فرم های ارزیابی

 | تاریخ ارسال: 1393/3/11 | 
 

فرم های ارزیابی

فرم  ارزیابی  تدریس نظری ( مجازی)  اساتید  از نظر دانشجویان AWT IMAGE

فرم ارزیابی چهارگانه   AWT IMAGE

فرم ارزیابی تدریس نظری اساتید از نظر دانشجویان  AWT IMAGE

فرم ارزیابی آموزش بالینی اساتید از نظر دانشجویان ( دانشکده پیراپزشکی/ بهداشت )  AWT IMAGE

فرم ارزیابی آموزش بالینی اساتید از نظر دانشجویان ( دانشکده پزشکی )  AWT IMAGE


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)