جداول عملیاتی : جداول عملیاتی

(G) ارتقاء بهداشت محیط جامعه از طریق بهبود کمیت و کیفیت برنامه های علمی- پژوهشی

O1

انجام 4طرح تحقیقاتی توسط دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط در دانشکده بهداشت در سال 1390

S1

ترغیب دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط به انجام طرح های تحقیقاتی

عنوان فعالیت

گروه هدف

تعداد

زمان

مکان

مسئول اجرا

هزینه (ریال)

نحوه پایش

چگونگی انجام

توضیح

شد

نشد

A1

تشکیل کارگاه روش تحقیق مقدماتی

دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط

1

نیم سال دوم تحصیلی

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات بهداشت محیط

-

مشاهده فرمها

A2

بررسی پروپوزالها

دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط

موارد رسیده

نیم سال دوم تحصیلی

گروه مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات علمی و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

-

بررسی و مشاهده

A3

راهنمایی و مشاوره طرح های تحقیقاتی

دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط

موارد رسیده

نیم سال دوم تحصیلی

گروه مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات علمی و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

-

بررسی و مشاهده

(G) ارتقاء بهداشت محیط جامعه از طریق بهبود کمیت و کیفیت برنامه های علمی- پژوهشی

O2

انجام 6 طرح تحقیقاتی کاربردی  توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای در شهرستانهای استان با توجه به معضلات زیست محیطی در سال 90

S1

جلب همکاری  کارشناسان شاغل در حوزه معاونت بهداشتی استان

عنوان فعالیت

گروه هدف

تعداد

زمان

مکان

مسئول اجرا

هزینه (ریال)

نحوه پایش

چگونگی انجام

توضیح

شد

نشد

A1

تشکیل کارگاه روش تحقیق مقدماتی

کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی

2

تیر و شهریور در سال 90

معاونت بهداشتی

مرکز تحقیقات بهداشت محیط و معاونت بهداشتی

-

فرم ها و مشاهده

A2

بررسی پروپوزالهای ارسالی

پژوهشگران 

موارد رسیده

در طول سال

گروه مهندسی بهداشت محیط

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

-

بررسی و مشاهده

A3

راهنمایی و مشاوره طرح های تحقیقاتی

پژوهشگران 

موارد رسیده

در طول سال

گروه مهندسی بهداشت محیط

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

-

بررسی و مشاهده

(G) ارتقاء بهداشت محیط جامعه از طریق بهبود کمیت و کیفیت برنامه های علمی- پژوهشی

O3

ارتقاء و جلب همکاری برون بخشی با ادارات و سازمانهای مرتبط با مسائل زیست محیطی در سال 1390

S1

جلب همکاری  برون بخشی

عنوان فعالیت

گروه هدف

تعداد

زمان

مکان

مسئول اجرا

هزینه (ریال)

نحوه پایش

چگونگی انجام

توضیح

شد

نشد

A1

تهیه و توزیع پمفلت

ادارات مرتبط و محققین

500 برگ

تابستان

گروه مهندسی بهداشت محیط

مرکز تحقیقات  بهداشت محیط

-

مشاهده

A2

امظاء تفاهم نامه پژوهشی

ادارات مرتبط

1

آبان ماه

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

-

اسناد تفاهم نامه

A3

مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی

شرکت آب و فاضلاب

1

در طول سال

آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب و مرکز تحقیقات

-

فرم ها و مشاهدات

A4

مشارکت در تالیف و ترجمه کتاب  

ادارات مربوطه

1

در طول سال

گروه مهندسی بهداشت محیط

ادارات مرتبط

-

مشاهده

جدول پایش یا ارزشیابی برنامه عملیا تی

عنوان فعالیت / هدف : ارتقاء بهداشت محیط جامعه از طریق بهبود کمیت و کیفیت برنامه های علمی- پژوهشی

ردیف

شاخص یا شاخص های مورد سنجش

داده های آماری خام مورد نیاز

شیوه جمع آوری داده ها

دوره زمانی جمع آوری داده ها

دوره محاسبه
شاخص ها

شیوه تحلیل شاخص

1

درصد برگزاری جلسات 

تعداد صورتجلسات

مستندات صورتجلسه

چهار بار

پایان هر سال

محاسبه درصد

2

درصد اجرا شده مصوبات جلسات 

تعداد مصوبات اجرا شده –تعداد کل مصوبات

مستندات صورتجلسه

چهار بار

پایان هر سال

محاسبه درصد

3

درصد پیگیری های انجام شده  

تعداد پیگیری های انجام شده

مستندات صورتجلسه

چهار بار

پایان هر سال

محاسبه درصد

جدول زمانبندی فعالیت های عملیاتی برنامه– سال 1390

ردیف

عنوان فعالیت

ماه

توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

تشکیل کارگاه روش تحقیق مقدماتی جهت دانشجویان کارشناسی

2

تشکیل کارگاه روش تحقیق مقدماتی جهت کارشناسان  معاونت بهداشتی

3

بررسی پروپوزالهای ارسالی ،  مشاوره و پیگیری

4

تهیه و توزیع پمفلت

5

امظاء تفاهم نامه پژوهشی

6

مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی

7

مشارکت در تالیف و ترجمه کتاب  

(G) ارتقاء بهداشت محیط جامعه از طریق بهبود کمیت و کیفیت برنامه های علمی- پژوهشی

O4

ارتقاء مرکز تحقیقات بهداشت محیط از موافقت داخلی به موافقت اصولی تا پایان سه ماهه اول 1392

S1

جلب همکاری اعضاء هیات موسس و اعضای شورای پژوهشی

عنوان فعالیت

گروه هدف

تعداد

زمان

مکان

مسئول اجرا

هزینه (ریال)

نحوه پایش

چگونگی انجام

توضیح

شد

نشد

A1

تهیه و ارائه اساسنامه مرکز تحقیقات

هیات موسس

5

سه ماهه اول سال 90

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده اساس نامه

A2

معرفی اعضاء شورای پژوهشی مرکز

اعضاء گروه بهداشت محیط

7

سه دوم سال 90

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده ابلاغ ها

A3

انجام و مشارکت در 2 طرح تحقیقاتی  (1طرح مجری و 1 طرح همکار)

هیات موسس

10

در طول سال های 90 الی 92

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده گزارش طرح ها

A4

چاپ 2 مقاله تحقیقاتی توسط هر عضو (در 1 مقاله نفر اول و چاپ در ISI , Pub Med )

هیات موسس

10

در طول سال های 90 الی 92

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده مقالات یا پذیرش

A5

برگزاری جلسات هماهنگی و شورای پژوهشی هر 2 ماه یکبار

اعضای شوری پژوهشی

15

در طول سال های 90 الی 92

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده صورتجلسات

(G) ارتقاء بهداشت محیط جامعه از طریق بهبود کمیت و کیفیت برنامه های علمی- پژوهشی

O4

ارتقاء مرکز تحقیقات بهداشت محیط از موافقت داخلی به موافقت اصولی تا پایان سه ماهه اول 1392

S2

جلب همکاری معاونت تحقیقات و فن آوری

عنوان فعالیت

گروه هدف

تعداد

زمان

مکان

مسئول اجرا

هزینه (ریال)

نحوه پایش

چگونگی انجام

توضیح

شد

نشد

A1

مکاتبه جهت تامین نیروی انسانی

معاونت تحقیات و فن آوری

1

سه ماهه اول سال 91

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده  مکاتبات

A2

درخواست تامین تجهیزات مرکز

معاونت تحقیات و فن آوری

-

سه ماهه اول سال 91

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده  مکاتبات

A3

درخواست تامین فضای فیزیکی

معاونت تحقیات و فن آوری

-

سه ماهه اول سال 91

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده  مکاتبات

A4

درخواست تامین اعتبارات طرح های رسیده

معاونت تحقیات و فن آوری

-

در طول سال 90 الی 92

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده  مکاتبات

جدول زمانبندی فعالیت های عملیاتی برنامه 2 ساله جهت اخذ موافقت اصولی

ردیف

عنوان فعالیت

ماه

توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

تهیه و ارائه اساسنامه مرکز تحقیقات

1390

2

معرفی اعضاء شورای پژوهشی مرکز

1390

3

انجام و مشارکت در 2 طرح تحقیقاتی  (1طرح مجری و 1 طرح همکار)

در طول سال های 90 الی 92 انجام خواهد شد

4

چاپ 2 مقاله تحقیقاتی توسط هر عضو (در 1 مقاله نفر اول و چاپ در ISI , Pub Med )

در طول سال های 90 الی 92 انجام خواهد شد

5

برگزاری جلسات هماهنگی و شورای پژوهشی هر 2 ماه یکبار

در طول سال های 90 الی 92 انجام خواهد شد

6

مکاتبه جهت تامین نیروی انسانی ،تجهیزات و  تمین فضای فیزیکی

1391

7

درخواست تامین اعتبارات طرح های رسیده

در طول سال های 90 الی 92 انجام خواهد شد

(G) ارتقاء بهداشت محیط جامعه از طریق بهبود کمیت و کیفیت برنامه های علمی- پژوهشی

O4

ارتقاء مرکز تحقیقات بهداشت محیط از موافقت اصولی به مجوز قطعی تا پایان سه ماهه اول 1395

S1

جلب همکاری معاونت تحقیقات و فن آوری 

عنوان فعالیت

گروه هدف

تعداد

زمان

مکان

مسئول اجرا

هزینه (ریال)

نحوه پایش

چگونگی انجام

توضیح

شد

نشد

A1

انجام و مشارکت در 4 طرح تحقیقاتی  (2 طرح مجری و 4 طرح همکار)

هیات موسس

5

در طول سال های 90 الی 95

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده گزارش طرح ها

A2

چاپ 4 مقاله تحقیقاتی توسط هر عضو (در 2 مقاله نفر اول و 2مقاله چاپ در ISI , Pub Med )

هیات موسس

5

در طول سال های 90 الی 95

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده مقالات یا پذیرش

A3

چاپ 24 مقاله تحقیقاتی توسط پژوهشگران (در سه مقاله نفر اول و 50% چاپ در ISI , Pub Med )

پژوهشگران

-

در طول سال های 92 الی 95

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده مقالات یا پذیرش

A4

مکاتبه جهت تامین نیروی انسانی

معاونت تحقیات و فن آوری

2

در طول سال های 92 الی 95

گروه مهندسی بهداشت محیط

سرپرست مرکز تحقیقات

مشاهده  مکاتبات

جدول زمانبندی فعالیت های عملیاتی برنامه 3 ساله جهت اخذ مجوز قطعی

ردیف

عنوان فعالیت

ماه

توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

انجام و مشارکت در 4 طرح تحقیقاتی  (2 طرح مجری و 4 طرح همکار)

در طول سال های92 الی 95 انجام خواهد شد

2

چاپ 4 مقاله تحقیقاتی توسط هر عضو (در 2 مقاله نفر اول و 2مقاله چاپ در ISI , Pub Med )

در طول سال های92 الی 95 انجام خواهد شد

3

چاپ 24 مقاله تحقیقاتی توسط پژوهشگران (در سه مقاله نفر اول و 50% چاپ در ISI , Pub Med )

در طول سال های92 الی 95 انجام خواهد شد

4

مکاتبه جهت تکمیل نیروی انسانی

در طول سال های92 الی 95 انجام خواهد شد

5


دفعات مشاهده: 497 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات بهداشت محیط می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Research Center for Environmental Health

Designed & Developed by : Yektaweb