گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط : گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۴ | 

طرح درس دوره - انتقال و توزیع - دکتر یوسف دادبان

طرح درس دوره - مکانیک سیالات - دکتر یوسف دادبان

طرح درس دوره - نقشه برداری - دکتر یوسف دادبان

طرح درس دوره - نقشه کشی - دکتر یوسف دادبان

طرح درس دوره-تصفیه فاضلاب شهری-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس -دوره-تصفیه فاضلاب صنعتی-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-دوره-شبکه جمع آوری فاضلاب-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس -روزانه-تصفیه فاضلاب شهری-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-روزانه-تصفیه فاضلاب صنعتی-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-روزانه-شبکه جمع آوری فاضلاب-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-روزانه-کاربردی بیوتکنولوژی دربهداشت محیط-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-دوره-کاربردی بیوتکنولوژی دربهداشت محیط-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-میکانیک خاک-نیمسال اول96-مهندس حسن صفری

طرح درس-دوره تصفیه آب-1-95دکترمحمد هادی مهدی نژاد

طرح درس-دوره زباله-1-95دکترمحمد هادی مهدی نژاد

طرح درس-دوره فرآیند فیزیکی-1-95دکترمحمد هادی مهدی نژاد

طرح درس دوره-کیفیت آب-1-95دکترمحمد هادی مهدی نژاد

طرح درس دوره-میکروبیولوژی محیط-دکترعلی شهریاری
طرح درس روزانه-میکروبیولوژی محیط-دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره-اقدامات بهداشتی درشرایط اضطراری(ترم 5 بهداشت محیط پیوسته)-دکتر علی شهریاری
طرح درس روزانه-اقدامات بهداشتی درشرایط اضطراری(ترم 5 بهداشت محیط پیوسته)-دکتر علی شهریاری
طرح درس دوره-بهداشت حرفه ای(ترم5کارشناسی پیوسته بهداشت محیط )-دکترعلی شهریاری

طرح درس-دوره-بهداشت حرفه ای (ترم 5کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی)-دکترعلی شهریاری
طرح درس-روزانه-بهداشت حرفه ای (ترم 5کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی)-دکترعلی شهریاری
طرح درس-دوره-زبان تخصصی-دکترمهدی صادقی

طرح درس-دوره-آلودگی هوا-دکترمهدی صادقی

طرح درس-دوره-شیمی محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس-دوره شیمی محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس نیم سال دوم95-96

طرح درس دوره -میکروبیولوژی محیط-ترم 3دکترعلی شهریاری
طرح درس روزانه -میکروبیولوژی محیط-ترم 3دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره -بهداشت محیط1-ترم 1 ناپیو.سته بهداشت عمومی-دکترعلی شهریاری
طرح درس روزانه -بهداشت محیط1-ترم 2 پیوسته بهداشت عمومی-دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره -ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم-دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره -قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط-دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره -قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط(6 بهداشت محیط)-دکترعلی شهریاری
طرح درس-دوره -مدیریت بهداشت محیط درشرایط اضطراری-ترم 5-دکترعلی شهریاری

طرح درس-دوره-کلیات ایمنی وبهداشت بهداشت حرفه ای-ترم5-دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره -اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری(4 بهداشت عمومی)-دکترعلی شهریاری
طرح درس روزانه -اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری(4 بهداشت عمومی)-دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره-اقدامات بهداشتی درشرایط اضطراری(ترم 1 بهداشت عمومی نا پیوسته)-دکتر علی شهریاری
طرح درس روزانه-اقدامات بهداشتی درشرایط اضطراری(ترم 1 بهداشت عمومی ناپیوسته)-دکتر علی شهریاری 
طرح درس دوره-اقدامات بهداشتی درشرایط اضطراری(ترم 4بهداشت عمومی پیوسته)-دکتر علی شهریاری
طرح درس دوره-بهداشت حرفه ای ترم 5بهداشت عمومی-دکترعلی شهریاری
طرح درس دوره-بهداشت حرفه ای ترم 1بهداشت عمومی نا پیوسته-دکترعلی شهریاری
طرح درس روزانه-بهداشت حرفه ای ترم 1بهداشت عمومی نا پیوسته-دکترعلی شهریاری
طرح درس-روزانه-شیمی محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس-دوره-ناپیوسته ترم3بهداشت محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس-دوره-آلودگی هوا-بهداشت محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس-روزانه -گندزداهای محیط-بهداشت محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس-دوره-گندزداهای محیط-بهداشت محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس- دوره-کلیات سم شناسی محیط-بهداشت محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس- دوره-شیمی محیط-بهداشت محیط-دکترمهدی صادقی

طرح درس -دوره-بهداشت محیط3-ترم4-دکترمهدی صادقی

طرح درس-دوره-تصفیه آب-بهداشت محیط-دکترمحمدهادی مهدی نژاد

طرح درس-دوره-جمع آوری ودفع مواد زائد جامد-تئوری-دکترمحمد هادی مهدی نژاد

طرح درس-دوره -کیفیت آب-بهداشت محیط-دکترمحمد هادی مهدی نژاد

طرح درس-دوره-فرآیند هاوعملیات درمهندسی بهداشت محیط-دکترمحمد هادی مهدی نژاد

طرح درس-دوره-مکانیک خاک-مهندس حسن صفری

طرح درس- دوره-بهداشت مسکن واماکن عمومی -دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-روزانه-بهداشت مسکن واماکن عمومی-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس- دوره -تصفیه فاظلابهای شهری-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-روزانه-تصفیه فاظلاب شهری -دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-دوره-شبکه جمع آوری فاظلاب وآبهای سطحی-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-روزانه-شبکه جمع آوری فاظلاب وآبهای سطحی-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس -دوره-کاربرد بیوتکنولوژی دربهداشت محیط-دکترعلی ظفرزاده

طرح درس-روزانه-کاریرد بیوتکنولوژی دربهداشت محیط-دکترعلی ظفرزاده


دفعات مشاهده: 442 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | school of health