فرم رضایت شغلی پرسنل
[ برگشت به فرم ]
- اطلاعات فردی
1 جنس
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مونث
مذکر
2 میزان تحصیلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا و بالاتر
3 سن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیر۳۰
۳۰-۴۰
۴۰-۵۰
بالای ۵۰
4 سابقه کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیر۲سال
۲-۵
۵-۱۰
۱۰-۱۵
۱۵-۲۰
بالای ۲۰ سال
5 وضعیت استخدامی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
رسمی
پیمانی
قرادادی
طرحی
شرکتی
6 گروه شغلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اداری
درمانی
خدمات
- اهداف و خط مشی
7 اطلاع رسانی درخصوص اهداف و دیدگاه سازمان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
8 وجود شرح وظایف کارکنان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
9 تناسب شرح وظیفه با نوع کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
10 اطلاع رسانی در خصوص مقررات و بخش نامه ها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- ماهیت کار
11 از ماهیت شغل خود
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- ارتباطات
12 ارتباطات درون سازمان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
13 اطلاع رسانی در مورد اخبار داخل بیمارستان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
14 سهولت ارتباط با مسئولان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
15 امکان اظهارنظر افراد در خصوص مسائل مربوط به کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- نحوه سرپرستی
16 اطلاع رسانی و آموزش مسئول شما در خصوص روش های انجام کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
17 حمایت مسئولین از کارکنان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
18 توافق و تفاهم بین مسئولان واحدها برای انجام کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
19 توجه مسئولان به نظرات و پیشنهادات کارکنان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
20 نحوه ارزشیابی افراد در سازمان براساس ضوابط و مقررات معین
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- حقوق و مزایا
21 دریافت منصفانه پاداشهای افراد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
22 تشویق پرسنل براساس عملکرد و شایستگی افراد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- فرصت های ارتقاء
23 توجه مسئولین به ابتکار و نوآوری های کارکنان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
24 توجه مسئولین به توانایی و مهارت کارکنان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
25 انتصابات در سازمان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- شرایط فیزیکی محیط کار و امکانات و تسهیلات رفاهی
26 شرایط فیزیکی کار (روشنایی، گرمایش و سرمایش، صدا و ...
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
27 وجود امکانات برای پیشگیری از حوادث شغلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
28 امکانات رفاهی (وام و تسهیلات مالی، برنامه های تفریحی، مهدکودک، تغذیه، سرویس ایاب و ذهاب و ...
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- آموزش
29 استمرار کلاس های بازآموزی در سازمان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
30 انطباق کلاس های بازآموزی با نیازهای شغلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
- امنیت شغلی
31 عدم نگرانی در مورد اشتغال دائم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
32 احساس آرامش در محیط کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
33 ثبات در سیاست های پرداخت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
34 وجود مزایای بیمه و بازنشستگی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
راضی
تا حدودی راضی
ناراضی
نظری ندارم
35 چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی دارید، ذکر نمایید: