مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- فرایند داوری مقاله
فرایند داوری مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرایند داوری مقاله در تصویر زیر قابل مشاهده است. لطفاً تا تکمیل شدن تصویر منتظر بمانید.
لازم به ذکر است برای یک مقاله تمامی حالات زیر رخ نمیدهد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.77.43.fa
برگشت به اصل مطلب