مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- هیئت تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فهرست الفبایی اعضای هیئت تحریریه
 
دکتر گانتر کارل اشتلا
Max Planck Institut fur Psychiatrie, Munich, Germany
پست الکترونیکی stalla@mpipsykl.mpg.de
Scopus - CV - Orcid - Google Scholar – ResearcherID
دکتر رامین آذرهوش
دکتری تخصصی پزشکی / آسیب شناسی
دانشیار ، گروه آسیب شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی raminazarhoush@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID
دکتر حمیدرضا بذرافشان
دکتری فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم بالغین
دانشیار ، گروه بیماری های داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی hamidbazrafshan@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google Scholar – ResearcherID
دکتر محمدحسین تازیکی
دکتری تخصصی پزشکی / گوش ، حلق ، بینی و جراحی سر و گردن
دانشیار ، گروه جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی hoseinta@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID
دکتر علی رشیدی پور
دکتری تخصصی / فیزیولوژی
استاد ، گروه فیزیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان
پست الکترونیکی rashidy-pour@sem-ums.ac.ir
Scopus - Orcid - Google Scholar – ResearcherID
دکتر شهریار سمنانی (مدیر مسؤول)
دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین
دانشیار ، گروه بیماری های داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی sh_semnani@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID
دکتر علی اکبر سیاری
دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
استاد ، گروه کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، تهران
پست الکترونیکی drsayyari@hotmail.com و sayari@sbmu.ac.ir
Scopus - Orcid - Google Scholar – ResearcherID
دکتر مجید شهبازی
دکتری تخصصی ژنتیک
استاد ، گروه ژنتیک انسانی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی shahbazimajid@yahoo.co.uk
Scopus - Orcid - Google Scholar – ResearcherID
دکتر علیرضا فاضل
دکتری تخصصی / علوم تشریحی
استاد ، گروه علوم تشریحی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد
پست الکترونیکی fazela@mums.ac.ir
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID
دکتر عزت الله قائمی
دکتری تخصصی / میکروب شناسی
استاد ، گروه میکروب شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی eghaemi@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID
دکتر محمدجعفر گلعلی پور
دکتری تخصصی / علوم تشریحی
استاد ، گروه علوم تشریحی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی mjgolalipour@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID
دکتر الهام مبشری
دکتری تخصصی پزشکی / زنان و زایمان
دانشیار ، گروه زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی elmobasheri@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID
دکتر مینو محرز
دکتری تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی
استاد ، گروه بیماری های عفونی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران
پست الکترونیکی minoomohraz@ams.ac.ir
Scopus - Orcid - Google Scholar – ResearcherID
دکتر محمدعلی وکیلی
دکتری تخصصی / آمار زیستی
دانشیار ، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان
پست الکترونیکی mavakili@yahoo.com
Scopus - Orcid - Google ScholarResearcherID

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.130.97.fa
برگشت به اصل مطلب