:: دوره 26، شماره 2 - ( تابستان 1403 ) ::
جلد 26 شماره 2 صفحات 79-72 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت شاخص‌های پریودنتال در مبتلایان به آرتریت روماتوئید تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
ایلناز فرهودی1 ، افسانه انتشاری مقدم* 2، زکیه موحدزاده3
1- استادیار، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
2- دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. ، afsanehenteshari2020@gmail.com
3- پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل ، ایران.
چکیده:   (468 مشاهده)

زمینه و هدف: پریودنتیت و آرتریت روماتوئید دو بیماری التهابی مزمن هستند که با یکدیگر ارتباط دارند. با توجه به شباهت بین این دو بیماری، داروهای مصرف شده در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید می‌تواند بر شاخص‌های پریودنتال این بیماران اثرگذار باشد. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت شاخص‌های پریودنتال در مبتلایان به آرتریت روماتوئید تحت درمان با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه مقطعی مقایسه‌ای روی 68 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید در سه گروه درمان تک دارویی (20 نفر)، دو دارویی (24 نفر) و سه دارویی (24 نفر) و 20 فرد سالم با شاخص پلاک زیر 35 درصد در شهر اردبیل طی در شش‌ماه دوم سال 1400 انجام شد. گروه تک‌دارویی شامل متوتروکسات یا هیدروکسی کلروکین، دودارویی شامل ترکیبی از متوتروکسات با هیدروکسی کلروکین یا ادالیمومب یا اینفلکسیمب و سه‌دارویی شامل ترکیبی از متوتروکسات و هیدروکسی کلروکین با آدالیمومب یا آلتبرل یا سولفاسالازین یا لفلونامید بودند. شاخص‌های پریودنتال شامل شاخص پلاک (Plaque Index: PI)، از دست رفتن اتصالات کلینیکی بین لثه و دندان (Clinical Attachment Loss: CAL)، شاخص لثه‌ای (Gingival Index: GI) و خونریزی حین پروبینگ (Bleeding on Probing: BOP) ارزیابی شدند.


یافته‌ها: شاخص‌های پریودونتال در مقایسه بین سه گروه با درمان‌های تک دارویی، دو دارویی و سه دارویی تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد. میانگین شاخص BOP در گروه کنترل به‌طور معنی‌داری در مقایسه با سه گروه مصرف کننده دارو بیشتر بود (P<0.05). میانگین شاخص CAL و GI بین گروه کنترل در مقایسه با گروه‌های مصرف کننده دارو تفاوت آماری معنی‌داری نشان ندادند. مقدار میانه شاخص PI در گروه کنترل 29.6 و در گروه درمان دودارویی 42.3 تعیین شد که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود (P<0.05).


نتیجه‌گیری: مصرف داروهای ایمونوساپرسیو بر شاخص‌های پریودنتال بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید اثری نداشت.

واژه‌های کلیدی: شاخص پریودنتال، آرتریت روماتوئید، داروهای ضدروماتیسمی، درمان سرکوب سیستم ایمنی
Article ID: Vol26-19
متن کامل [PDF 630 kb]   (543 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: روماتولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده دندانپزشکی، تلفن 33534741-017، نمابر 33510054
فهرست منابع
1. Chou YY, Lai KL, Chen DY, Lin CH, Chen HH. Rheumatoid Arthritis Risk Associated with Periodontitis Exposure: A Nationwide, Population-Based Cohort Study. PLoS One. 2015 Oct;10(10):e0139693. doi: 10.1371/journal.pone.0139693. [DOI] [PubMed]
2. de Oliveira Ferreira R, de Brito Silva R, Magno MB, Carvalho Almeida APCPS, Fagundes NCF, Maia LC, et al. Does periodontitis represent a risk factor for rheumatoid arthritis? A systematic review and meta-analysis. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2019 Jul;11:1759720X19858514. doi: 10.1177/1759720X19858514. [DOI] [PubMed]
3. Tang Q, Fu H, Qin B, Hu Z, Liu Y, Liang Y, et al. A Possible Link Between Rheumatoid Arthritis and Periodontitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Periodontics Restorative Dent. 2017 Jan/Feb;37(1):79-86. doi: 10.11607/prd.2656. [DOI] [PubMed]
4. Jeffery RC. Clinical Features of Rheumatoid Arthritis. Medicine. 2014; 42(5): 231-36. doi: 10.1016/j.mpmed.2014.02.011. [Link] [DOI]
5. Ziebolz D, Rupprecht A, Schmickler J, Bothmann L, Krämer J, Patschan D, et al. Association of different immunosuppressive medications with periodontal condition in patients with rheumatoid arthritis: Results from a cross-sectional study. J Periodontol. 2018 Nov;89(11):1310-17. doi: 10.1002/JPER.17-0616. [DOI] [PubMed]
6. Schmickler J, Rupprecht A, Patschan S, Patschan D, Müller GA, Haak R, et al. Cross-Sectional Evaluation of Periodontal Status and Microbiologic and Rheumatoid Parameters in a Large Cohort of Patients With Rheumatoid Arthritis. J Periodontol. 2017 Apr;88(4):368-79. doi: 10.1902/jop.2016.160355. [DOI] [PubMed]
7. Eriksson K, Nise L, Kats A, Luttropp E, Catrina AI, Askling J, et al. Prevalence of Periodontitis in Patients with Established Rheumatoid Arthritis: A Swedish Population Based Case-Control Study. PLoS One. 2016 May;11(5):e0155956. doi: 10.1371/journal.pone.0155956. [DOI] [PubMed]
8. Pischon N, Pischon T, Kröger J, Gülmez E, Kleber BM, Bernimoulin JP, et al. Association among rheumatoid arthritis, oral hygiene, and periodontitis. J Periodontol. 2008 Jun;79(6):979-86. doi: 10.1902/jop.2008.070501. [DOI] [PubMed]
9. Bello-Gualtero JM, Lafaurie GI, Hoyos LX, Castillo DM, De-Avila J, Munevar JC, et al. Periodontal Disease in Individuals With a Genetic Risk of Developing Arthritis and Early Rheumatoid Arthritis: A Cross-Sectional Study. J Periodontol. 2016 Apr;87(4):346-56. doi: 10.1902/jop.2015.150455. [DOI] [PubMed]
10. Dissick A, Redman RS, Jones M, Rangan BV, Reimold A, Griffiths GR, et al. Association of periodontitis with rheumatoid arthritis: a pilot study. J Periodontol. 2010 Feb;81(2):223-30. doi: 10.1902/jop.2009.090309. [DOI] [PubMed]
11. Romero-Sanchez C, Rodríguez C, Santos-Moreno P, Mesa AM, Lafaurie GI, Giraldo-Q S, et al. Is the Treatment with Biological or Non-biological DMARDS a Modifier of Periodontal Condition in Patients with Rheumatoid Arthritis? Curr Rheumatol Rev. 2017;13(2):139-51. doi: 10.2174/1573397113666170407161520. [DOI] [PubMed]
12. Jung GU, Han JY, Hwang KG, Park CJ, Stathopoulou PG, Fiorellini JP. Effects of Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs on Response to Periodontal Treatment in Patients with Rheumatoid Arthritis. Biomed Res Int. 2018 Aug;2018:1465402. doi: 10.1155/2018/1465402. [DOI] [PubMed]
13. Kobayashi T, Okada M, Ito S, Kobayashi D, Ishida K, Kojima A, et al. Assessment of interleukin-6 receptor inhibition therapy on periodontal condition in patients with rheumatoid arthritis and chronic periodontitis. J Periodontol. 2014 Jan;85(1):57-67. doi: 10.1902/jop.2013.120696. [DOI] [PubMed]
14. Kobayashi T, Yokoyama T, Ito S, Kobayashi D, Yamagata A, Okada M, et al. Periodontal and serum protein profiles in patients with rheumatoid arthritis treated with tumor necrosis factor inhibitor adalimumab. J Periodontol. 2014 Nov;85(11):1480-88. doi: 10.1902/jop.2014.140194. [DOI] [PubMed]
15. Esfahanian, V., Mahabadi, M., Soleimani, M., Dehdarian, A. [Association between Keratinized Tissue width and Periodental Indices around Implant Supported Fixed Prosthesis]. Journal of Mashhad Dental School. 2016;40(1):1-8. doi: 10.22038/jmds.2016.6338. [Article in Persian] [Link] [DOI]
16. Abdelsalam SK, Hashim NT, Elsalamabi EM, Gismalla BG. Periodontal status of rheumatoid arthritis patients in khartoum state. BMC Res Notes. 2011 Oct;4:460. doi: 10.1186/1756-0500-4-460. [DOI] [PubMed]
17. Äyräväinen L, Heikkinen AM, Kuuliala A, Ahola K, Koivuniemi R, Moilanen E, et al. Anti-rheumatic medication and salivary MMP-8, a biomarker for periodontal disease. Oral Dis. 2018 Nov;24(8):1562-71. doi: 10.1111/odi.12930. [DOI] [PubMed]
18. Kordtabar S, Aghaie M, Fakhari E, Vakili MA. Periodontal Condition in Patients with Rheumatoid Arthritis: Effect of Anti-rheumatic Drugs. J Dent (Shiraz). 2019 Sep;20(3):190-94. doi: 10.30476/DENTJODS.2019.44914. [DOI] [PubMed]
19. Ishi Ede P, Bertolo MB, Rossa C Jr, Kirkwood KL, Onofre MA. Periodontal condition in patients with rheumatoid arthritis. Braz Oral Res. 2008 Jan-Mar;22(1):72-7. doi: 10.1590/s1806-83242008000100013. [DOI] [PubMed]
20. Mercado FB, Marshall RI, Klestov AC, Bartold PM. Relationship between rheumatoid arthritis and periodontitis. J Periodontol. 2001 Jun;72(6):779-87. doi: 10.1902/jop.2001.72.6.779. [DOI] [PubMed]
21. Mayer Y, Balbir-Gurman A, Machtei EE. Anti-tumor necrosis factor-alpha therapy and periodontal parameters in patients with rheumatoid arthritis. J Periodontol. 2009 Sep;80(9):1414-20. doi: 10.1902/jop.2009.090015. [DOI] [PubMed]
22. Mayer Y, Elimelech R, Balbir-Gurman A, Braun-Moscovici Y, Machtei EE. Periodontal condition of patients with autoimmune diseases and the effect of anti-tumor necrosis factor-α therapy. J Periodontol. 2013 Feb;84(2):136-42. doi: 10.1902/jop.2012.120009. [DOI] [PubMed]
23. Ortiz P, Bissada NF, Palomo L, Han YW, Al-Zahrani MS, Panneerselvam A, et al. Periodontal therapy reduces the severity of active rheumatoid arthritis in patients treated with or without tumor necrosis factor inhibitors. J Periodontol. 2009 Apr;80(4):535-40. doi: 10.1902/jop.2009.080447. [DOI] [PubMed]
24. Taheri M, Saghafi M, Najafi M, Radvar M, Marjani S, Javanbakht A, et al. [Investigation of Periodontal Conditions in Patients with Rheumatoid Arthritis]. Journal of Mashhad Dental School. 2011; 35(4): 283-88. doi: 10.22038/jmds.2011.948. [Link] [DOI]
25. de Pablo P, Dietrich T, McAlindon TE. Association of periodontal disease and tooth loss with rheumatoid arthritis in the US population. J Rheumatol. 2008 Jan;35(1):70-6. [PubMed]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 26، شماره 2 - ( تابستان 1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها