کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کاربر گرامی جهت دریافت فایل در قالب Pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

مصوب چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

مورخ 18/05/1389

فصل اول

کلیات

تعریف

ماده 1:

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته،یکی از دوره های آموزشی در سطح آموزش عالی و بالاتر از دوره کارشناسی است و سرانجام به دریافت مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در یک رشته دانشگاهی می انجامد.

تبصره 1:

در این آیین نامه،به منظور اختصار،دانشکده ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی(ph.D)فعالیت دارند،دانشگاه گفته می شود.

تبصره 2:

در دانشگاه هایی که مجری دوره های کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی(ph.D)می باشند،شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/دانشگاه بر اساس آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 24 مورخ 11/04/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل خواهد شد.

هدف

ماده 2:

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد،گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی با روش های پژوهش علمی ،مهارت لازم را برای آموزش،پژوهش و خدمات مربوط پیدا کنند.

فصل دوم

شرایط ورود

ماده 3:

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته عبارت است از:

1-3:داشتن شرایط ورود به آموزش عالی

2-3:داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور که حسب مورد به تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم،تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

3-3:برخورداری از سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته تحصیلی.

4-3:موفقیت در آزمون ورودی دوره.

5-3:عدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی

تبصره 1:

تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می تواند تحصیل کند بر عهده دبیرخانه آموزشی تخصصی مربوطه و تایید شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

تبصره 2:

شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تابع آیین نامه های مربوط می باشد.

تبصره 3:

دارندگان مدرک معادل،گواهی اتمام دوره و یا میانگین کل کمتر از 12 در مقطع کارشناسی،مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی نمی باشند.

فصل سوم

نظام آموزشی

ماده 4:

آموزش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی،ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس،به همان درس محدود است.

هر واحد درسی،مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت،عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت،کارگاهی و کارآموزی 51ساعت،کارورزی 68 ساعت،در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی،طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن،توسط استاد مربوط تعیین می شود.

ماده 5:

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است.مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته ،با رعایت مفاد ماده 4 این آیین نامه است.

تبصره 1:

طول مدت امتحانات پایان نیمسال پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

تبصره 2:

در موارد استثنایی و ضروری ،شامل وقوع حوادث طبیعی،عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته و مواردی از این قبیل،به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه ،می توان درس یا درسهایی را در مدتی کوتاه تر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درسها را اخذ کرده اند تدریس نمود،مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 4 این آیین نامه کمتر نشود.

ماده 6:

تمام دانشگاه های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

تبصره:

کلیه دانشگاه های علوم پزشکی اعم از دارای هیات ممیزه و فاقد هیات ممیزه و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت،مجاز خواهند بود نسبت به ارایه واحدهای درسی جدید به جای دروس اختیاری(noncore)در هر برنامه آموزشی که دارای مجوز می باشند اقدام و این دروس را به صورت اختیاری به دانشجویان ارایه نمایند.

-سقف ارایه واحدهای درسی جدید به جای دروس اختیاری(noncore)در دانشگاه های دارای هیات ممیزه 20%کل واحدهای دوره در هر برنامه آموزشی می باشد و در دانشگاه های فاقد هیات ممیزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصیل در رشته مربوطه،10%کل واحدهای دوره در هر برنامه آموزشی می باشد.

ماده 7:

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته،با احتساب واحد پایان نامه،برحسب رشته،حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.

تبصره 1:

چنانچه به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گذراندن درس های کمبود یا جبرانی،برای دانشجو،ضروری تشخیص داده شود،وی مکلف است،آن درسها را بر اساس برنامه آموزشی مصوب دوره،اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و مطابق این آیین نامه بگذراند.

تبصره 2:

حداکثر تعداد واحدهای درس های کمبود یا جبرانی 24 واحد است.

تبصره 3:

در انتخاب درس ها،اولویت با درس های کمبود یا جبرانی است،ترتیب ارائه دروس با رعایت پیش نیازها،تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره،روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد درسی و طرح مطالب جدید در یک درس در چارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی،با نظر گروه آموزشی مربوط،بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/دانشگاه ذیربط است.

تبصره 4:

به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از درس های کمبود یا جبرانی،یک نیمسال تحصیلی،به طول مدت تحصیل دانشجو،افزوده می شود.

ماده 8:

تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد،برای همه رشته ها مطابق برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی بین 10-4 واحد درسی است.

ماده 9:

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین 8تا 14 واحد درسی از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام کند،مگر آنکه کمتر از 8واحد درسی باقی داشته باشد.در موارد استثنایی،با پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه/دانشکده این تعداد می تواند حداکثر به 16 واحد افزایش یابد.

تبصره 1:

در آخرین نیمسال تحصیلی نام نویسی دانشجو با کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است.

تبصره 2:

در صورت ارائه دوره تابستانی دانشجو مجاز به اخذ حداکثر 4 واحد درسی در آن دوره می باشد.

حضور و غیاب

ماده 10:

حضر دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از علمی و آزمایشگاهی از و کارگاهی،کارآموزی و کاروزی از مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند،در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1:

غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 10 در صورتی مجاز خواهد بود که با ارایه مدارک مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موجه شناخته شود.

تبصره 2:

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس،بیش از میزان تعیین شده در ماده 10باشد ولی غیبت او به تشخیص دانشکده و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موجه تشخیص داده شود آن درس حذف می شود.در این صورت رعایت حداقل 8 واحد در هر نیمسال الزامی نیست،و نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 11:

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می شود.در این صورت رعایت حداقل 8 واحد در هر نیمسال الزامی نیست،ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/دانشگاه است.

فصل پنجم

ارزشیابی

ماده 12 :

حداقل نمره قبولی در هر درس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری 14 از 20 و برای دروس کمبود یا جبرانی 12 از 20است.چنانچه نمره دانشجو کمتر از این مقدار باشد باید آن درس را تکرار نماید.

تبصره 1 :

اگر دانشجویی در یک درس اختصاصی اختیاری مردود شود،در صورت تایید گروه آموزشی می تواند از جدول دروس اختصاصی اختیاری در برنامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی درس دیگری را انتخاب کند.در این صورت نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود.

تبصره 2 :

در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت هایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست ، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعلام می شود . در این صورت باید نمره دانشجو در این درس ، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیل بعد ، توسط استاد مربوط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت می شود .در غیر این صورت با اعلام دانشکده درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد.بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است.

ماده 13 :

میانگین نمرات دروس دانشجو ، در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد . در غیر این صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولی دانشجو محدودیتی از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نیمسال بعدی،در محدوده حد نصاب واحدها می تواند اخذ واحد نماید.

تبصره :

نمره دروس پیشنیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت می شود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود .

ماده 14 :

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد ، در غیر این صورت فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود .

تبصره 1 :

اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 14 باشد،آن دانشجو از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته محروم می شود.

تبصره 2 :

نیمسال هایی که تعداد واحدهای اخذ شده کمتر از حد نصاب (8واحد) باشد در صورت کسب میانگین کمتر از 14 جزو نیمسال های مشمول اخطار محاسبه خواهد شد.

تبصره 3:

نمره دروس کمبود یا جبرانی در کارنامه دانشجو،جداگانه ثبت می شود و در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

فصل ششم

طول دوره ، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 14:

 طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در دوره و همچنین پایان نامه را بر ساس مقررات مربوط به اتمام برساند، حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خود را تکمیلی و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل محروم می شود.

تبصره:

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می تواند ، در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حداکثر یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید.

ماده 15:

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نماید،عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی برای یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد،در موارد استثنایی که دانشجوترک تحصیل خود را موجه می داند،باید دلایل آن را حداکثر یکماه قبل از پاان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارایه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، ان نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

ماده 16:

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی ، از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره1:

اخذ مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی مجاز نیست . در موارد استثنایی ، با پیشنهاد دانشکده ، تصمیم گیری برعهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

تبصره 2:

مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره 3:

تقاضای مرخصی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با در خواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ نماید. موافقت دانشگاه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد. عواقب احتمالی ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو است.

تبصره4:

حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحاناات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در حداکثر سنوات مجاز تحصیلی دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره 5:

دانشجویان خانم شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی ، در صورت بارداری می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی تحصیلی به دلیل زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره6:

دانشجویانی که گواهی پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد، می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

ماده 17:

دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصلی داشته باشد باید در خواست انصراف خود را کتبا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید، این دانشجو مجاز است فقط برای یک نوبت حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصلی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . و آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

تبصره:

دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد سوابق تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

ماده 18:

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم و یا از ادامه تحصیل منصرف می شوند، چنانچه با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه حساب کنند ، می توانند مجددا در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته شرکت نمایند( دانشجوی محروم از تحصیل نمیتواند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خود شرکت نماید) در صورت قبولی در آزمون ، واحدهای درسی قبلی آنها ، در مقطع کارشناسی ارشدناپیوسته پس از ارزیابی و تطبیق با برنامه مصوب پذیرفته می شود. ارزیابی دروس و تطبیق واحد ها توسطگروه آموزشی مربوط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود و به ازای هر 10-8 واحد پذیرفته شده یک نیمسال از حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته می شود.

پذیرش واحدهای درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز 4 شرط زیر است:

1- واحد آموزشی قبلی دارای مجوز از شورای گسترش وزارت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد.

2- پذیرش دانشجو از طریق آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته باشد.

3- برنامه های درسی اجرا شده ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی کی از دو وزارتخانه ذکر شده دربند 1 باشد.

4- محتوای دروس گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی مربوط ، باید حداقل 80% اشتراک محتوای داشته و نمره هریک از آن درسها از 14 کمتر نباشد.

 

 

 

فصل هفتم

پایان نامه

ماده 19:

تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است، در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود، زیر نظراستاد راهنما،به تحقیق و تتبع بپردازد.

ماده 20:

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول وقبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را بانظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی داشنکده برساند.

ماده21:

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو وموافقت استاد وتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، از اعضای هیات علمی دانشگا ه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.

تبصره1:

در موارد خاص در صورت ضرورت، به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاری، خارج از دانشگاه بلامانع است.

تبصره2:

در رشته هایی که استادیار وجود ندارد ویا تعداد استادیار در آن رشته کافی نیست می توان به صورت استثناء استاد راهنما را باتایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بین مریبان دانشگاه که دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی باشند ، انتخاب کرد.

ماده22:

تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاری می تواند به طور همزمان هدایت آنها را برعهده داشته باشد یکی از موارد زیر است:

الف- دو پایان نامه دکتری تخصصی (ph.d)

ب- یک پایان نامه دکتری تخصصی (ph.d) و سه پایان نامه کارشناسی ارشد.

ج-در شرایط استثنایی تصمیم گیری در خصوص هدایت همزمان پایان نامه ها بیش از هریک از موارد بند الف و ب بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و باتوجه به توانایی علمی و رعایت عدالت در تقسیم پایان نامه ها می باشد.

تبصره1:

هدایت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی همانند پایان نامه کارشناسی ارشد محسوب میشود.

تبصره2:

مریبان با تجربه وبا سابقه دانشگاه که حائز شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 21 باشند می توانند حداکثر هدایت 2 پایان نامه کارشناسی ارشد رابه طور همزمان برعهده بگیرد.

ماده23:

به پیشنهاد استاد راهنما وتائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یک یا دونفر از اعضای هیات علمی ویا از صاحب نظران و محققان برجسته،مرتبط با موضوع پایان نامه می توانند بعنوان استاد مشاور تعیین شوند.

ماده :

ارزشیابی نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران،متشکل از استاد راهنما،استاد یا اساتید مشاور و یک نفر نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان ومحققان داخل یا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رای به پیشنهاد گروه و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده صورت می گیرد.

تبصره: دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهای آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد و تکمیل بودن پایان نامه او توسط استاد راهنما به صورت کتبی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام شده باشد.

ماده 25:

هیات داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور وبرسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه،نمره آنرا با تاکید بر درجه شرح زیر سطح بندی می نماید.

درجه                                    نمره

عالی                                    20-5/18

بسیار خوب                            49/18-17

خوب                                   99/16-5/15    

قابل قبول                              49/15-14

غیر قابل قبول                                 کمتراز 14

 

تبصره1:

نمره پایان نامه در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

تبصره2:

کسب درجه عالی به شرطی می بلاشد که دانشجو نویسنده مقاله ای از موضوع پایان نامه در مجلات معتبر علمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی بر اساس تقسیم بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع باشد.

ماده26:

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه،تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید،در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی، وارد کارنامه دانشجو می شود ودر میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد.

ماده27:

در صورتی که پایان نامه،از نظر هیات داوران،غیر قابل قبول تشخیص داده شود،دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند،پایان نامه خود را کامل وبار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.دانشجویی که در حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند از تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند.

فصل هشتم

سایر مقررات

ماده28:

انتقال و تغییر رشته وجابجایی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

ماده 29:

در صورتی که ارائه برخی از دروس، در یک رشته و دریک زمان معین،در دانشگاه مبداء،ممکن نباشد،دانشجو می تواند،آن دروس را با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه وتائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه،در دانشگاه یا دانشکده دیگری که مجری دوره است به صورت میهمان بگذراند در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان دریک دانشگاه نباید از نصف واحدهای آموزشی دوره تجاوز نماید.

ماده 30:

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته باید به صورت تمام وقت و منطبق باشرایط زیر به تحصیل بپردازد:

1-30- تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت می باشد بنابر این هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است.

2-30- حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مریبان گروه های آموزشی ذیربط است.

3-30- مسئولیت نظارت و کنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشی مربوط است.بدیهی است دانشجو تابع قوانین ومقررات اداری حضور وغیاب دانشگاه می باشد.

4-30- کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته میتوانند در طول سال از یک ماه مرخصی استفاده نمایند و این مرخصی قابل ذخیره شدن نمی باشد.

5-30- گروه آموزشی موظف است غیبت غیر موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانونی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گزارش نماید.

6-30- در صورتی که دانشجو از اجرای مفاد بندهای این ماده تخلف ورزد، از سوی گروه آموزشی، به عنوان مختلف به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اقدام قانونی معرفی می گردد.

فصل نهم

فراغت از تحصیل

ماده31:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت از دریافت مدرک کارشناسی ارشد محروم می شود.

تبصره:

دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره و قبولی پایان نامه، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد،در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد،می تواند تا 14 واحد از دروس اختصاصی اجباری را که در آنها نمره کمتر ازا 14 گرفته است را فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل فارغ التحصیل شود. دانشجوئی که به هر دلیل نتواند ازاین فرصت استفاده کند یا علیرغم استفاده از این فرصت، میانگین کل خود را جبران ننماید، از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمی نماید.

ماده 32:

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 9 فصل و 32 ماده و37 تبصره در چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 18/05/1389 به تصویب رسید این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 90-1389 در همه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور لازم الاجرا است. و از تاریخ ابلاغ آن، آیین نامه قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستور عمل های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می گردد. شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می تواند وضعیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال های قبل از تحصیلی 90-1389 را با آیین نامه جدید تطبیق داده و بر اساس آن فارغ التحصیل نماید.


دفعات مشاهده: 809 بار   |   دفعات چاپ: 237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | School of New Technologies

Designed & Developed by : Yektaweb