شرح وظایف دفتر ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/15 | 
شرح وظایف:
 1. هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
 2. سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری
 3. هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه
 4. شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات
 5. پیگیری تشکیل کمیته ارزیابی درونی گروه های آموزشی براساس جدول زمان بندی شده
 6. برگزاری کارگاههای آموزشی درارتباط با ارزشیابی
 7. ارزشیابی و رتبه بندی دفاترتوسعه آموزش دانشکده ها
 8. انجام ارزشیابی برنامه وسیستم درمرکزمطالعات وتوسعه آموزش
 9. تدوین عوامل مورد نظر در ارزشیابی با توجه به استانداردها و اهداف سازمانی از قبل مشخص شده
 10. جمع آوری اطلاعات وضع موجود در خصوص کیفیت تدریس اساتید
 11. طرح گزارش نهایی  ارزشیابی اساتید
 12. جمع آوری اطلاعات لاگ بوک دانشکده ها
 13. نظارت بر اجرای نرم افزار ارزیابی آزمون ها در دانشکده ها
 14. نظارت بر اجرای ارزیابی کیفی آزمون ها در انشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
 15. ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات کمیته راهبردی دانشگاه 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)