:: دوره 26، شماره 2 - ( تابستان 1403 ) ::
جلد 26 شماره 2 صفحات 46-37 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین شاخص پوسیدگی دندانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان
حسین خدابخشی1 ، سودابه باقری مقدم2 ، مسعود محمدی*3 ، نازنین مرتضوی* 4
1- دندانپزشک، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
2- استادیار بیماری‌های دهان، فک و صورت. مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
3- استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان،‌ دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. mohammadi.msd84@gmail.com
4- استادیار بیماری‌های دهان، فک و صورت. مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. ، mortazavi_nazanin@yahoo.com
چکیده:   (454 مشاهده)

زمینه و هدف: سلامت دهان و دندان به عنوان مسیر ورودی تغذیه، نقش بی‌بدیل در تکلم و زیبایی چهره، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در فعالیت‌های فیزیکی، اجتماعی و روانشناختی افراد است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین شاخص پوسیدگی دندانی (DMFT) و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 61 بیمار (29 مرد و 32 زن) در محدوده سنی 50-20 سال مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی گرگان طی سال 1398 انجام شد. شاخص DMFT آزمودنی‌ها شامل پوسیدگی (Decay)، از دست دادن دندان (Missing) و پر کردگی دندان (Filling) محاسبه گردید. کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه 36 سؤالی DIDL (Dental Impact on Daily Living) در پنج حیطه شامل ظاهر و زیبایی دندان‌ها، احساس راحتی در دهان، عملکرد کلی دهان و دندان، محدودیت‌های غذا خوردن و درد دندان و مفصل فک مورد سنجش قرار گرفت. نمرات حاصله در سه دسته ناراضی (زیر صفر)، نسبتاً راضی (صفر تا 7) و راضی (بیش از 7) تقسیم‌بندی شدند.


یافته‌ها: میانگین نمره کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان برابر 5.14±0.229 محاسبه شد که نشان‌دهنده سطح رضایت نسبی از کیفیت زندگی است. ضریب همبستگی پیرسون بین DMFT و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان -0.358 محاسبه شد که براساس آن بین DMFT و کیفیت زندگی (سطح رضایت فرد) رابطه معکوس و معنی‌دار وجود داشت (P<0.05). میانگین DMFT در دامنه 0-28 برابر 9.36 با بیشترین فراوانی 7 و 11 و 13 بود که هر یک 11.5% از حجم نمونه را شامل شدند. پوسیدگی (D) در دامنه 0-12 با میانگین 3.44، از دست دادن دندان (M) در دامنه 0-19 با میانگین 1.98 و پرکردگی دندان (F) در دامنه 0-13 با میانگین 3.93 قرار داشتند.


نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده اثرگذاری معکوس شاخص پوسیدگی دندانی بر کیفیت زندگی بیماران است. کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان و دندان به عنوان یک ساختار چندوجهی بر ابعاد مختلف ظاهر و زیبایی، احساس راحتی دهانی و محدودیت‌های غذا خوردن به عنوان مؤلفه‌های بسیار پراهمیت در کیفیت زندگی و رضایت از زندگی تاثیر می‌گذارد.


واژه‌های کلیدی: شاخص DMF، سلامت دهان، کیفیت زندگی
Article ID: Vol26-15
متن کامل [PDF 719 kb]   (338 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نظام سلامت
* نشانی نویسنده مسئول: دکتر مسعود محمدی، گرگان، ابتدای جاده قدیم گرگان به کردکوی، مجموعه آموزش عالی (شادروان فلسفی) دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی، گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت، تلفن 32453717-017 و دکتر نازنین مرتضوی ، نشانی: گرگان، شهرک شهریار، شهریار ۵، دانشکده دندانپزشکی، گروه آموزشی بیماری‌های دهان، فک و صورت، تلفن 32627871-017
فهرست منابع
1. Kumar S, Kumar A, Badiyani B, Kumar A, Basak D, Ismail MB. Oral health impact, dental caries experience, and associated factors in 12-15-year-old school children in India. Int J Adolesc Med Health. 2017 Apr;29(2):20150041. doi: 10.1515/ijamh-2015-0041. [DOI] [PubMed]
2. Friedman PK, Kaufman LB, Karpas SL. Oral health disparity in older adults: dental decay and tooth loss. Dent Clin North Am. 2014 Oct;58(4):757-70. doi: 10.1016/j.cden.2014.06.004. [DOI] [PubMed]
3. Heng C. Tooth Decay Is the Most Prevalent Disease. Fed Pract. 2016 Oct;33(10):31-33. [PubMed]
4. Hybels CF, Wu B, Landerman LR, Liang J, Bennett JM, Plassman BL. Trends in decayed teeth among middle-aged and older adults in the United States: socioeconomic disparities persist over time. J Public Health Dent. 2016 Sep;76(4):287-94. doi: 10.1111/jphd.12153. [DOI] [PubMed]
5. Moradi G, Mohamadi Bolbanabad A, Moinafshar A, Adabi H, Sharafi M, Zareie B. Evaluation of Oral Health Status Based on the Decayed, Missing and Filled Teeth (DMFT) Index. Iran J Public Health. 2019 Nov;48(11):2050-57. [PubMed]
6. Bashirian S, Shirahmadi S, Seyedzadeh-Sabounchi S, Soltanian AR, Karimi-Shahanjarini A, Vahdatinia F. Association of caries experience and dental plaque with sociodemographic characteristics in elementary school-aged children: a cross-sectional study. BMC Oral Health. 2018 Jan;18(1):7. doi: 10.1186/s12903-017-0464-4. [DOI] [PubMed]
7. Kedia D, Jha G, Desai O, Jain S, Deshmukh V. Psychological Effects of Missing Maxillary Anterior Teeth on Daily Life. Journal of Psychology and Political Science (JPPS). 2023;3(03):36-45. doi: 10.55529/jpps.33.36.45. [Link] [DOI]
8. Newton JT, Subramanian SS, Westland S, Gupta AK, Luo W, Joiner A. The impact of tooth colour on the perceptions of age and social judgements. J Dent. 2021 Sep;112:103771. doi: 10.1016/j.jdent.2021.103771. [DOI] [PubMed]
9. Ramos-Jorge J, Alencar BM, Pordeus IA, Soares ME, Marques LS, Ramos-Jorge ML, et al. Impact of dental caries on quality of life among preschool children: emphasis on the type of tooth and stages of progression. Eur J Oral Sci. 2015 Apr;123(2):88-95. doi: 10.1111/eos.12166. [DOI] [PubMed]
10. Karimi M, Brazier J. Health, Health-Related Quality of Life, and Quality of Life: What is the Difference? Pharmacoeconomics. 2016 Jul;34(7):645-49. doi: 10.1007/s40273-016-0389-9. [DOI] [PubMed]
11. Fallowfield L. What is quality of life? Health Economics. 2009; 1(8):1-8. [Link]
12. Deepan Kumar CV, Mohamed S, Janakiram C, Joseph J. Validation of dental impact on daily living questionnaire among tribal population of India. Contemp Clin Dent. 2015 Sep;6(Suppl 1):S235-41. doi: 10.4103/0976-237X.166841. [DOI] [PubMed]
13. Khadem P, Jabarifar SE, Maroofi V, Ghasemi D, Mohammad Taher V. [The Relationship between Oral and dental health and quality of life based on DIDL index]. J Res Dent Sci. 2011;7(4):41-35. [Article in Persian] [Link]
14. Khan SDAA, Alqannass NM, Alwadei MM, Alnajrani MD, Alshahrani ZM, Al Alhareth AY, et al. Assessment of the Relationship between Dental Anxiety and Oral Health-Related Quality of Life. J Pharm Bioallied Sci. 2021 Jun;13(Suppl 1):S359-S362. doi: 10.4103/jpbs.JPBS_742_20. [DOI] [PubMed]
15. Tabesh A, Sadat Abtahi M, Narimany R, Sadat Abtahi M. Oral health-related quality of life in chronic kidney disease patients. Dent Res J (Isfahan). 2022 Sep;19:73. [PubMed]
16. Dhinsa K, Saha S, Tripathi AM, Dhinsa G, Rai V, Bhagchandani J. Assessment of Oral Health-related Quality of Life in Patients Suffering from Systemic Diseases. Int J Clin Pediatr Dent. 2021 Nov-Dec;14(6):779-83. doi: 10.5005/jp-journals-10005-2079. [DOI] [PubMed]
17. Jardim LC, Flores PT, do Carmo Dos Santos Araújo M, Chiesa J, de Moraes CMB, Antoniazzi RP. Oral health-related quality of life in breast cancer survivors. Support Care Cancer. 2020 Jan;28(1):65-71. doi: 10.1007/s00520-019-04792-3. [DOI] [PubMed]
18. de Azevedo Branco LG, Oliveira SR, Corrêa JD, Calderaro DC, Mendonça SMS, de Queiroz Cunha F, et al. Oral health-related quality of life among individuals with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2019 Sep;38(9):2433-41. doi: 10.1007/s10067-019-04555-9. [DOI] [PubMed]
19. Gomes AS, Abegg C, Fachel JM. Relationship between oral clinical conditions and daily performances. Braz Oral Res. 2009 Jan-Mar;23(1):76-81. doi: 10.1590/s1806-83242009000100013. [DOI] [PubMed]
20. Batista MJ, Perianes LB, Hilgert JB, Hugo FN, Sousa Mda L. The impacts of oral health on quality of life in working adults. Braz Oral Res. 2014;28:S1806-83242014000100249. doi: 10.1590/1807-3107bor-2014.vol28.0040. [DOI] [PubMed]
21. Drachev SN, Brenn T, Trovik TA. Oral Health-Related Quality of Life in Young Adults: A Survey of Russian Undergraduate Students. Int J Environ Res Public Health. 2018 Apr;15(4):719. doi: 10.3390/ijerph15040719. [DOI] [PubMed]
22. Haag DG, Peres KG, Balasubramanian M, Brennan DS. Oral Conditions and Health-Related Quality of Life: A Systematic Review. J Dent Res. 2017 Jul;96(8):864-74. doi: 10.1177/0022034517709737. [DOI] [PubMed]
23. Karasneh J, Al-Omiri MK, Al-Hamad KQ, Al Quran FA. Relationship between patients' oral health-related quality of life, satisfaction with dentition, and personality profiles. J Contemp Dent Pract. 2009 Nov;10(6):E049-56. [PubMed]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 26، شماره 2 - ( تابستان 1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها