دستورالعمل مددکاری بیمارستان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 

بیماران از دو طریق وارد بیمارستان می شوند:
1-    بیماران اورژانسی که از طریق پذیرش اورژانس، پذیرش می شوند
2-    بیماران از طریق مراجعه به درمانگاهها و پذیرش اصلی ( بیماران الکتیو )
1-    بیمارانی که از طریق اورژانس پذیرش می شوند 2 دسته می باشند
1-    بیماران تصادفی
2-    بیماران غیر تصادفی ( کاهش سطح هوشیاری، سقوط از ارتفاع، نزاع )
1-    بیماران تصادفی : که بر اثر تصادف و از طریق اورژانس 115 به بیمارستان منتقل می شوند که پس از معالجه بیمار در صورتیکه از همان طریق اورژانس ترخیص گردید صورت جلسه تصادفی به همراه بیمار داده می شود تا توسط کلانتری مربوطه مهر و امضا گردد و از همراه کپی کارت ملی و یا شناسنامه بیمار اخذ و بیمار مرخص می گردد و سپس پرونده ها به مددکاری ارسال می شوند که مدارک فوق همراه با صورتحساب پرونده و فتوکپی کارت اورژانس / فتوکپی برگه پذیرش / فتوکپی اورژانس 115 ) ضمیمه می شوند و سپس در 2 لیست جداگانه الف ) تامین هزینه های درمانی مصدومین ناشی از ترافیک ب) فرم آمار مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی منظور گردیده و به حسابداری ارجاع تا به معاونت درمان ارسال و مبالغ آن اخذ شود.
2-    بیماران غیر تصادفی اورژانس که فاقد بیمه می باشد و اقامت آنها بیشتر از 6 ساعت باشد و موارد جزء تعهد بیمه باشد به همراه بیمار فرم برگه خدمات درمانی داده می شود که به همراه شناسنامه/ کارت ملی/ گواهینامه/ کارت پایان خدمت/ جهت بیمه شد به اداره کل خدمات درمانی فرستاده می شوند.
در صورتیکه بیماران از طریق اورژانس به بخش منتقل گردند هر روز توسط پذیرش در کامپیوتر درج و توسط مددکاری پیگیری می شود و مددکار طی بازدید روزانه از بخشها بیماران فاقد بیمه را شناسایی و همراه آنها را جهت بیمه نمودن بیمار خود به مددکاری معرفی و یا گرفتن برگه خدمات درمانی و مراجعه به اداره کل بیمه خدمات درمانی و شعب آنها هزینه کمتری را متحمل شوند.
ودر صورتیکه بیماران بستری در بخشها تصادفی باشد نیز به آنها جهت دریافت فرم صورتجلسه تصادفی برای تایید کلانتری اعلام می شوند و در صورت عدم تایید کلانتری فرم گواهی تصادفی اورژانس 115 به آنها داده می شود و پس از تایید در روز ترخیص مدارک را همراه پرونده از ترخیص به مددکاری آورده و از همراه بیمار مدارک مورد نیاز که ( شامل کپی کارت اورژانس، برگه پذیرش اورژانس، برگه خدمات 115 خلاصه پرونده، تاییدیه کلانتری، فتوکپی کارت ملی یا شناسنامه بیمار و صورت حساب ) دریافت و پرونده پس از درج فرم تضمین هزینه مددکاری و امضاؤ توسط ریاست بیمارستان مجددا به ترخیص عودت داده شد و ثبت می گردد و رسید مربوطه گرفته می شود.
صورت حساب ها در آخر هر ماه در 2 لیست جداگانه ( 1- فرم تضمین هزینه بیماران تصادفی و آمار بیماران تصادفی ) درج و همراه صورت حساب ها به حسابداری تحویل می گردد تا مبالغ آن از معاونت درمان اخذ گردد.
2- بیماران الکتیو بیمارانی که از طریق درمانگاهها پذیرش داده می شوند در صورت داشتن دفترچه بیمه بستری می شوند و درز صورتیکه بیمه نداشته باشند به مددکاری معرفی می شوند و مددکاری مبلغی به عنوان پیش پرداخت از بیمار اخذ و سپس برگه معرفی به بیمه خدمات درمانی به بیمار داده می شود تا بیمه شود.
در مورد بیماران پناهنده در صورتی که دارای کارت اقامت دائمی یاتردد باشند جهت کمک هزینه درمانی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد معرفی می گردند که فرم واحد ارجاع پزشکی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارسالی از آن سازمان توسط پزشک مربوطه تکمیل و به همراه صورتحساب و مکاتبه مددکاری به آن سازمان ارسال و پس از دریافت پاسخ ( صدور معرفینامه ) سازمان ملل متحد که تقبل هزینه در آن درج گردیده کپی در پرونده بیمار بایگانی و اصل آن به حسابداری تحویل می گردد.
-    بیماران خاص ( هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی ) به اداره امور بیماران خاص جهت بیمه شدن به صورت رایگان و یا مساعدت در پرداخت هزینه درمان و دارو معرفی می گردند
-    در صورت نیاز به بازدید از منزل و یا محل کار بیمارانی که دارای شرایط خاص باشند ( داخل و خارج شهر ) مددکار اجتماعی با استفاده از وسیله نقلیه بیمارستان به آدرس مورد نظر مراجعه و گزارش مربوطه در خصوص امکان و نحوه کمک به بیمار را تهیه و تنظیم می نماید.
-    بیمارانی که قادر به پرداخت     نمی باشند توسط مددکاری فرم تضمین هزینه بر روی پرونده آنها درج و یا خانواده و یا خود بیمار مصاحبه می شوند و مبلغی تخفیف در نظر گرفته می شود و سپس به تایید ریاست بیمارستان می رسد صورتحساب بیمار با فرم تضمین هزینه مددکاری هر سه ماه یکبار در فرم تخفیف فرانشیز بیماران بی بضاعت لیست گردیده و به حسابداری تحویل تا مبالغی از معاونت درمان اخذ گردد.
-    بیمارانی که در طی اقامت در بیمارستان همراهی ندارند و یا از نظر مالی منی توانند بعضی از آزمایشها یا CT اسکنهای خارج از بیمارستان را انجام دهند پس از تحقیق و مصاحبه با بیمار مبلغی از     گردان بیمارستان به مسئول بخش داده می شود تا لیست گردیده به حسابداری تحویل و مجددا     بعدی به مددکاری داده شود.
-         جنسی لباسهایی است که بعضی از افراد به مددکاری می آورند تا در موقع ترخیص بیمارانی که همراه ندارند و یا لباس ندارند به آنها داده شود تا با لباس بیمارستان ترخیص نگردند.
بیمارانی که فاقد همراه می باشند و خانواده ندارند :
پیگیری ترخیص بیمارانی که خانواده نداشته و یا خانواده جهت ترخیص مراجعه نمی نمایند که در بعضی موارد مددکار اجتماعی به همراه بیماربر و آمبولانس جهت شناسایی محل سکونت و تحویل بیمار به خانواده اقدام می نماید.
و مواقعی که هیچ همراه و یا آدرس مشخصی ندارد مددکاری با پیگیری و نوشتن نامه به اداره سرپرستی و اخذ نامه و هماهنگی با بهزیستی و داشتن شرایط ( الف – نداشتن خانواده و تایید نامه سرپرستی و داشتن سن بالای 60 سال و ب – گواهی صحت سلامت از پزشک مذکور ) به بهزیستی اعلام و توسط پزشک بهزیستی ویزیت و گرفتن تاییدیه به یکی از مراکز بهزیستی مانند ( کهریزک، هاشمی نژاد، ریحانه، .... ) معرفی می گردد و سپس بیمار بوسیله آمبولانس و مددکاری به مرکز

مربوطه برده و تحویل می گردد.
بیماران کنار خیابانی:
بیماران کنار خیابانی که مکان مشخصی ندارند در موقع ترخیص با 137 شهرداری و گرمخانه های آن در فصل زمستان تماس گرفته شده و در صورتیکه بیمار مشکل جدی نداشته باشد توسط این نهادها از بیمارستان به گرم خانه ها منتقل می شوند.
پس از بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی – خانوادگی بیمار توسط مددکار اجتماعی چنانچه بیمار قادر به پرداخت هزینه درمانی در زمان ترخیص نبوده گزارش مددکاری تهیه و مکاتبات لازم با سازمانها و موسسات مربوطه جهت دریافت کمک انجام شده تا در روز ترخیص بیمار به موقع مرخص شده و تخت بیمارستان اشغال نگردیده و هزینه افزایش نیابد.
یاد آوری : تعیین میزان تخفیف به مددجو براساس شرایط بیمار و با تشخیص مددکار اجتماعی انجام می پذیرد.
در مدت اقامت بیمار در بیمارستان حدالامکان سعی در بیمه نمودن بیمار می شود حتی بیماران فاقد همراه در صورت داشتن شناسنامه توسط مددکاری از طریق پیک و یا مددکار اجتماعی به اداره کل خدمات درمانی معرفی و فرم بیمه دریافت می شود تا در روز تسویه حساب حداقل ممکن بتواند با مراجعه به افراد خیر و یا استفاده از ماده 129086 ترخیص شود.
درصورتیکه بیمار نیاز به وسایلی از قبیل عصا، واکر داشته باشد و توان مالی تامین آن را نداشته باشد.
مددکاری با مصاحبه و تحقیق و بررسی های لازم از تنخواه گردان مددکاری جهت تهیه اینگونه لوازم استفاده می کند و بیماران تصادفی که کل هزینه آنها رایگان می باشد کلیه وسایل در اختیار آنها قرار می گیرد.
بیمارانی که کارت کمیته امداد امام خمینی دارند توسط مددکاری بستری می شوند و گواهی بستری از پزشک معلج اخذ گردیده و همراه کارت کمیته به کمیته امداد امام خمینی فرستاده می شوند تا معرفینامه گرفته شده و هزینه های آنها رایگان منظور می گردد.
و همچنین بیماران فاقد همراه مددکاری خود کارها را بر عهده گرفته و معرفینامه را تهیه می کند و بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه داروخانه نمی باشند نیز یک صورتحساب با هزینه داروخانه به انضمام نامه مددکاری جهت کمیته امداد امام ارسال و معمولا هزینه های سنگین را مساعدت می نمایند.
ساعات کار مددکاری :
مددکاری از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر همزمان با ساعت کار ترخیص در بیمارستان حضور دارد و در صورت نیاز نیز از طریق تماس تلفنی با مددکاری مشکل بیمار حل می شود.
مدارک مورد نیاز برای بیماران تصادفی :
1-    تایید صورتجلسه تصادفی توسط کلانتری یا گواهی اورژانس 115
2-    کپی کارت ملی یا شناسنامه
مدارک مورد نیاز برای بیماران فاقد بیمه :
1-    داشتن کارت ملی – شناسنامه – گواهینامه – کارت پایان خدمت – گذرنامه تا در صورت در تعهد بودن بیمه اقدام شود
دستورالعمل بیماران بی بضاعت :
در صورتیکه بیماران بیمه داشته باشند فرانشیز آنها با توجه به ماده 129086 تخفیف و یا رایگان می شود.


دفعات مشاهده: 426 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امیر المومنین (ع) کردکوی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی