برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر شهبازی برنامه هفتگی دکتر شهبازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۴ | 
برنامه هفتگی   دکتر  شهبازی
ایام هفته  
شنبه  داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
یکشنبه  داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
 
دوشنبه  داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
 
سه شنبه   داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
چهارشنبه   داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
 
 

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هقتگی اساتید برنامه هفتگی دکتر اولادنبی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
برنامه هفتگی دکتر مرتضی اولادنبی
 
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه پاسخ به دانشجویان مطالعه نهار و نماز  مطالعه و پاسخ به دانشجویان
یکشنبه   مشاوره دانشجویان  
ژنتیک پزشکی
ارشد بیوتکنولوژی
نهار و نماز  ژنتیک پزشکی
علوم آزمایشگاهی
دوشنبه ژنتیک انسانی
دندانپزشکی
ساعت فرهنگی نهار و نماز  مطالعه و پاسخ به دانشجویان
سه شنبه اصول رایانه و اینترنت و کاربردهای آن در علوم زیستی ژنتیک ایمنی نهار و نماز مطالعه و پاسخ به دانشجویان
چهارشنبه اصول اپیدمیولوژی ژنتیک رفتار نهار و نماز
 
مطالعه و پاسخ به دانشجویان

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر عرفانی مقدم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 

وحید عرفانی مقدم (دکترای نانوبیوتکنولوژی)
 

10-8 10-12 12-13 13-15 15-19
شنبه مطالعه شخصی حضور در دانشکده فنآوریهای نوین
 ( مطالعه و مشاوره)
Lab meeting or Journal Club
(گفتگوی علمی با دانشجویان تحت راهنمایی و مشاوره)
یکشنبه مطالعه شخصی حضور در دانشکده فنآوریهای نوین
 ( مطالعه و مشاوره)
مراجعه و طرح مسائل دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی Lab meeting or Journal Club
(گفتگوی علمی با دانشجویان تحت راهنمایی و مشاوره)
دوشنبه مطالعه شخصی شرکت در جلسات گروه و یا تحصیلات تکمیلی دانشکده English  Skills
 (دکتر کیان‎مهر)
حضور در دانشکده فنآوریهای نوین
 ( مطالعه و مشاوره)
Lab meeting or Journal Club
(گفتگوی علمی با دانشجویان تحت راهنمایی و مشاوره)
سه‎شنبه نانوبیوتکنولوژی مقدماتی (کلاس دانشکده فنآوریهای نوین) نانوبیوتکنولوژی مقدماتی (کلاس دانشکده فنآوریهای نوین) Journal Club بیوانفورماتیک
(کلاس دانشکده فنآوریهای نوین)
Lab meeting or Journal Club
(گفتگوی علمی با دانشجویان تحت راهنمایی و مشاوره)
چهارشنبه نانوبیوتکنولوژی مقدماتی(کلاس دانشکده فنآوریهای نوین) فناوری‎های نوین در دندانپزشکی
(دانشکده دندانپزشکی، روبروی میناگل)
مطالعه شخصی Lab meeting or Journal Club
(گفتگوی علمی با دانشجویان تحت راهنمایی و مشاوره)

 


دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر شفیعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 
برنامه هفتگی نیمسال دوم97-96 دکتر شفیعی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه ژﻧﺘﯿﮏ  ﭘﺰﺷﮑﯽ    2ﺗﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زیﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ ژﻧﺘﯿﮏ  ایﻤﻨﯽ
   ﺗﺮم 2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ
نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
یکشنبه اساس مولکولی بیماریها
(دکترای پزشکی مولکولی)
 

ژﻧﺘﯿﮏ  ﻣﻮﻟﮑﻮﻟ  ﭘﺰﺷ ﮑﯽ ﺗﺮ  م  2 دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ/   ژﻧﺘﯿﮏ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺮ   م  2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 
نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
دوشنبه ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﯽ   ﺗﺮم  2 دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ/   ﺳﻤﯿﻨﺎر   ﺗﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ/  زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ   ﺗﺮم 1 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎیﺸﮕﺎﻫﯽ
 
ساعت فرهنگی نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
سه شنبه ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮم  1 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮ م  آزﻣﺎیﺸﮕﺎﻫی اﺻﻮل  رایﺎﻧو ایﻨﺘﺮﻧت  نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
چهارشنبه مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
 
 

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر شفیعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 
برنامه هفتگی نیمسال دوم97-96 دکتر شفیعی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه ژﻧﺘﯿﮏ  ﭘﺰﺷﮑﯽ    2ﺗﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زیﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ ژﻧﺘﯿﮏ  ایﻤﻨﯽ
   ﺗﺮم 2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ
نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
یکشنبه اساس مولکولی بیماریها
(دکترای پزشکی مولکولی)
 

ژﻧﺘﯿﮏ  ﻣﻮﻟﮑﻮﻟ  ﭘﺰﺷ ﮑﯽ ﺗﺮ  م  2 دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ/   ژﻧﺘﯿﮏ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺮ   م  2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 
نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
دوشنبه ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﯽ   ﺗﺮم  2 دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ/   ﺳﻤﯿﻨﺎر   ﺗﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ/  زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ   ﺗﺮم 1 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎیﺸﮕﺎﻫﯽ
 
ساعت فرهنگی نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
سه شنبه ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮم  1 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮ م  آزﻣﺎیﺸﮕﺎﻫی اﺻﻮل  رایﺎﻧو ایﻨﺘﺮﻧت  نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
چهارشنبه مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان نماز و نهار حضور در مجموعه فلسفی
 
 

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر شمس آبادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 

برنامه هفتگی دکتر شمس آبادی (نیمسال دوم 97-96)

 

10-8

12-10

15-12

شنبه

مهندسی ژنتیک عملی

(دکتری زیست فن آوری)

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

یکشنبه

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

دوشنبه

مهندسی ژنتیک

(کارشناسی ارشد زیست فن آوری و ژنتیک)

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

سه شنبه

حضور در گروه و مطالعه شخصی

مهندسی پروتئین

(دکتری زیست فن آوری)

حضور در گروه و مطالعه شخصی

چهارشنبه

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

 

 


دفعات مشاهده: 175 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر کیانمهر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
برنامه هفتگی دکتر کیانمهر (نیمسال دوم سال تحصیلی 9۷-9۶)
 
ساعت
 
ایام هفته
10-8
 
12-10
 
16-14
شنبه مهندسی ژنتیک عملی (دکتری زیست فناوری پزشکی) مهندسی ژنتیک عملی (دکتری زیست فناوری پزشکی) مهندسی ژنتیک عملی (دکتری زیست فناوری پزشکی)
یکشنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
زیست شناسی سلولی و مولکولی (دکتری زیست فناوری پزشکی)  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
دوشنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
مهندسی پروتءین (دکتری زیست فناوری پزشکی)  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
سه شنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
 
حضور در گروه و مطالعه شخصی
زیست شناسی سلولی و مولکولی (کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی)
چهارشنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
 
حضور در گروه و مطالعه شخصی
ایمنی زیستی و اصول کار در آزمایشگاه(دکتری زیست فناوری  پزشکی)

 
 

دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر امینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
برنامه هفتگی دکتر امینی
3-1 12-10 10-8
استاندارد سازی فروارده ها (PhD) فارما 1 پزشکی پردیس فارما اتاق عمل شنبه
ایمونوشیمی
(MSc)
فارما پرستاری استاندارد سازی فراورده ها (MSc) یک شنبه
مطالعه مشاوره دانشجویی HPLC آزمایشگاه دوشنبه
مطالعه فارما 1 پزشکی  روزانه HPLC آزمایشگاه سه شنبه
مطالعه مطالعه HPLC آزمایشگاه چهارشنبه
 

دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر عبدالهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | 
برنامه هفتگی نیمسال اول 97-96 دکتر عبدالهی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
یکشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
دوشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
سه شنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
چهارشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 

 

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر علایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪبرنامه هفتگی نیمسال اول 97-96 دکتر علایی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
یکشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
دوشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
سه شنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
چهارشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 

 

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | School of New Technologies

Designed & Developed by : Yektaweb