کمیته تحقیقات دانشجویی : کمیته تحقیقات دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۲/۱۵ | 

  کمیته تحقیقات دانشکده

  سربرگ معرفی:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری نوین پزشکی تحت حمایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1378 با هدف ارتقای علمی و پژوهشی دانشجویان دانشکده فعالیت می کند.
تمامی دانشجویان دانشکده فناوری نوین با همکاری اعضای کارگروه مرکزی، دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده در برآوردن امر مهم اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان تلاش می کنند.
اعضای حاضر در کارگروه مرکزی
آقای دکتر مرتضی اولادنبی - سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری نوین پزشکی
آقای امید برزگری ولی کندی- دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری نوین پزشکی
                                     - مدیر کارگروه پژوهشی دانشکده فناوری نوین پزشکی
خانم مریم حاجیلری- مدیر کارگروه آموزشی دانشکده فناوری نوین پزش;d
 آقای رضا رستمی   - مدیر کارگروه ارتباطات دانشکده فناوری نوین پزشکی

  سربرگ کارگاه ها
عناوین کارگاههای برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری های نوین:
1- کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی در تاریخ 25/9/92 و 2/10/92 بمدت 12 ساعت
گروه هدف : دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی و بیوتکنولوژی پزشکی و دکترای تخصصی پزشکی مولکولی- مدرسین : دکتر ناصر بهنام پور ، خانم چهره گشا
2- کارگاه آموزشی مشاهده سازی سه بعدی پروتئین در تاریخ 4/10/92 بمدت 5
گروه هدف : دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی و بیوتکنولوژی پزشکی و دکترای تخصصی پزشکی مولکولی- مدرس: دکتر مرتضی خبیری
3- کارگاه آموزشی طراحی پرایمر PCRدر تاریخ 4/2/93 بمدت 6 ساعت
گروه هدف : دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی و بیوتکنولوژی پزشکی و دکترای تخصصی پزشکی مولکولی- مدرسین : دکتر احد یامچی ، دکتر ایوب خسروی
4- کارگاه استخراج RNA از بافت پارافینه درتاریخ 25/08/93 بمدت 12
گروه هدف : دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی و بیوتکنولوژی پزشکی و دکترای تخصصی پزشکی مولکولی- مدرس: خانم معصومه قاسمی
5- کارگاه آموزشی طیف سنجی جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی وشعله در تاریخ 12/09/93 بمدت 10 ساعت
گروه هدف : دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی و دکترای تخصصی پزشکی مولکولی- مدرس : آقای مجید میرزایی

  سربرگ سخنرانی ها

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  تاریخ

  آقای ایوب خسروی

  Characterization of the vWA Allelic Ladder and Its Application in DNA typing

  بهمن 92

  خانم ماریه سقاییان

  Indirect Immunofluorescence assay (of cellular β-catenin)

  بهمن 92

  آقای سعید محمدی

  A modified DNA Extraction Method on Historical Malaria Geimsa-stained Smears

  اسفند 92

  اقای حسین صادقی

  Evaluation of siRNA mediated knock down of a gene by Real-time PCR

  فروردین 93

  خانم شیوا ارمان مهر

  Gene transfer by electroporation

  اردیبهشت 93

  خانم معصومه قاسمی

  RNA extraction from FFPET(formalin fixed paraffin embeded tissue)

  تیر 93

  دکتر وحید عرفانی مقدم

  Application of Branched nano carriers to improve corcomine anti-cancer effect

  آذر 93

  دکتر یعقوب صفدری

  Humanized single chain antibodies

  آذر93

  خانم کر

  An introduction on microRNAs

  فروردین 94

  خانم لیلا حاجی زاده

  microRNAs function in Multiple sclerosis disease

  فروردین 94

  دکتر وحید عرفانی مقدم

  Multiple sequences alignment of nucleic acid and protein with Clustal W/X

  اردیبهشت 94

لیست جلسات Journal Club وLab meeting   دانشجویان دانشکده فناوری های نوین

تاریخ

مقطع

رشته تحصیلی

سخنران

عنوان

ردیف   

5بهمن ماه 1395  

دکترا

پزشکی مولکولی

مریم معمار

بررسی مکانیسم مقاومت به سیس پلاتین دررده سلولی سرطان پستان سه گانه منفی (TNBC)

1

28 دیماه 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

محمدمهدی قربانی

بررسی اثرات درمانی وپیشگیری‎کنندگی سلول‎های سرکوبگرمیلوییدی M‏DSC)) وسلولهایTتنظیمی C‏D4+CD25+FOXP3+)Treg)  درمدل موشی انسفالومیلیت خودایمن تجربی  (EAE)

2

14 دیماه 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

مریم صادق شش پلی

تعیین همراهی بین بیان فاکتورهای التهابی فسفولیپازA2وCOX2ورسپتورپروستاگلندینEP2وEP4وپلی مورفیسمcox2دربیماران ایرانی مبتلابه سرطان مری

3

7 دیماه 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

صباح میاهی

بررسی اثرخاموش سازی ژنFoxO3aوالقای بیان ژنP27بطورهمزمان برتکثیروآپوپتوز رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231وتومورزایی  درموشnude

4

30 آذر 1395

دکترا

شیمی

دکترمهدی شیخ عربی

Biosensors and Nanobiosensors :  Design and Application

5

23 آذر 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

معصومه رستمی

القای بیانIL-10وILR-23درسلول های مزانشیمی بافت چربی ترانسفکت شده باوکتورلنتی ویروسی وکاربرد درمانی آندرمدل موشی انسفالومیلیت خودایمن

6

16 آذر 1395

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

سمیرا قاسمی

تمایز سلول‎های بنیادی مزانشیمال به سلول‎های عصبی

7

2 آذر 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

هادی بزازی

بررسی ارتباط توالی اپی توپ مشترک ملکولHLA- DRB1دربیماران مبتلابه آرتریتروماتوئیدبالنفوسیتهایTh1،Th2وTh17

8

25 آبان 1395

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

مهدیه پورافشار

آنتی‎بادی‎تراپی، کلون و بیان آنتی‎بادی‎های درمانی نیوتوزمپ

9

18 آبان 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

سعیدمحمدی

بررسی ارتباط پاسخهای تنظیمی ماکروفاژهای بیماران مبتلابه لوپوس اریتماتوس منتشرپس ازفعال شدن فاکتوررونویسی AHRدرIn vitro

10

11 آبان 1395

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

آرشام بنی‎صدر

طراحی ژن و انسانی‎سازی آنتی‎بادی تک‎زنجیره‎ای بر ضد EGFR و ارزیابی Affinityآن به روشIn silico

11

4 آبان 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

مهدیه بخشی

بررسی پروفایل ریزRNAهای سلول‎های شبه‎بنیادی درمقایسه باسلول‎های غیربنیادی آدنوکارسینومای معده وسنجش بیان چهارریزRNAبارزدرنمونه‎های بافتی بیماران

12

27 مهر 1395

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

آبتین بهمردی

اگزوزوم‎ها به عنوان نانوحامل‎های طبیعی ژن‎درمانی

13

31 فروردین 1395

دکترا

پزشکی مولکولی

مریم معمار

The Role of Vitamin D in Reducing Cancer Risk and Progression

14

18 اسفند 1394

دکترا

پزشکی مولکولی

مجید تلخابی

Enhanced Non-Viral Gene Delivery to Human Embryonic Stem Cells via Small Molecule-Mediated Transient Alteration of Cell Structure

15

11 اسفند 1394

دکترا

استادیار نانوبیوتکنولوژی

وحید عرفانی مقدم

Exosomes: natural nanocarriers for gene therapy (in vivo)

16

4 اسفند 1394

دکترا

پزشکی مولکولی

فرناز اقبال‎پو

کاربرد انواع کروماتوگرافی در شناسایی پروتئین‎ها

17

20 بهمن1394

دکترا

پزشکی مولکولی

صباح میای عربی

ژن درمانی قلب

18

13 بهمن1394

دکترا

پزشکی مولکولی

هادی بزازی

The CD47-signal regulatory protein alpha (SIRPa) interaction is a therapeutic target for human solid tumors

19

6 بهمن1394

دکترا

پزشکی مولکولی

معصومه رستمی

Mesenchymal stem cells: Biology and Application in Clinic

20

22 دی1394

دکترا

پزشکی مولکولی

مریم صادق شش پلی

The microbiome and cancer

21

15 دی1394

دکترا

پزشکی مولکولی

بیتا جوان

کاربرد نانوحاملهای کیتوزان در ژن درمانی

22

24 آذر1394

دکترا

پزشکی مولکولی

دکتر تورج فرازمندفر

کاربرد لنتی ویروسها در انتقال ژن

23

3 آذر1394

حمیدرضا ایرانپور

Expression of Recombinant Human Insulin-like Growth Factor Type 1 (rhIGF-1) in Escherichia coli

24

26 آبان1394

دکترا

بیوتکنولوژی دارویی

دکتر نجمه یار دهنوی

Camelid nanobodies: killing two birds with one stone

25

31 خرداد 1394

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

مهدیه پور افشار

تولید آنتی بادی تک زنجیر مشتق شده از نیموتوزومب

26

24 خرداد 1394

کارشناسی ارشد

یوتکنولوژی پزشکی

سمیرا قاسمی

Stem cells and Wound Healing

27

17 خرداد 1394

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

آرشام بنی صدر

کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی بافت

28

4 خرداد 1394

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

فرزانه واحدی

Antisense therapy  و  سرطان روده بزرگ

29

4 خرداد 1394

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

احسان محمدیان

بررسی ارتباط انواع لوسمی و MicroRNAs

30

27 اردیبهشت 1394

دکتر آمنه شاهرخی

مروری بر اوتیسم و رفتارهای اوتیستیک

32

13 اردیبهشت 1394

دکترا

نانوبیوتکنولوژی

دکتر وحید عرفانی مقدم

چگونگی انجام دقیق و آگاهانه ردیف کردن توالیهای DNA  و پروتئینی

Multiple sequences alignment of nucleic acid and protein with Clustal W/X

33

6 اردیبهشت 1394

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

خانم حاجی زاده

miRNA ها و بیماری خودایمنی M‏S(براساس چند مقاله مروری)

34

30 فروردین1394

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی پزشکی

سارا کر

MICRO RNA: FUNCTION,DETECTION,BIOANALYSIS

35


لیست طرح های پژوهشی ارائه شده از کمیته تحقیقات دانشکده فناوری نوین در سال 93و 92

  طرح تحقیقاتی

  کد طرح

  تاریخ صورت جلسه

  بررسی واریانت ناحیه 61، 5UTR ژن فاکتور رشد اپیدرمال( EGF ) و ارتباط آن با کارسینومای هپاتوسلولار

  930611114

  93/06/11

  بررسی رابطه بین واریانت های آللی ژن KCNE2 و سندرم QT طولانی ارثی

  930611127

  11/06/93

  ارزیابی پاسخ ایمونولوژیکی ماکروفاژهای خون محیطی تحریک شده با بقایای آپوپتوزی و داروهای سدیم والپورت و پیوگلیتازون در بیماران به لوپوس و افراد سالم

  930618118

  18/06/93

  میزان تاثیر متیلاسیون پروموتر و سطح miR-21 با بیان ژن PTEN در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

  940118001

  18/01/94

  بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم (rs25487) ژن XRCC1 و کارسینومای هپاتوسلولار در مقایسه با افراد سالم درجمعیت ایرانی

  دردست بررسی

لیست  مقالات چاپ شده اخیر مستخرج شده  از طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشکده فناوری نوین 

Autours

Journal

Title

Run

Pedram Torabian, Ayyoob Khosravi, Mehdi Gholizadeh, Mehdi Zahedi, Majid Haghjoo, Morteza Oladnabi, Yahya Jand, Vahid Khori

Physiol Pharmacol 2016, 20(3): 172-178

Lack of association between coding region of KCNE2 gene and the congenital long QT syndrome in an Iranian population

1

Esmaeil Samadian, Ayyoob Khosravi, Roghaye Gharae, Mostafa Mir, Seyed Ahmad Sajjadi, Fahimeh Mohammad Abadi, Nader Hashemi, Hamid Reza Joshaghani

Medical Laboratory Journal,

2016; 10:

(3)

Computational Prediction of the Effects of Single Nucleotide Polymorphisms of the Gene Encoding Human Endothelial Nitric Oxide Synthase

2

Fatemeh Rezapour, Sima Sedighi, Negar Boroomand, Mehrdad Aghaei, Mohammad Ali Vakili,

Saeed Mohammadi

J. Appl. Environ. Biol. Sci., 6(1)102-105, 2016

Kerato Conjunctivitis Sicca among Rheumatoid Arthritis Patients:

A Cross-Sectional Study

3

Marie Saghaeian-Jazi, Saeed Mohammadi, , and Sima Sedighi

Zahedan J Res Med Sci. 2016 June; 18(6):e7362.

Culture and Differentiation of Monocyte Derived Macrophages Using

Human Serum: An Optimized Method

4

 Marie Saghaeian Jazi, , Saeed Mohammadi, , Yaghoub Yazdani, Sima Sedighi, Ali Memarian, Mehrdad Aghaei

Iran J Basic Med Sci, Vol. 19, No. 7, 2016

 Effects of valproic acid and pioglitazone on cell cycle progression and proliferation of T-cell acute lymphoblastic leukemia Jurkat cells

5


دفعات مشاهده: 1179 بار   |   دفعات چاپ: 560 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | School of New Technologies

Designed & Developed by : Yektaweb