مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- هیئت تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه (الفبایی)

دکتر گانتر کارل اشتلا ،  Max Planck Institut fur Psychiatrie, Munich, Germany
پست الکترونیکی stallampipsykl.mpg.de
 
دکتر رامین آذرهوش ، دکتری تخصصی پزشکی / آسیب شناسی ، دانشیار ، گروه آسیب شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی raminazarhoushyahoo.com
 
دکتر حمیدرضا بذرافشان ، دکتری فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم بالغین ، دانشیار ، گروه بیماری های داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی hamidbazrafshanyahoo.com
 
دکتر محمدحسین تازیکی ، دکتری تخصصی پزشکی / گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن ، دانشیار ، گروه جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی hoseintayahoo.com
 
دکتر علی رشیدی پور ، دکتری تخصصی / فیزیولوژی ، استاد ، گروه فیزیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران.
پست الکترونیکی rashidy-poursem-ums.ac.ir
 
دکتر شهریار سمنانی (مدیر مسؤول) ، دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین ، دانشیار ، گروه بیماری های داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی sh_semnaniyahoo.com
 
دکتر علی اکبر سیاری ، دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان ، استاد ، گروه کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، تهران ، ایران.
پست الکترونیکی drsayyarihotmail.com و sayarisbmu.ac.ir
 
دکتر مجید شهبازی ، دکتری تخصصی ژنتیک ، استاد ، گروه ژنتیک انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی shahbazimajidyahoo.co.uk
 
دکتر علیرضا فاضل ، دکتری تخصصی / علوم تشریحی ، استاد ، گروه علوم تشریحی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران.
پست الکترونیکی fazelamums.ac.ir
 
دکتر عزت الله قائمی ، دکتری تخصصی / میکروب شناسی ، استاد ، گروه میکروب شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی eghaemiyahoo.com
 
دکتر محمدجعفر گلعلی پور (سردبیر) ، دکتری تخصصی / علوم تشریحی ، استاد ، گروه علوم تشریحی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی mjgolalipouryahoo.com
 
دکتر الهام مبشری ، دکتری تخصصی پزشکی / زنان و زایمان ، دانشیار ، گروه زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی elmobasheriyahoo.com
 
دکتر مینو محرز ، دکتری تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی ، استاد ، گروه بیماری های عفونی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران.
پست الکترونیکی minoomohrazams.ac.ir
 
دکتر محمدعلی وکیلی ، دکتری تخصصی / آمار زیستی ، دانشیار ، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران.
پست الکترونیکی mavakiliyahoo.com
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.130.97.fa
برگشت به اصل مطلب