آیین نامه ها و دستورالعمل ها : آیین نامه داوری طرح پژوهشی آیین نامه داوری طرح پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۳ | 
1
آیین نامه داوری طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بسمه تعالی
با توجه به نقش کلیدی داوری پروپوزال ها در بهبود کیفیت طرح های تحقیقاتی و به تبع آن ارتقای سطح پطووهش در
دانشگاه، "آیین نامه داوری طرح های پژوهشی" برای ساماندهی فعالیت های مربوط به داوری طرح های تحقیقاتی
در دانشگاه علوم پزشکی گلستان تدوین شده است.
ماده 1 ( همه ی طرح های پووهشی جهت تصویب در شورای تخصصی پووهشطی دانشطگاه، بایطد فرایدطد داوری را بطه
شیوه آیین نامه مذکور طی کرده باشدد.
ماده 2 ( کیفیت هر داوری با استفاده از "راهدمای ارزیابی کیفیت داوری" )جدول شماره 1 ( تعیین می شطود. ایطن فطرم
شامل 7 آیتم می باشد و در مجموع به هر داوری نمره ای در محدوده صفر تا 100 تعلق می گیرد.
ماده 3 ( داوری هایی با محدوده نمره 100 - 80 در گروه A، نمره 79 - 50 در گروه B و نمره کمتطر از 50 در گطروه C
تقسیم بددی می شوند.
تبصره 1 داوری های با درجه کیفی - C ، غیرقابل قبول بوده و به آنها ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 4 ( فرم ارزیابی کیفیت داوری توسط واحد تحقیقاتی ارسال کددده )مرکز تحقیقات، دانشکده،...( تکمیطل شطده و
توسط کارشداسان رابط ستاد معاونت و در صورت لزوم با مشورت افراد صاحب نظر، بررسی و تایید نهایی می شود.
ماده 5 ( فرآیدد داوری طرح های تحقیقاتی با بودجه زیر سقف هر یک از واحدهای تحقیقاتی با 2 داور انجام
می شود، بحوریکه که حداقل یکی از داوری ها لزوما از درجه کیفی گروه A باشد.
2
ماده 6 ( فرآیدد داوری طرح های تحقیقاتی با بودجه بالای سققف یطا طقرح هقای مداخلقه ای از نقو
randomized controlled trial ( RCT ( )شامل کارآزمایی بالیدی، ...( با 3 داور انجام می شطود، بحوریکطه
که حداقل دو مورد از داوری ها لزوما از درجه کیفی گروه A باشد.
ماده 7 ( به ازای هر مورد داوری با درجه کیفی A ، مبلغ پایه یک میلیون ریال و به ازای هر مورد داوری با درجه کیفی
B ، مبلغ پایه پانصد هزار ریال به داور پرداخت می گردد. به داوری های با درجه کیفی C )غیرقابل قبول(، هزیده
ای پرداخت نخواهد شد.
بند 1 در مورد طرح های تحقیقاتی با بودجه بالاتر از سقف تفویض شده به واحطد تحقیقطاتی، بطه میطزان - 30
درصد مبلغ پایه، به هزیده داوری اضافه می شود.
بند 2 در مورد طرح های - RCT ، به میزان 20 درصد مبلغ پایه، به هزیده داوری اضافه می شود.
این آیقین نامقه در 7 مقاده، 2 بنقد و 1 تبصقره تقدوین هقده و در تقاری 15 / 12 / 1396
بقه تصققویر هققورای تخصصققی پققژوهف و رنققاوری دانشققهاه ولققوش پ هققتی لسقق ا
رسیده است و از این تاری لازش الاجرا می باهد.
 
جدول 1 راهنمای ارزیابی کیفیت داوری طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان​
 

 

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیین نامه ها و دستورالعمل ها : آیین نامه های پژوهشی


دفعات مشاهده: 784 بار   |   دفعات چاپ: 238 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | School of New Technologies

Designed & Developed by : Yektaweb