فرهنگی در دانشکده
 • تشکیل کمیته فرهنگی دانشجویی
 • تامین و اختصاص فضای فیزیکی مناسب جهت انجام فعالیتهای فرهنگی ورزشی
 • برگزاری اردوهای فرهنگی ورزشی دانشجویی
 • بسترسازی روشهای کاربردی جهت پرورش اخلاق حرفه ای

20

10

10

15

15

10

20

رییس دانشکده

15/1/96

31/1/96

31/1/96

15/2/96

15/1/96

15/2/96

15/1/96

15/4/96

31/4/96

31/4/96

15/4/96

29/12/96

15/3/96

31/4/96

احداث کلینیک ویژه درمانی به طور مستقل از فضای آموزشی دانشکده

100

 • اخذ مجوز جهت اختصاص فضای فیزیکی مناسب برای کلینیک تخصصی دندانپزشکی
 • تعیین مکان مناسب برای احداث کلینیک تخصصی
 • تامین بودجه لازم برای احداث کلینیک تخصصی
 • تعیین پیمانکار برای اجرای پروژه
 • اختصاص فضای فیزیکی کافی و مستقل به هر بخش درمانی
 • تجهیز بخشهای درمانی با وسایل موردنیاز متناسب هر بخش

20

20

30

10

10

10

رییس دانشکده

15/1/96

31/1/96

31/1/96

1/3/96

1/11/96

1/11/96

31/2/96

31/2/96

31/2/96

15/3/96

15/11/96

29/12/96


دفعات مشاهده: 406 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده دندانپزشکی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | dentistry

Designed & Developed by : Yektaweb