رضایتمندی کاربران کتابخانه دیجیتال
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 1-میزان رضایت شما از خدمات تحویل مدرک چقدر است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی کم
کم
2 2- کیفیت راهنمایی کتابدار بخش کتابخانه دیجیتال را چگونه ارزیابی می کنید ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی کم
کم
3 3-منابع الکترونیک موجود تا چه میزان نیاز شما را برآورده می کند ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی کم
کم
4 4-میزان رضایتمندی از برگزاری کلاس های آموزشی جستجوی منابع الکترونیک را چگونه ارزیابی می کنید ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی کم
کم
5 5-میزان استفاده شما از منابع الکترونیک کتابخانه دیجیتال دانشگاه چقدر است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی کم
کم
6 6-میزان رضایتمندی از خدمات دسترسی از راه دور به منابع اطلاعاتی الکترنیک(VPN) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی کم
کم
7 7-تا چه میزان از کتب موجود در کتابخانه الکترونیک دانشگاه استفاده می نمایید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
خیلی کم
کم
8 8- چه پایگاه های اطلاعاتی را برای دسترسی پیشنهاد می دهید( نام ببرید)؟