برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
درباره دانشکده::
امور آموزشی::
__گروه های آموزشی::
__اعضای هیات علمی::
__واحد EDO::
امور پژوهشی::
فرآیندها::
آیین نامه ها::
امور دانشجویی::
لینک های مفید/ پروتوکل ها::
ارتباط با دانشکده::
نظرسنجی ارباب رجوع::
::
زیربخش‌های پایگاه
..
اتوماسیون
اتوماسیون مکاتبات
..
تغذیه
تغذیه
..
فرمت جدید طرح های تحقیقاتی
فرمت جدید طرح های تحقیقاتی
..
اطلاع رسانی
..
:: استفاده از آزمایشگاه ها : استفاده از آزمایشگاه ها ::

استفاده از آزمایشگاه

 آزمایشگاه پزشکی مولکولی    آزمایشگاه نانو فناوری پزشکی   آزمایشگاه ژنتیک انسانی  
ﻓﺮایﻨﺪ ﮐﺎر در آزﻣﺎیﺸﮕﺎه 
١(  ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮ یﺎ ﭘﮋوھﺸﮕﺮطﺮح ﺑﻪ آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮطﻪ.
٢( . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺮارت و ﻧﮑﺎت ایﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ یﺎ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ
٣( . ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر در آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎیﺸﮕﺎه
۴(  . ﺗﺤﻮیﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﭘﺎیﺎن اﺗﻤﺎم طﺮح یﺎ ﭘﺎیﺎن ﻧﺎﻣﻪ

 ﺗﺬﮐﺮ :ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری داﻧﺸﺠﻮیﺎن در روزھﺎی ﺷﻨﺒﻪ اﻟﯽ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ :30  17 ﻟﻐﺎیﺖ و 7 در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ . 12 اﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
ﭘﻮﺷﺶ آزﻣﺎیﺸﮕﺎه
ﭘﻮﺷﯿﺪن روﭘﻮش آزﻣﺎیﺸﮕﺎه و ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎھﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮫﺎ و ﺻﻮرت و ﭼﺸﻢ ھﺎ  ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز در ﺷﺮایﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .
ﻧﻘﺎط ﻣﮫﻢ آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ، ﻧﻘﺎﻃﯽ از آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ایﻤﻨﯽ اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ھﺎی آب و درھﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ دیﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ایﻦ ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺴﺖ.
  
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوبی
 - ﺳﻄﻮح ھﺮ روز ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻟﻮدﮔﯽ زدایی ﺷﻮد.
 - ﺗﻤﺎم ﭘﺲ ﻣﺎند ھﺎی ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺒﻞ از دور رﻳﺨﺘﻦ آلودگی زدایی ﺷﻮند.  - دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی Pipetting ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.Pipetting ﺑﺎ دھﺎن اﮐﯿﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳت. ​ - اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ دستھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد و ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  مواد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ کننده ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ. ​ -  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش شود تا ﺣﺪاﻗﻞ تولید آﺋﺮوﺳﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.  

ﻣﻘﺮراﺖ زﻳﺴت اﻳﻤنی سطح اول:

ایﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای اﻓﺮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺤﯿط  دارﻧﺪ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳت. - آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨش ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن که ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه اﺳت. - ﮐﺎرھﺎی ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰھا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮ. - ﻣﻌﻤﻮلا از وﺳﺎﻳﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ھﻮدھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﻳک اﺳﺘﻔﺎده نمی ﺷﻮد.  ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط  با آزﻣﺎﻳشھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار میﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻳﮏ ﻓﺮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻳﺎ ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ ﺗﺨﺼﺺ دارد ھﺪاﻳﺖ میﺷﻮند

ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ اﻳﻤﻨﯽ ﺳﻄﺢ دوم:
مشابه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اول بوده و ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎﻳﯽ اﺳﺖ  که ﺑﺎ ﻋﻮامل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺎر میﺷﻮد. - ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا آﻣﻮزش ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ. - ﺣﻀﻮر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﺪود ﻣﯽ بوده و ﻓﻘﻂ در ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر میﺑﺎﺷد. - اﮔﺮ ﮐﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎھﯽ ھﻤﺮاه با ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺋﺮوﺳل ھﺎی آﻟﻮده در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷد ؛ ﺑﺎﻳﺪ در زﻳﺮ ھﻮد اﻧﺠام ﮔﯿﺮد. - اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘا ﺧﻄﺮﻧﺎک طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳت. - اﻓرادی ﮐﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤوه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘل ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژﻧﯿﮏ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨد 

دفعات مشاهده: 729 بار   |   دفعات چاپ: 221 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
برای مشاهده کل مطالب بخش استفاده از آزمایشگاه ها اینجا را کلیک کنید.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 3708