توصیف و مقاطع رشته های تحصیلی : توصیف و مقاطع رشته های تحصیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | 

رســـالت :

تربیت نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز جامعه در رشته های پرستاری ، مامائی ، و تولید دانش در رشته های فوق الذکز به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه .

اهـــداف :

– ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی.

– ارتقاء نقش دانشکده در امور آموزشی ، پژوهشی برای ارائه راهبردهای ملی در پرستاری .

– توسعه ارتباط با مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور .

– تقویت خدمات آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاء کیفیت علمی دانش آموختگان .

– رشد و توسعه تحصیلات تکمیلی دانشکده .

– توسعه اطلاع رسانی علمی و ارتباط با مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور .

– ایجاد مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، هوشبری و اتاق عمل به منظور رشد و توسعه تحقیقات و تولید دانش در

رشته های پرستاری و مامایی .

– توسعه فضای فیزیکی دانشکده برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

– تقویت سیستم نظارت و کنترل در ابعاد آموزشی و پژوهشی و بالینی در سطح دانشکده .

– ارتقاء نقش دانشکده در امور آموزش و پرورش و پژوهش و ارائه راهبردهای ملی در پرستاری و مامائی.

– تقویت خدمات آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموختگان ( از سطح کارشناسی تا

مقطع دکترا).

– توسعه فعالیت های فرهنگی به منظور بستر سازی فرهنگی ، اعتقادی ، سیاسی و اجتماعی دانشجویان و

اعضاء هیئت علمی و کارکنان .

تعـــــــــاریف:

دانشگاه : به مجموعه ای از دانشکده ها ، موسسات آموزش عالی اعم از آموزش ، پژوهش روزانه و شبانه دولتی و غیر دولتی دانشگاه گفته می شود.

دانشکده : دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد . مانند دانشکده پزشکی ، پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی ، بهداشت 0000

گروه آموزشی : گروه آموزش واحدی از یک دانشکده یا دانشگاه است که در یک رشته خاص فعالیت دارد. مانند گروه علوم پایه،داخلی وجراحی، روانپرستاری ، کودکان ، مدیریت ، مامایی .

دوره : مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل می کند و در آن فارغ التحصیل می شود . مانند دوره کاردانی ، دوره کارشناسی ، دوره کارشناسی ارشد، دوره دکترا .

اداره آموزش : یک واحد اداری در یک دانشگاه یا دانشگاه است که همه امور آموزش مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات واعلام نتایج را بر عهده دارد.

وظایف اداره آموزش : منظور از ادراره آموزش یک واحد اداری در یک دانشگاه یا دانشکده است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، ا نتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

رشته : یکی از شعب فرعی گروههای علمی ( علوم زشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و هنر ) است که از لحاظ موضوع کاملا" مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارائی مشخــــــص می انجامد

گرایش : هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص نامیده می شود.ا ختلاف در وی در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصدکل واحد ها ( بدون احتساب دروس عمومی ) بیشتر باشد.

دروس : دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی ، به دروس عمومی وا ختصاصی ( پایه وتخصصی رشته ) ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته ( پیش نیاز ) و مستقل و از جنبه لزوم یاعدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری واز لحاظ نحوه تعلیم و تدریس ، به دروس نظری ، عملی ، نظری وعملی ، نظری – عملی ، کارآموزی ، کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می شود.

واحد درسی : ماده 5) آموزش درتمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است . در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شودو قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است . هر واحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به تترتیب نظری 17 ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت ، کارگاهی و کارآموزی ، عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی ، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

سال تحصیلی : ماده 6) در سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ودر صورت ضرورت و امکانات یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

امور فارغ التحصیلان : یک واحد ادراری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور مربوط به امور فارغ التحصیلی دانشجویان را بر عهده دارد.

تعداد واحدها : ماده 10) تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی ، برابر سر فصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است:

دوره کارشناسی پیوسته پرستاری 130 واحد

دوره کارشناسی پیوسته مامایی 135 واحد

دوره کارشناسی ارشد پرستاری 36 واحد

دوره کارشناسی ارشد مامایی 37 واحد

دوره پی اچ دی پرستاری 45واحد

ماده 11) هر دانشجو دوره روزانه می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد درسی را انتخاب نماید.

تبصره 5 : تعداد واحدهای انتخابی در دوره ت ابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .

ماده 12) اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.

حضور در جلسات درس  :ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4 هفدهم ، عملی و آزمایشگاهی از 2 هفدهم و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

غیبت در امتحان :ماده 16) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب جذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

حذف و اضافه : ماده 17) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از درس پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ خود را حذف یاد ودرس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

تبصره 1: غیبت در جلسات دو هفته او هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد ، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( تعیین شده در ماده 15) .

معیارهای ارزیابی :ماده 20) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور فعال در کلاس انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد . و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است .

تبصره : برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درسی الزامی است.

ماده 21) ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کارآموزی و کار در عرصه باتونجه به موارد زیر انجــــــــام می شود:

1-21-رعایت اخلاق اسلامی و حره ای و حفظ سئون دانشجوئی و حسن رابطه با و مراجعین و کارکنان واحدمربوط .

2-21- حضور مرتب و تمام وقت .

3-21- دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ظوابط واحد مربوط .

4-21 – افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه .

5-21- شرکت درا متحانات پایانی واحد ها و کسب نمره لازم .

ماده 23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی درعرصه 12 می باشد. دانشجویی که در هر یک از  دروس اجباری شود، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است.

طول دوره :ماده 26) حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال است . ماده 27) در پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و کل نمرات او تا پایان آن  نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز ، میانگین نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود . میانگین نمرات در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.

 تبصره 1 : برای محاسبه میانگین نمرات ، تعدادواحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود.

تبصره 2 : دوره تابستانی ، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانــــــــی می گذراند ، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.

ماده 28) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد ، در غیر این صورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.

ماده 29) : دانشجوئی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی ودر دوره روزانه را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط :ماده30)در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد ، از ادامه تحصیل محروم می شود.

مرخصی تحصیلی : ماده33) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب ازمرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی د انشجو در اولین نیمسال تحصیلی ، با شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره 3: عواقب ناشی ازمرخصی تحصیلی بر عهده دانشجـــو می باشد.

انصراف از تحصیل :ماده38 ) دانشجوئی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود راشخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای ا نصراف خود راپس بگیرد. پس ازانقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

 آدرس : گرگان – کیلومتر5جادهگرگان- ساری –مجتمع آموزشی پزشکی شادروان فلسفی- دانشکده پرستاری و مامایی بویه.

تلفن :017-32426900

 

معرفی و تاریخچه معاونت آموزشی

                                                                                                                                                           

معاونت آموزشی به عنوان یکی از معاونتهای دانشکده، متولی اصلی امور آموزش بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

  برنامه ریزی:

- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

- برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)

- برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

 نیازهای آموزشی:

- برنامه ریزی برای بازنگری اداری و موردی برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزش یابی

  هماهنگی:

 هماهنگی با معاونت های دانشجویی- فرهنگی، پژوهشی و اداری مالی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- برای ارتباط با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل کشور جهت مبادله اطلاعات دانش و تجربیات

 - برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

 - برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی نظام پرستاری و پزشکی به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

  نظارت:

 - نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی  

- نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی، واحد توسعه آموزش، دفتر استعدادهای درخشان و سمعی بصری

- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

  اجرایی:

 - ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه

- دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم

- شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده

- برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده، معاونت آموزشی دانشگاه

- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله

  ارزش یابی:

 - ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

- ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

- ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها

- ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

 اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی بویه

رسالت اداره آموزش:

 *برنامه ریزی, سازمان دهی, هماهنگی امور آموزشی دانشجویان در راستای رسالت دانشکده

* کنترل و نظارت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی

 معرفی:

 اداره آموزش در حوزه معاونت آموزشی دانشکده ومدیریت کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که شامل قسمتهای مختلف: امور برنامه ریزی و نمرات و فارغ التحصیلان می باشد. انجام امور آموزشی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D بر عهده واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشد.

 وظایف:

 انجام کلیه امور آموزشی مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، برگزاری کلاس ها و امتحانات، اعلام نمرات و فراغت از تحصیل دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی.

 پایگاه اطلاع رسانی تحصیلات تکمیلی دانشکده:

دوره های تحصیلات تکمیلی، عالی ترین سطح علمی دانشگاهی در ابعاد آموزشی و پژوهشی محسوب می شوند. هدف اصلی راه اندازی این دوره ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، ارتقای مستمر کیفیت آموزش و پژوهش و جهت دادن موضوعات پایان نامه تحصیلی دانشجویان به سوی اولویتهای توسعه کشور می باشد.

دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی بویه در سال 1388 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبتهای ویژه  راه اندازی شد و در سال 1392 رشته مشاوره در مامایی، در بهمن ماه1393 دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) در رشته پرستاری نیز برای اولین بار با پذیرش دانشجو ایجاد گردید.

 

 

 

 

 


دفعات مشاهده: 2010 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb