اساسنامه مرکز : اساسنامه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

اساسنامه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی در تاریخ 27/2/1390 تأسیس، و  در تاریخ 18/11/1390 موفق به اخذ موافقت داخلی از دانشگاه گردید. در این راستا اساسنامه حاضر بر اساس اهداف این مرکز تنظیم و به تأیید شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان رسید.

ماده 1- اهداف

1- استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات علوم آزمایشگاهی

2- انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه های علوم آزمایشگاهی به منظور پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه و کشور

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به علوم آزمایشگاهی در منطقه و در صورت نیاز انتشار آنها بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی

4- تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی

5- ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان طب در زمینه علوم آزمایشگاهی

6- کوشش در جهت جلب توجه و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی مرتبط

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- ارکان مرکز

الف- شورای عالی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان

ب- رئیس مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی استان گلستان