پرسشنامه رضایت سنجی بیماران بستری
[ برگشت به فرم ]
- نگهبانی
1 طرز برخورد نگهبانی با شما و همراهان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 برخورد پرسنل خدمات با شما
- پذیرش
3 طرز برخورد پرسنل پذیرش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 ارائه اطلاعات لازم بدو پذیرش ( هزینه ها ، بیمه های اصلی و تکمیلی ، راهنمای بخشها ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- منشی بخش
5 طرز برخورد و پاسخگویی منشی بخش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- کادرپزشکی
6 طرز برخورد پزشکان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 ارائه آموزش های لازم در طول درمان و ترخیص توسط پزشک به شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 نحوه پاسخ گویی پزشکان به سوالات شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9 دردسترس بودن پزشکان در صورت نیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10 حفظ حریم خصوصی شما هنگام معاینه پزشکی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- کادرپرستاری
11 نحوه ی اطلاع رسانی اولیه پرستار ( معرفی خود ، معرفی امکانات و فضاهایی مثل سرویس بهداشتی –حمام – خروج اضطراری و ... در بخش )
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
12 طرز برخورد و علاقه و صبر پرستاران در پاسخگویی به سوالات و نیازهای شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
13 ارائه آموزش ها در طول بستری توسط کادر پرستاری(رژیم غذایی، میزان فعالیت، استفاده از دارو و ..
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
14 ارائه آموزش ها در زمان ترخیص توسط کادر پرستاری(رژیم غذایی، میزان فعالیت، استفاده از دارو ،...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
15 توجه پرستاران به حفظ آرامش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
16 دسترسی به پرستاری در صورت نیاز و انجام به موقع مراقبتها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
17 حفظ حریم شما هنگام نجام مراقبت توسط پرسنل پرستاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
18 ارائه آموزش های لازم در خصوص میزان تعرفه ها و پوش بیمه های خدماتی در مرکز درمانی مقصد (در صورتی که بیمار شما به مرکز درمانی دیگری اعزام گردد)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- تغذیه
19 رضایت از غذای سرو شده ( طعم و مزه ، گرم بودن ، مقدار و تمیزی ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
20 نحوه سرو غذا و جمع آوری ظروف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
21 رعایت رژیم غذایی بیمار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
22 ساعت توزیع غذا
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
23 طرز برخورد مسئول توزیع غذا
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- آزمایشگاه
24 طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان آزمایشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
25 ارائه آموزش و توضیحات لازم آزمایشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
26 مدت انتظار در واحد آزمایشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- داروخانه
27 طرز برخورد پرسنل داروخانه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
28 مدت انتظار در واحد داروخانه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
29 دسترسی راحت و به موقع به داروهای موردنیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- ترخیص و صندوق
30 سرعت انجام ترخیص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
31 طرز برخورد پرسنل ترخیص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
32 طرز برخورد پرسنل صندوق
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
33 رضایت شما از حضور به موقع و برخورد مناسب کارشناسان بیمه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
- تصویربرداری
34 طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان تصویربرداری (رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
35 مدت انتظار در واحد تصویربرداری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
36 ارائه آموزش و توضیحات لازم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
- امکانات رفاهی
37 وجود آرامش در بخش (وضعیت سروصدا، نور و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
38 وضعیت تهویه و سرمایش و گرمایش اتاق ها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
39 وضعیت بهداشتی و نظافتی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
40 مناسب بودن ساعات ملاقات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
41 انجام مددکاری و حمایت از گروه های آسیب پذیر
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
ضعیف
متوسط
ضعیف
42 امکانات برای همراهان (غذا، صندلی و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
43 امکانات ارتباطی موجود (تلفن و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
44 امکانات رفاهی بیمار در قالب کیف بهداشتی (حاوی لباس- مسواک – لیوان و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
45 وجود مکان مناسب برای انجام فرایض دینی (نمازخانه و امکانات ادای فرایض دینی مانند مهر، خاک تیمم و..)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
46 نحوه ارائه خدمات آمبولانس (درصورت استفاده)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
47 علایم راهنما برای مراجعه به واحدهای مختلف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
48 برخورد پرسنل خدمات با شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
49 تعویض به موقع ملحفه ، پتو ، لباس
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف