برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر شمس آبادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 

برنامه هفتگی دکتر شمس آبادی (نیمسال دوم 97-98)

 

10-8

12-10

15-12

شنبه

مهندسی ژنتیک عملی

(دکتری زیست فن آوری)

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

یکشنبه

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

دوشنبه

مهندسی ژنتیک

(کارشناسی ارشد زیست فن آوری و ژنتیک)

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

سه شنبه

حضور در گروه و مطالعه شخصی

مهندسی پروتئین

(دکتری زیست فن آوری)

حضور در گروه و مطالعه شخصی

چهارشنبه

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

حضور در گروه و مطالعه شخصی

 

 


دفعات مشاهده: 226 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر کیانمهر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
برنامه هفتگی دکتر کیانمهر (نیمسال دوم سال تحصیلی 9۷-98)
 
ساعت
 
ایام هفته
10-8
 
12-10
 
16-14
شنبه مهندسی ژنتیک عملی (دکتری زیست فناوری پزشکی) مهندسی ژنتیک عملی (دکتری زیست فناوری پزشکی) مهندسی ژنتیک عملی (دکتری زیست فناوری پزشکی)
یکشنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
زیست شناسی سلولی و مولکولی (دکتری زیست فناوری پزشکی)  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
دوشنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
مهندسی پروتءین (دکتری زیست فناوری پزشکی)  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
سه شنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
 
حضور در گروه و مطالعه شخصی
زیست شناسی سلولی و مولکولی (کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی)
چهارشنبه  
حضور در گروه و مطالعه شخصی
 
حضور در گروه و مطالعه شخصی
ایمنی زیستی و اصول کار در آزمایشگاه(دکتری زیست فناوری  پزشکی)

 
 

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر امینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
برنامه هفتگی دکتر امینی
3-1 12-10 10-8
استاندارد سازی فروارده ها (PhD) فارما 1 پزشکی پردیس فارما اتاق عمل شنبه
ایمونوشیمی
(MSc)
فارما پرستاری استاندارد سازی فراورده ها (MSc) یک شنبه
مطالعه مشاوره دانشجویی HPLC آزمایشگاه دوشنبه
مطالعه فارما 1 پزشکی  روزانه HPLC آزمایشگاه سه شنبه
مطالعه مطالعه HPLC آزمایشگاه چهارشنبه
 

دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر عرفانی مقدم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
برنامه هفتگی نیمسال دوم97-98 دکتر عرفانی مقدم
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مشاوره دانشجویان زبان تخصصی (پزشکی)  مشاوره دانشجویان مطالعه شخصی
یکشنبه اساس مولکولی بیماریها
(دکترای پزشکی مولکولی)
 

آزمایشگاه اساس مولکولی 
(دکترای پزشکی مولکولی)
 
 مشاوره دانشجویان  مشاوره دانشجویان
دوشنبه بیوشیمی
(اتاق عمل،پیراپزشکی)
 
اساس مولکولی بیماریها
(ارشد بیوشیمی،پزشکی)
 
 
ساعت فرهنگی زبان تخصصی (پزشکی)  مشاوره دانشجویان
سه شنبه بیوانفورماتیک
(دکترای 
بیوتکنولوژی)
بیوانفورماتیک
​(دکترای 
پزشکی مولکولی)
بیوانفورماتیک
​(دکترای 
ویروس شناسی)
چهارشنبه مشاوره دانشجویان بیوانفورماتیک
​(ارشد 
ایمونولوژی)
زبان تخصصی (پزشکی)  مطالعه شخصی
 
 

دفعات مشاهده: 220 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر علایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-98 دکتر علایی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
یکشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
دوشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
سه شنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
چهارشنبه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ یﺎ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی)ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 

 

دفعات مشاهده: 157 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر خواجه نیازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-98 دکتر خواجه نیازی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مشاوره دانشجویان زبان تخصصی (پزشکی)  مشاوره دانشجویان مطالعه شخصی
یکشنبه اساس مولکولی بیماریها
(دکترای پزشکی مولکولی)
 

آزمایشگاه اساس مولکولی 
(دکترای پزشکی مولکولی)
 
 مشاوره دانشجویان  مشاوره دانشجویان
دوشنبه بیوشیمی
(اتاق عمل،پیراپزشکی)
 
اساس مولکولی بیماریها
(ارشد بیوشیمی،پزشکی)
 
 
ساعت فرهنگی زبان تخصصی (پزشکی)  مشاوره دانشجویان
سه شنبه بیوانفورماتیک
(دکترای 
بیوتکنولوژی)
بیوانفورماتیک
​(دکترای 
پزشکی مولکولی)
بیوانفورماتیک
​(دکترای 
ویروس شناسی)
چهارشنبه مشاوره دانشجویان بیوانفورماتیک
​(ارشد 
ایمونولوژی)
زبان تخصصی (پزشکی)  مطالعه شخصی
 
 

دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر شهبازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
برنامه هفتگی نیمسال دوم97-98 دکترشهبازی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مشاوره دانشجویان زبان تخصصی (پزشکی)  مشاوره دانشجویان مطالعه شخصی
یکشنبه اساس مولکولی بیماریها
(دکترای پزشکی مولکولی)
 

آزمایشگاه اساس مولکولی 
(دکترای پزشکی مولکولی)
 
 مشاوره دانشجویان  مشاوره دانشجویان
دوشنبه بیوشیمی
(اتاق عمل،پیراپزشکی)
 
اساس مولکولی بیماریها
(ارشد بیوشیمی،پزشکی)
 
 
ساعت فرهنگی زبان تخصصی (پزشکی)  مشاوره دانشجویان
سه شنبه بیوانفورماتیک
(دکترای 
بیوتکنولوژی)
بیوانفورماتیک
​(دکترای 
پزشکی مولکولی)
بیوانفورماتیک
​(دکترای 
ویروس شناسی)
چهارشنبه مشاوره دانشجویان بیوانفورماتیک
​(ارشد 
ایمونولوژی)
زبان تخصصی (پزشکی)  مطالعه شخصی
 

 

دفعات مشاهده: 180 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر خسروی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی97-98 دکتر ایوب خسروی (Ph.D پزشکی مولکولی)
               ساعات
   ایام هفته
10-8 12-10 13-12 15-13 17-15
شنبه مهندسی ژنتیک عملی (Ph.D زیست فناوری)-ترم 3 مهندسی ژنتیک عملی (Ph.D زیست فناوری) -ترم 3 جلسه تحصیلات تکمیلی دانشگاه مهندسی ژنتیک عملی (Ph.D زیست فناوری) -ترم 3 مهندسی ژنتیک عملی (Ph.D زیست فناوری) -ترم 3
یکشنبه مطالعه و پژوهش روش های مولکولی تشخیص بیماری ها (Ph.D پزشکی مولکولی) -ترم 3 روشهای عملی ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک (MSc ژنتیک انسانی)- ترم 1 روشهای عملی ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک (MSc ژنتیک انسانی)- ترم 1
دوشنبه اساس مولکولی بیماری ها (Ph.D پزشکی مولکولی) -ترم 3 جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده یا گروه پزشکی مولکولی مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
سه شنبه کشت سلولی (Ph.D زیست فناوری ترم 1) -نظری و آزمایشگاه شورای پژوهشی دانشگاه ژورنال کلاب مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
چهارشنبه روش های مولکولی تشخیص بیماری ها (Ph.D)-آزمایشگاه روش های مولکولی تشخیص بیماری ها (Ph.D)-آزمایشگاه روش های مولکولی تشخیص بیماری ها (Ph.D)-آزمایشگاه
توجه: بجز ساعات تدریس، بقیه برنامه ها ممکن است تغییراتی داشته باشد.

دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر فرازمندفر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۱ | 
برنامه هفتگی دکتر تورج فرازمندفر در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
 
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مطالعه و پژوهش تدریس
(اصول هدف درمانی مولکولی)
نماز مشاوره
یکشنبه مطالعه و پژوهش تدریس
(روش های مولکولی تشخیص)
نماز و تدریس
(سیستم های اطلاع رسانی پزشکی)
مشاوره
دوشنبه تدریس
(اخلاق زیستی)
(مهندسی ژنتیک)
مطالعه و پژوهش نماز مشاوره
سه شنبه تدریس
(اساس مولکولی بیماریها)
(کشت سلولی)
مطالعه و پژوهش نماز تدریس
(بیوانفورماتیک)
چهارشنبه تدریس
(اساس مولکولی بیماریها)
مطالعه و پژوهش نماز تدریس
(روش های مولکولی تشخیص)

دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه هفتگی اساتید : برنامه هفتگی دکتر شهبازی برنامه هفتگی دکتر شهبازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۴ | 
برنامه هفتگی   دکتر  شهبازی
ایام هفته  
شنبه  داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
یکشنبه  داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
 
دوشنبه  داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
 
سه شنبه   داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
چهارشنبه   داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮین
 
 

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | School of New Technologies

Designed & Developed by : Yektaweb