فرم پیشنهادات پرسنل
[ برگشت به فرم ]
- فرم پیشنهاد
1 مشخصات پیشنهاد دهنده :
2 واحد محل خدمت
3 عنوان پیشنهاد در سال :
4 شرح دشواری / مشکل / مسئله :
5 راه حل پیشنهادی که به اجرا گزارده شده است :