مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- آشنایی با کارکنان
آشنایی با کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آشنایی با کارکنان و مراحل ارزیابی و انتشار مقالات

خانم مرضیه نعمتی
دریافت مقاله جدید، فرم تعهدنامه و فایل‌های ضمیمه از وب سایت
تخصیص شماره پرونده پس از بررسی وضعیت ساختاری مقاله
تنظیم و ارسال برخی نامه‌ها نظیر اصلاحات اولیه، عدم پذیرش مقاله و یا یادآوری موارد اصلاح نشده از وب سایت
ارسال مقالات برای داوران علمی و آماری تعیین شده
دریافت پاسخ‌های داوران
در صورت تاخیر در دریافت پاسخ داوری، یادآوری ارسال نظرات داوری
در صورت عدم دریافت پاسخ داوری با توجه به یادآوری، ارسال به داور جدید تعیین شده سردبیر
ارسال نظرات داوران به نویسنده پس از رویت سردبیر از وب سایت
دریافت مقالات ویرایش شده نویسندگان پس از لحاظ شدن نظرات داوری از وب سایت
ارسال مقالات ویرایش شده برای داوری نهایی پس از رویت سردبیر
در صورت عدم دریافت داوری نهایی در زمان مشخص شده؛ یادآوری ارسال نظرات داوری نهایی
دریافت نظریه نهایی داور
ارسال نظریه نهایی داور به نویسنده پس از رویت سردبیر از وب سایت
 
خانم لاله شریفی
انجام امور مربوط به بروزسازی صفحات وب‌سایت
تنظیم و ارسال برخی نامه‌ها نظیر اصلاحات اولیه، یادآوری دریافت کد ثبت از مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران، یادآوری تاخیر نویسندگان در انجام اصلاحات مقاله، نامه پذیرش مقاله و دیگر مکاتبات با نویسندگان
تنظیم گواهی داوری علمی مقالات برای داوران ارجمند و تنظیم لیست پرداخت حق‌الزحمه داوری
انجام امور مربوط به انتشار مقالات شامل:
تنظیم فایل مقالات پذیرش شده در فرمت «نسخه قبل از چاپ»
ویراستاری منابع مقاله
ترسیم نمودارها و جداول
درج آخرین بازنگری ویراستار علمی، فارسی و انگلیسی در مقاله
انجام مکاتباتی با نویسنده در خصوص موارد نیازمند اصلاح و بازنویسی در ویرایش نهایی مقاله
انجام امور مربوط به تنظیم مقالات در فرمت شماره جدید
قرارگیری فایل مقالات در وب سایت
بروزرسانی امور مربوط به انتشار مقالات در وب‌سایت

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.129.94.fa
برگشت به اصل مطلب