مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- در باره نشریه
معرفی و هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف از نشر این مجله انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‎های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و مؤسسات علمی  پژوهشی وابسته در ایران و خارج از کشور در حوزه علوم پزشکی و رشته ‎های وابسته است.
«مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان» در سال ۱۳۷۶ به سردبیری دکتر محمدجعفر گلعلی‌پور تأسیس و اولین شماره آن در بهار سال ۱۳۷۸ منتشر گردید. با توجه به سیاست کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در سالیان قبل، ابتدا به مجلات رتبه علمی – ترویجی و سپس رتبه علمی - پژوهشی تعلق می‌گرفت. این مجله با ردیف ۵۸ رتبه‌ علمی - ترویجی را در سال ۱۳۸۰ و رتبه علمی – پژوهشی را در سال ۱۳۸۲ اخذ نمود. در ابتدا این مجله به صورت دو فصنامه منتشر گردید و از شماره بهار ۱۳۸۵ تاکنون به صورت فصلنامه به انتشار خود ادامه داده است.
PDF متن کامل مقالات به چاپ رسیده از ابتدای انتشار در وب سایت به صورت رایگان قابل دریافت است. 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.38.72.fa
برگشت به اصل مطلب