مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- راهنما چک لیست
چک لیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت فایل چک لیست ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید. نیازی به تکمیل این فایل نیست و فقط برای راهنمایی نویسندگان ارایه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.102.79.fa
برگشت به اصل مطلب